دانلود پایان‌نامه ارشد c (1992)

1-3-1 هدف اصلی (General Objective):
تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی خون
1-3-2 اهداف فرعی ((Specific Objectives:
تعیین میزان پروفایل لیپیدی خون قبل و بعد از مداخله بر حسب سن
تعیین میزان پروفایل لیپیدی خون قبل و بعد از مداخله بر حسب جنس
تعیین میزان نسبتLDL/HDL قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه بر حسب سن

تعیین میزان نسبتLDL/HDL قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه بر حسب جنس
تعیین میزان نسبتCHOLESTROL/HDL قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه بر حسب سن.
تعیین میزان نسبتCHOLESTROL/HDL قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه بر حسب جنس.
1-3-3 اهداف کاربردی ( :(Applied Objectives
در صورت تایید فرضیه ی این طرح استفاده از پودر تخم شنبلیله در افراد مبتلا به هایپرلیپیدمی ممکن است در کاهش چربی های خون به آنها کمک نماید.
1-3-4 فرضیه ها (Hypothesis) یا سؤال های پژوهش:
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرکاهنده بر میزان LDL خون گروه آزمون دارد.
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرافزاینده بر میزان HDL‌ خون گروه آزمون دارد.
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرکاهنده بر میزان TG خون گروه آزمون دارد.
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرکاهنده بر میزان کلسترول خون گروه آزمون دارد.
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرکاهنده بر نسبت LDL/HDL خون گروه آزمون دارد.
مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله تاثیرکاهنده برنسبت Chol/HDL خون گروه آزمون دارد.
تری گلیسیرید در مردان پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
تری گلیسیرید در سنین بالاتر پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
کلسترول LDL در مردان پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
کلسترول LDL در سنین بالاتر پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
کلسترول تام در مردان پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
کلسترول تام در سنین بالاتر پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله کاهش بیشتری خواهد یافت.
HDL در مردان پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله افزایش بیشتری خواهد یافت.
HDLدر سنین بالاتر پس از 2 ماه مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله افزایش بیشتری خواهد یافت.
فصل دوم: بررسی متون
2-1مقدمه :
با توجه به فواید بسیار گیاه شنبلیله و اثرات درمانی متعددی که در مورد این گیاه ذکر شد، مطالعات متعددی خواص درمانی این گیاه را مورد بررسی قرار دادند که بسته به هدف و طراحی مختلف آنها چه بر روی حیوان و چه بر روی انسان غالبا تاثیرمثبت درمانی شنبلیله را مورد تایید قرار دادند، بنا به هدف مطالعه کنونی که موید تاثیر شنبلیله بر کاهش چربی های خون می باشد برخی مطالعات صورت گرفته در ایران و سایر نقاط جهان را مورد بررسی قرار می دهیم.
2-2 مبانی نظری پژوهش :
گیاه شنبلیله از دیر باز نقش گسترده ای را در درمان و پیشگیری بر عهده داشته است. تحقیقات انجام شده نیز بربسیاری از این کاربردهای سنتی صحه نهاده و ارزش درمانی این گیاه و قابلیت های گیاهان دارویی را به روشنی نشان داده است. ترکیبات شاخص در دانه شنبلیله شامل ساپونین ها، آلکالوئیدها و فیبرهای موسیلاژی می باشد که بیشتر خواص درمانی شنبلیله به آنها اختصاص دارد. از جمله ساپونین های مهم این گیاه که غالب خواص در مانی را به آن نسبت می دهند، دیوسژنین (Diosgenin) است. و همچنین آلکالوئید شاخص این گیاه تریگونیلین (Trigonillin) است. با نگاهی اجمالی چنین بنظر می رسد که ترکیبات مذکور موجود در این گیاه یکی از عوامل مهم در ایجاد اثرات مفید شنبلیله بوده که توجه بیشترتحقیقاتی به این دسته از مواد طبیعی را می طلبد.
2-3مروری بر مطالعات انجام شده :
2-3-1 مطالعات انجام شده درایران :
در مطالعه دلفان و همکاران اثر مصرف جداگانه و توام دانه جوانه زده شنبلیله و کلوفیبرات بر سطح سرمی چربی های خون و ایجاد رگه های چربی در آئورت 25 خرگوش نر سالم بررسی شده است. خرگوشها به پنج گروه پنج تایی تقسیم شدند و برای مدت 45 روز به ترتیب شامل گروه یک: رژیم غذایی نرمال بدون دریافت دارو، گروه دو: رژیم غذایی پرچرب بدون دریافت دارو، گروه سه: رژیم غذایی پرچرب به اضافه کلوفیبرات ( 200 میلی گرم دو بار در روز)، گروه چهار: رژیم غذایی پر چرب به اضافه کلوفیبرات (50 میلی گرم دو بار در روز) و گروه پنج: رژیم غذایی پرچرب به اضافه کلوفیبرات (200 میلی گرم دو بار در روز) و پودر دانه جوانه زده شنبلیله (600 میلی گرم دو بار در روز)بودند. نتایج نشان داد که کلسترول تام، LDL، و تری گلیسیرید در گروههای سه، چهار و پنج در طی مطالعه نسبت به گروه دو افزایش کمتری داشت، در صورتی که افزایش HDL در این گروهها نسبت به گروه دو بیشتر بود. علاوه بر این شدت کمتری از درگیری آئورت با رگه های چربی در گروه پنج دیده شد.نتایج مطالعه نشان داد که مصرف دانه جوانه زده شنبلیله همراه با کلوفیبرات،نقش موثری در پیشگیری و درمان هیپرلیپیدمی و آترواسکلروز در خرگوش داشت(P<0.05) (Delfan et al., 2010) .
در مطالعه روغنی و همکاران برای موشهای صحرایی نر به مدت هشت هفته عصاره آبی شنبلیله به میزان mg/kg 200 روزانه تجویز شد، نتایج حاکی از کاهش معنی داری در میزان LDL و افزایش معنی دار میزان HDL موشهای دیابتی پس از دو ماه بود(Roghani et al.,2005) .
Ghorbani و همکاران تاثیر ترکیب گیاهی شامل سیر،دارچین،گردو،سیاهدانه،شنبلیله،گزنه را بر چربی های خون موشهای دیابتی شده با آلوکسان بررسی نمودند. موشها به سه گروه کنترل سالم،کنترل دیابتی و مداخله دیابتی که ترکیب دارویی دریافت می کردند تقسیم شدند و گروه سوم با دوز 15در صد وزنی ترکیب گیاهی تغذیه شد. نتایج مطالعه نشان داد که میزانTG,FBS وکلسترول سرم گروهی که ترکیب گیاهی دریافت کردند در مقایسه با گروه کنترل سالم و دیابتی کاهش معنی داری داشت.(Ghorbani et al.,2013)
در مطالعه کساییان و همکاران بر روی 23 بیمار دیابتی تیپ دو انجام گرفت. نمونه ها از بین بیماران داوطلب که از داروهای کاهنده قند و چربی خون استفاده نمی کردند یا مقدار مصرف داروی آنها در طول مدت مطالعه ثابت بود، انتخاب شدند. این افراد روزانه از 10 گرم پودر تخم شنبلیله در دو نوبت قبل از غذای ظهر و شب، استفاده کردند. به طور همزمان، بررسی مصرف مواد غذایی، قد و وزن، فشار خون و آزمایشهایFBS ، HbA1c، TG،وT-Chol  (کلسترول تام)،HDL-C  و LDL-C از آنان به عمل آمد. یافته ها حاکی از کاهش معنی دار میزان FBS، TG ، VLDL در بیماران، متعاقب مصرف تخم شنبلیله بودندKassaian et al.,2009) ) .
2-3-2 مطالعات انجام شده در جهان :
در مطالعه ای که Muraki و همکاران بر روی موش های دیابتی انجام دادند نشان داده شد که شنبلیله می‌تواند از اختلالات متابولیکی موجود نظیر مقاومت به انسولین، اختلالات چربی، و کبد چرب بکاهد ( Muraki et al., 2012). همچنین در مطالعه Vijayakumar و همکاران نشان داده شد که عصاره دانه گیاه شنبلیله می تواند باعث کاهش تری گلیسرید و کلسترول حیوانات آزمایشگاهی شده و همچنین وزن آنها را نیز کاهش دهد. این مطالعه نشان داد که این کاهش در میزان چربی های خون و نیز وزن کاملا به دوز دارو همچنین زمان مصرف آن وابسته است (Vijayakumar et al., 2010) .
در تحقیق Sharma و همکاران روی افراد دیابتی تیپ یک نتیجه گرفته شد که مصرف روزانه 10 گرم تخم شنبلیله و مخلوط در نان مصرفی می تواند FBS, TG, Tchol, LDL-C, VLDL-C را کاهش دهد. در این مطالعه تخم شنبلیله بر HDL-C تاثیری نداشت( Sharma et al., 1990) .
در مطالعه Hannan و همکارانش تاثیر فیبر محلول دانه شنبلیله بر قند و چربی خون، مقاومت انسولینی و تجمع پلاکتی موشهای دیابتی تیپ دو مورد بررسی قرار گرفت. پس از مصرف 28 روز فیبر خوراکی به میزان 5/0 mg به ازای هر کیلو گرم وزن بدن نتایج مطالعه نشان داد که مصرف فیبر محلول دانه شنبلیله باعث کاهش معنی دار لیپید های آتروژنیک مثل TG,Chol,LDL-C و افزایش معنادار HDL شد( Hannan et al., 2003).
در مطالعه Guptaو همکاران تاثیر دانه شنبلیله بر کنترل گلایسمی و مقاومت انسولینی روی 23 بیمار دیابتی(12 نفر مداخله و 13 نفر شاهد) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از بهبود کنترل گلایسمی بعلاوه کاهش معنی دار TG و مقاومت انسولینی همچنین افزایش معنی دار HDLبود (Gupta et al., 2001).
مداخله با5/12 میلی گرم در روز از ساپونین های استروئیدی خالص سازی شده از شنبلیله به ازای 300 گرم وزن بدن حیوانات به مدت 4-2 هفته، بصورت معنی داری(p<0.001) میزان کلسترول پلاسما را در موشها ی دیابتی شده با استرپتوتوزوتوسین کاهش داد ولی بر میزان تری گیسیرید تاثیری نداشت(Petit et al., 1995).
افزودن میزان 2 یا 8 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از پودر شنبلیله به غذای موشهای سالم و دیابتی شده با آلوکسان به مدت 2 هفته باعث کاهش وابسته به دوز میزان کلسترول کل سرم،تریگلیسیرید، LDL, VLDL و همچنین باعث افزایش کلسترول HDL در موش دیابتی شده با آلوکسان شده است. (Khosla et al., 1995)
وقتی پودر شنبلیله به میزان 20،30،60درصد جیره غذایی و سه فرم مکمل تهیه شده از شنبلیله (چربی زدایی شده ، بودن ساپونین و ساپونین خام ) به مدت 2 هفته به خرگوشهایی که به مدت 9 هفته غذایی با چربی بالا دریافت کرده بودند، تجویز شدند، وضعیت چربی پلاسما را اصلاح نمودند و پودر شنبلیله و هر سه فرم مکمل باعث کاهش کلسترول و تری گلیسیرید خون شدند(p0<0.01). هیچ کدام از رژیم های فوق بر روی کلسترول HDL خون تاثیر نداشتند ولی نسبت کلسترول کل به HDL خون را کاهش دادند (p<0.01) .مکمل ساپونین خام در مقایسه با پودر شنبلیله و سایر مکمل های دیگر موثرتر بود(Al-Habori et al., 1998).
فصل سوم :روش پژوهش
3-1 مقدمه :
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی (Randomized clinical trial) و به مدت 8 هفته بوده، 49 نفر شرکت کننده واجد شرایط در این مطالعه به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند و در ابتدا و انتهای مطالعه متغیر های مورد بررسی در کلیه افراد شرکت کننده در مطاله اندازه گیری شده و میزان تغییر آنها بین افراد هر گروه همچنین بین افراد دو گروه کنترل و مداخله ،مقایسه شد و در نهایت تاثیر این گیاه بر روی چربی خون مورد بحث قرار گرفت .
3-2 نوع پژوهش :این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی می باشد.
3-3 جامعه پژوهش :
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده و 49 بیمار مبتلا به هایپرلیپیدمی که در طیف بالینی مصرف داروهای شیمیایی کاهنده چربی خون قرار نداشتند و در عمل توصیه نیاز به تغییر سبک زندگی که شامل ورزش و رژیم غذایی داشتند، وارد مطالعه شدند. افراد واجد شرایط در ابتدا بصورت تصادفی در یکی از دو گروه مطالعه (مداخله یا کنترل) قرار گرفتند. بیماران از مراجعین به بیمارستان بعثت نهاجا از پاییز سال 1392 تا تابستان سال 1393 بودند که پس از تشخیص پزشک و دارا بودن شرایط ورود به مطالعه (1- سن بالای 18 سال و کمتر از 65 سال، 2- دارای آزمایش مربوط به چربی های خون با یکی از فاکتورهای(mg/dl 135 <LDL ،mg/dl40 >HDL ،mg/dl 200<chol ،mg/dl 150<TG )
بودند، بطور داوطلبانه وارد مطالعه شدند. کلیه افراد در ابتدای مطالعه آموزش های تغذیه ای در ارتباط با رژیم غذایی مناسب جهت کاهش چربی خون و تغییر سبک زندگی را دریافت نمودند، گروه مداخله علاوه بر این روزانه یک ساشه (ساشه ها توسط شرکت دارو های گیاهی دینه قزوین، ایران تولید و بسته بندی شده بودند) که حاوی5 گرم پودر دانه شنبلیله بود، همراه یکی از وعده های غذایی نهار یا شام به مدت 8 هفته دریافت می نمودند.
شرایط ورود و خروج
• شرایط ورود به مطالعه :
امضای رضایتنامه آگاهانه ورود به مطالعه(consent form)
سن بالای 18 سال و کمتر از 65 سال
دارای آزمایش مربوط به چربی های خون با یکی از فاکتورهای زیر
(mg/dl 135 <LDL ،mg/dl40 >HDL ،mg/dl 200<chol ،mg/dl 150<TG )
به بیماران کتبا یک فرم اطلاع رسانی در مورد طرح مداخله مطالعه داده شد.
• شرایط خروج از مطالعه :
داشتن بیماری زمینه ای از قبیل دیابت، (IHD) Iscemic heart disease، فشار خون بالا، سندرم متابولیک، بیماری عروق محیطی، بیماری عروق کرونر و …
LDL بیشتر از 190 که بیمار نیاز به درمان دارویی دارد (برای افراد سالم یا با یک ریسک فاکتور).
LDL بیشتر از 160 که بیمار نیاز به درمان دارویی دارد (برای افراد با دو ریسک فاکتور یا بیشتر).
* عوامل خطرساز:
1- سیگار
2- هیپرتانسیون(>140/90 mmHg)
3-HDL پایین (کمتر از40)
4- سابقه بیماری عروق کرونر در سنین پایین در خانواده (کمتر از 55 سالگی در جنس مذکر درجه اول و در جنس مؤنث کمتر از 65 سالگی)
5- سن بالا تر از 65 سال
نکته مهم : دیابت ملیتوس، بیماری عروق محیطی معادل بیماری عروق کرونر محسوب می شوند. ( CAD) equivalent Coronary artery disease
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه :
در این مطالعه بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی که در طیف بالینی مصرف داروهای شیمیایی کاهنده چربی خون قرار نداشتند و در عمل توصیه به تغییر سبک زندگی شامل ورزش و رژیم غذایی می شدند به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند.
بیماران واجد شرایط در ابتدا بصورت تصادفی در یکی از دو گروه مطالعه قرار گرفتند. رژیم شناس با مشارکت پزشک معالج پس از بررسی واجد شرایط بودن بیمار برای ورود به مطالعه بسته ها (که شامل ساشه های حاوی پودر شنبلیله به میزان 5 گرم برای بالغین در هر ساشه و به تعداد 60 عدد ساشه در هر بسته بوده که مورد نیاز مصرف فرد در طول مطالعه می باشد)را در اختیار افراد گروه مداخله قرار داده و توصیه های لازم تغذیه ای و توصیه به انجام فعالیت فیزیکی به فرد بیمار صورت پذیرفت و شماره بسته مربوطه را با شماره بیمار ثبت می نمودند در مورد گروه کنترل پس از اینکه افراد گروه کنترل بصورت تصادفی از بین بیماران واجد شرایط مشخص شدند به آنها تنها توصیه های تغذیه ای لازم و توصیه به انجام فعالیت فیزیکی صورت گرفت.
تعداد نمونه برای هر گروه طبق فرمول زیر و بر اساس مقاله Snaker و همکاران برای HDL, LDL , TG و کلسترول حجم نمونه محاسبه شد که بالاترین حجم نمونه برای کلسترول بدست آمد (Snaker et al., 2006).
تعداد نمونه40نفر به شرح ذیل
n=(2×s^2 〖(z_(1-∝⁄2)+z_(1-β))〗^2)/d^2
S=10 mg/dl ,d=10 mg/dl ,α =0.05 ,β =0.2
n=(2×〖10〗^2 〖(z_0.975+z_0.8)〗^2)/〖(10)〗^2 =16
تعداد نمونه با توجه به فرمول مقابل در هر گروه 16 نفر می باشد که با در نظر گرفتن ریزش نمونه تعداد افراد هر گروه را به 20 نفر گرد نمودیم. و با در نظر گرفتن دو گروه 20 نفره در نتیجه تعداد کل نمونه مداخله مطالعه 40 نفر می باشد.
3-5 روش گرد آوری داده ها:
اطلاعات دموگرافیک بیماران از طریق چک لیست اولیه که جهت افراد در بدو ورود به مطالعه تکمیل می شد و داده های آزمایشگاهی و آنتروپومتریک با اندازه گیری در ابتدا و انتهای مطالعه انجام گرفتند.
3-6 ابزار گردآوری داده ها :
میزان کلسترول توتال HDL,TG, و FBS با روش CHOD – PAP Enzymatic colorometric و LDL=chol – (TG/s+HDL) محاسبه گردید. تستهای فوق با دستگاه Premium Biolis 24i همگی با کیتهای شرکت پارس آزمون ساخت ایران انجام شد.
میزان پروفایل های چربی همچنین قند خون ناشتا کلیه بیماران قبل از مطالعه اندازه گیری شد. پس از هشت هفته از شروع مطالعه کلیه آزمایشها و اندازه گیری های فوق تکرار شد و نتایج حاصل با مقادیر اولیه مقایسه شد.
همچنین داده های دموگرافیک نیزدر چک لیست هایی که برای افراد شرکت کننده در ابتدای ورود به مطالعه فراهم شده بود، گردآوری شد.نمونه چک لیست در قسمت پیوستها می باشد.
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها :
با استفاده از نرم افزار17 SPSS داده ها تجزیه شد. متغیرهای عددی به صورت میانگین و انحراف معیار و متغیر های کیفی به صورت تعداد و در صد بیان شد. برای مقایسه دو گروه در مورد متغیر های کمی از تست های آماری Paired t-testیا من ویتنی استفاده شد و برای مقایسه متغیرهای کیفی از کای اسکوار استفاده شد. در مورد بررسی تغییرات هر گرو ه از آزمون t زوجی و Wilcoxanاستفاده شد. در تمامی آزمونها میزان p کمتر از 05/0 به عنوان سطح معنی داری تلقی شد.
3-8 مکان و زمان مطالعه :
این مطالعه از پاییز سال 1392 تا تابستان سال 93در بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نهاجا ) واقع در شهر تهران صورت گرفت. نمونه ها از بین مراجعین به این بیمارستان بودند که پس از واجد شرایط بودن و رضایت از شرکت در مطالعه ،وارد مطالعه شدند.
3-9 محدودیت های پژوهش :به علت تلخ بودن پودر دانه شنبلیله و در عین حال طولانی بودن زمان مداخله برخی از افراد در ابتدا و در حین مطالعه از همکاری انصراف دادند .
3-10 ملاحظات اخلاقی :
کلیه افراد رضایتنامه کتبی ورود به طرح را امضا کردند. با توجه به اینکه در این طرح افرادی وارد شد ند که سطح چربی خون آنها واجد شرایط دریافت داروهای کاهنده چربی های خون نبود و باید با تغییر شیوه زندگی میزان افزایش چربی خون خود را کاهش می دادند در این زمینه به کلیه آنها توصیه های مربوط به تغییر شیوه زندگی انجام شد. این تغییرات شامل فعالیت فیزیکی مناسب (لازم است حداقل پنج روز در هفته، هر روز نیم ساعت پیاده روی تند و یا ورزشهای ایزوتونیک و هوازی مثل شنا، دو، دوچرخه سواری و … داشته باشد)، ترک سیگار، رژیم غذایی مناسب (کاهش مصرف غذاهای حاوی چربیهای اشباع، مصرف ماهی حداقل هفته ای 3 بار، مصرف سبزیجات، میوه جات، حبوبات و لبنیات کم چربی به مقدار زیاد ) بود.پروتوکل این طرح قبل از شروع ، مداخله به تایید کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه با شماره 5959/20/د مورخه 24/4/1392قرار گرفت. این طرح در سامانه کارآزمایی بالینی ایران (IRCT) با شماره IRCT2013111815452N1 مورخه 29/10/1392 ثبت گردیده است.
13-11 تعریف واژه ها :
سن, بر اساس شناسنامه, سال
جنس, بر اساس فنوتیپ انسان ها به دو تیپ مرد/زن

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تری‌گلیسرید, نوع چربی خون,شکلی از چربی در جریان خون که بوسیله شیلو میکرون از روده جذب و با کمک لیپو پروتئینهای با دانسیته خیلی کم VLDL و مقداری هم لیپو پروتئینهای با دانسیته کم LDL منتقل می شود. واحد اندازه گیری برحسب mg/dl (Pagana & Pagana, 2010).
کلسترول, نوع چربی خون، چربی اصلی که باعث بیماریهای آرتریو اسکلروتیک عروق می شود، همچنین برای تولید ویتامینD ، استروئید ها،هورمونهای جنسی،اسیدهای صفراوی و غشای سلولی لازم است.واحد اندازه گیری برحسب میلی گرم/دسی لیتر mg/dl (Pagana & Pagana, 2010).
LDL) Low Density lipoprotein(کلسترول, نوع چربی خون, لیپو پروتئین با وزن مخوص کم و غنی از کلسترول بوده و کلسترول آن در بافتهای محیطی رسوب کرده و آتروژنیک می باشد. ناقل کلسترول از کبد به بافت ها است. واحد اندازه گیری بر حسب mg/dl (Pagana & Pagana, 2010)
HDL) High Density Lipoprotein(کلسترول, نوع چربی خون, لیپو پروتئین با وزن مخصوص بالا و ناقل کلسترول از اندام ها به کبد می باشد. واحد اندازه گیری ان میلی گرم/دسی لیتر mg/dl (Pagana & Pagana, 2010)
سیگار, مصرف سیگار
سابقه بیماری عروق کرونر در سنین پایین در خانواده, کمتر از 55 سالگی در جنس مذکر درجه اول و در جنس مؤنث کمتر از 65 سالگی
فصل چهارم : یافته ها

یافته ها :
افراد مورد مطالعه 49 نفر بودند که شامل24 نفر در گروه مداخله ( 17 مرد و 7 زن) و 25 نفر در گروه کنترل ( 17 مرد و 8 زن) بودند. میانگین سن افراد شرکت کننده در مطالعه 66/11 ± 65/ 37 سال بود ( گروه مداخله 73/11 ± 22/37 سال و گروه کنترل 79/11± 08/38سال ). اختلاف معنی داری بین دو گروه در ابتدای مطالعه از نظر سن Tchol, TG, LDL, FBS, و نسبت های آتروژنیک Tchol/HDl, LDL/HDL وجود نداشت (جدول شماره 1) .
یافته ها حاکی از کاهش معنی داری در میزان FBS , TG , TChol , LDL افراد گروه مداخله طی مطالعه بودFBS(p=0.04),TG(p=0.042), Tchol(p=0.003) و LDL(p=0.013) در حالیکه تغییرات معنی داری در این شاخص ها گروه کنترل حاصل نشد.(p>0.05) همچنین میزان HDL افراد درهیچیک از دو گروه در طی مطالعه تغییر معنی داری نداشت.(به ترتیب در گروه مداخله 0.655 p=و در گروه کنترل p=0.460) .
نسبتهای LDL/HDL و Tchol/HDL در ابتدا و انتهای مطالعه برای کلیه افراد شرکت کننده محاسبه گردید ، تغییرات نسبتهای فوق در هر دوگروه مداخله و کنترل درطول مطالعه معنی دار نشد.(p>0.05) نتایج حاصل از آزمونهای آماری آزمایشگاهی در جداول 2 و3 آمده است.
جدول شماره1: مقایسه دو گروه در ابتدای مطالعه تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدیمداخلهکنترلP valueسن(سال)37/22 ±11/7338/07 ±11/790/79TG (mg/dl)209/75 ±81/92208/11±103/460/95TC (mg/dl)208/33 ±27/20210/89 ±53/110/76LDL(mg/dl)123/82 ±33/46135/89 ±41/630/12HDL(mg/dl)41/19 ±7/6642/89 ±10/130/84FBS(mg/dl)95/52 ±5/9196/33±11/020/25LDL/HDL(Ratio)2/96 ±0/782/16±0/800/19TC/HDL(Ratio)5/057±0/163/87±1/070/06
جدول شماره 2: خصوصیات افراد گروه مداخله قبل و بعد از مطاله تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدیبعدقبلP valueمیزان اختلافTG (mg/dl)۲۰۹/۷۵ ± ۸۱/۹۲۲۰۲/۲۰ ± ۸۳/۰۹۰/۰۴۲55/7TC (mg/dl)۲۰۸/۳۳ ± ۲۷/۲۰۲۰۶/۳۲±۱۹/۱۲۰/۰۰۳01/2LDL (mg/dl)۱۲۳/۸۲ ±۳۳/۴۶۱۲۰/۷۴ ±۲۶/۷۱۰/۰۱۳08/3HDL(mg/dl)۴۱/۱۹ ±۷/۶۶۴۱/۵۴±۷/۸۶۰/۶۵35/0-FBS (mg/dl)۹۵/۵۲ ±۵/۹۱۹۳/۱۳ ±۲/۳۰۰/۰۴39/2LDL/HDL (Ratio)۲/۹۶ ±۰/۷۸۲/۹۷ ±۰/۶۶۰/۹۱01/0-TC/HDL (Ratio)۵/۰۵ ±۰/۱۶۵/۰۴ ±۰/۸۸۰/۹۰01/0خصوصیات افراد شرکت کننده در ابتدا و انتهای مطالعه تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدیخصوصیات افراد شرکت کننده در ابتدا و انتهای مطالعه تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی
جدول شماره 3: خصوصیات افراد گروه کنترل قبل و بعد از مطاله تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدیقبلبعدP valueمیزان اختلافTG (mg/dl)۲۰۷/۰۴ ±۳۸/۱۶
۲۰۸/۱۱ ±۱۰۳/۴۶۰/۰۶۱07/1TC (mg/dl)۲۱۱/۳۲ ±۳۴/۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *