پایان نامه با موضوع روش پژوهش، ابزار پژوهش، چرخه عمر

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: معرفي پژوهش
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………3
1-2- تشريح و بيان مساله پژوهش ………………………………………………………………………….4
1-3- مروري بر چارچوب نظري پژوهش………………………………………………………………….5
1-4- اهميت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………..7
1-5- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………7
1-5-1- اهداف علمي پژوهش…………………………………………………………………….7
1-5-2- اهداف کاربردي پژوهش………………………………………………………………..8
1-6- پرسشهاي پژوهش……………………………………………………………………………………..8
1-7- تبيين فرضيههاي پژوهش………………………………………………………………………………9
1-8- نوآوري پژوهش……………………………………………………………………………………….10
1-9- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………..10
1-10- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………..10
1-11- جامعه آماري پژوهش………………………………………………………………………………11
1-12- روش و ابزار گردآوري دادهها و اطلاعات………………………………………………………..11
1-13- روش تحليل دادهها…………………………………………………………………………………..11
1-14- تعريف مفاهيم، واژهها اختصاصي و متغيرهاي پژوهش………………………………………….12
1-15- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………13
1-16- ساختار کلي پژوهش ………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: ادبيات، چارچوب نظري و مروري بر پژوهشهاي مربوط
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………..15
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2- مباني نظري……………………………………………………………………………………………16
2-2-1- هزينه و سود…………………………………………………………………………………….16
2-2-2- مديريت راهبردي هزينه و مديريت سنتي هزينه………………………………………………17
2-2-3- مديريت استراتژي و مديريت هزينه استراتژيک……………………………………………..19
2-2-2- هزينهيابي هدف…………………………………………………………………………………..20
2-2-3- هزينهيابي بر مبناي فعاليت……………………………………………………………………. 22
2-2-4- هزينهيابي کايزن…………………………………………………………………………………24
2-2-5- هزينهيابي چرخه عمر…………………………………………………………………………..26
2-2-6- مهندسي ارزش…………………………………………………………………………………..27
2-3- مفهوم عملکرد مالي……………………………………………………………………………………28
2-4- ساختار سرمايه و عملکرد مالي………………………………………………………………………29
2-5- روشهاي تامين مالي و عملکرد مالي بلندمدت………………………………………………………30
2-6- عوامل موثر بر عملکرد مالي بلندمدت شرکتها……………………………………………………32
2-6-1- استقراض بدهي (وام) و عملکرد مالي شرکتها……………………………………………..33
2-6-2- تامين مالي و عملکرد مالي شرکتها…………………………………………………………..34
2-6-3- سرمايهگذاري در فناوري اطلاعات و عملکرد مالي شرکتها………………………………35
2-7- استراتژي مديريت هزينه و عملکرد مالي بلندمدت………………………………………………….35
2-8- پژوهشهاي خارجي…………………………………………………………………………………..37
2-9- پژوهشهاي داخلي…………………………………………………………………………………….38
2-10- نتيجهگيري و ارائه مدل مفهومي پژوهش………………………………………………………….40
2-11- خلاصهي فصل………………………………………………………………………………………41
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………..43
3-2- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………..44
3-3- قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………..45 3-3-1- قلمرو موضوعي پژوهش ……………………………………………………………………..45
3-3-2- قلمرو زماني پژوهش …………………………………………………………………………45
3-3-3- قلمرو مكاني پژوهش ………………………………………………………………………….45
3-4- فرضيههاي پژوهش ………………………………………………………………………………….45
3-5- متغيرهاي پژوهش و نحوة اندازهگيري آنها ……………………………………………………..47
3-6- جامعه آماري پژوهش ………………………………………………………………………………48
3- 7- روش گردآوري اطلاعات و دادههاي پژوهش …………………………………………………48
3-8 – دقت، اعتبار و پايايي ابزار پژوهش…………………………………………………………………49
3- 9- روش کلي تحليل دادهها……………………………………………………………………………….49
3- 10 – روشهاي آماري……………………………………………………………………………………49
3- 11- خلاصهي فصل……………………………………………………………………………………..50
فصل چهارم: تحليـل دادههاي پژوهش
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….52
4-2 يافتههاي توصيفي……………………………………………………………………………………….52
4-3 آمار استنباطي………………………………………………………………………………………….57
4-3-1 آزمون فرضيه فرعي 1-1………………………………………………………………………….57
4-3-2 آزمون فرضيه فرعي 1-2…………………………………………………………………58
4-3-3 آزمون فرضيه فرعي 1-3…………………………………………………………………59
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-3-4 آزمون فرضيه فرعي 2-1…………………………………………………………………61
4-3-5 آزمون فرضيه فرعي 2-2…………………………………………………………………62
4-3-6 آزمون فرضيه فرعي 2-3………………………………………………………………..63
4-4 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………..64
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….66
5-2 نتايج آزمون فرضيهها …………………………………………………………………………………66
5-2-1 نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول (1-1) ……………………………………………………….66
5-2-2 نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم (1-2) ……………………………………………………….67
5-2-3 نتيجه آزمون فرضيه فرعي سوم (1-3) ……………………………………………………….67
5-2-4 نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول (2-1) ……………………………………………………….68
5-2-5 نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم (2-2)………………………………… ……………………..68
5-2-6 نتيجه آزمون فرضيه فرعي سوم (2-3) ……………………………………………………….69
5-3 مقايسه نتايج پژوهش حاضر با پژوهشهاي قبلي…………………………………………………….69
5-4 نتيجه كلي و تفسير نتايج آزمون فرضيهها…………………………………………………………….70
5-5 پيشنهادهاي حاصل از پژوهش……………………………………………………………………73
5-5-1 پيشنهادهاي مبتني بر فرضيهها……………………………….. …………………………….73
5-5-2 پيشنهاد براي پژوهشهاي

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *