دانلود پایان نامه درمورد نرم افزار

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده …………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………2
فصل اول :کليات
1-1 گوگردزدايي …………………………………………………………………………………………………….6
1-1-1 گوگردزدايي باکتريولوژيکي ……………………………………………………………………………7
1-1-2 گوگرد زدايي با فلزات و ترکيبات فلزي……………………………………………………………….7
1-1-3 گوگرد زدايي به روش هاي شيميايي………………………………………………………………….8
1-1-4 گوگرد زدايي به روش اکسيداسيون…………………………………………………………………..8
1-1-5 گوگرد زدايي زيستي………………………………………………………………………………………9
1-1-6 گوگرد زدايي هيدروژني…………………………………………………………………………………..9
1-1-7 روش هاي ملايم کردن………………………………………………………………………………….11
1-2 مرکاپتان زدايي از برش ها نفتي……………………………………………………………………………12
1-3 DMD ………………………………………………………………………………………………………13
1-3- 1 تاريخچه ………………………………………………………………………… DMD……13
1-3-2 مزاياي فرآيندDMD ……………………………………………………………………………………13
1-3-3 معرفي فرايندها DMD …………………………………………………………………………………14
1-3-3-1 DMD1………………………………………………………………………………………………..14
1-3-3-2 DMD2 ………………………………………………………………………………………………..15
1-3-3-3 DMD-2K …………………………………………………………………………………………..16
1-3-3-4 DMD3……………………………………………………………………………………………..17
1-4 DMC…………………………………………………………………………………………………………18
1-4- 1معرفي فناوري …………………………………………………………………………………………..18
1-4- 2شرح فرآيند ……………………………………………………………………………………………..18
1-4-3 شرح فرايند DMC-1 ……………………………………………………………………………….19
1-4-4 شرح فرايند DMC-1M ……………………………………………………………………………21
1-4-5 شرح فرايند DMC-2 ……………………………………………………………………………….22
1-4-6 شرح فرايند DMC-3 ……………………………………………………………………………….24
1-4- 7مزايا و معايب……………………………………………………………………………………………26
1-5 ترکيبات ميعانات گازي …………………………………………………………………………………..26
1- 6 مقادير کمي از ترکيبات گوگردي و مرکاپتان……………………………………………………….26
فصل دوم : مروري بر تحقيقات گذشته
مروري بر تحقيقات………………………………………………………………………………………………
فصل سوم : آناليز و بررسي فرآيند گوگردزدايي از ميعانات گازي(DMC)
3-1 تعريف Hysys …………………………………………………………………………………………..52
3-2 طراحي و شبيه سازي فرايند…………………………………………………………………………..53
3-3 ويژگي ها ……………………………………………………………………………. Hysys……53
3-3-1تطابق با استانداردها…………………………………………………………………………………..54
3-3-2 محيط محاوره اي كامل………………………………………………………………………………54
3-3-3 عمليات واحد جامع …………………………………………………………………………………..54
3-3-4 سازگار بافن آوري اتوماسيون………………………………………………………….. OL54
3-3-5 امکانات ديگر……………………………………………………………………………………………55
3-4 مزايايHysys ………………………………………………………………………………..55
3-4-1 مدلسازي و شبيه سازي………. ……………………………………………………………… 56
3-4-2 كاربردهاي شبيه سازي…………………………………………………………………………. 56
3-5 نرم افزار مشابه………………………………………………………………………………………………59
3-6 روند انجام تحقيق…………………………………………………………………………………………..60
3 -6-1مرحله‌ء اول: مطالعات كتابخانه‌اي……………………………………………………………………60
3-6-2 مرحله دوم: شبيهسازي فرآيند گوگردزدايي ميعانات گازي توسط نرمافزارHYSYS…61
3-6-3مرحله‌ء سوم: بررسي و نتايج…………………………………………………………………………..73
فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري
4-1 اثر دبي جرمي هواي وروردي بر ترکيبات گوگرددار…………………………………………………75
4-2 اثر دماي وروردي بر ترکيبات گوگردار………………………………………………………………….79
4-3 اثر فشار هواي وروردي بر ترکيبات گوگرددار………………………………………………………..83
4-4 اثر دبي جرمي سود وروردي بر ترکيبات گوگرددار…………………………………………………..97
فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات براي ادامه کار در آينده
5-1 بحث و نتيجهگيري…………………………………………………………………………………………102
5-2 پيشنهادات و نظرات ارائه شده ………………………………………………………………………..105
منابع و ماخذ
منابع فارسي………………………………………………………………………………………………………..108
منابع غير فارسي…………………………………………………………………………………………………..109
چکيده انگليسي……………………………………………………………………………………………………111
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
2-1 جدول ………………………………………………………………………………………………………….. 44
2-2 جدول ……………………………………………………………………………………………………………47
2-3 جدول ……………………………………………………………………………………………………………47
3-1 جدول ……………………………………………………………………………………………………………65
3-2 جدول ……………………………………………………………………………………………………………66
3-3 جدول ……………………………………………………………………………………………………………67
3-4 جدول ……………………………………………………………………………………………………………68
3-5 جدول ……………………………………………………………………………………………………………69
3-6 جدول ……………………………………………………………………………………………………………69
3-7 جدول ……………………………………………………………………………………………………………70
3-8 جدول ……………………………………………………………………………………………………………71
3-9 جدول ……………………………………………………………………………………………………………72
4-1 جدول ……………………………………………………………………………………………………………78
4-2 جدول ……………………………………………………………………………………………………………80
4-3 جدول ……………………………………………………………………………………………………………83
4-4 جدول ……………………………………………………………………………………………………………87
4-5 جدول ……………………………………………………………………………………………………………89
4-6 جدول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *