پيامدها ونتايج بالقوه رفتارشهروندی

پيامدها  ونتايج  بالقوه رفتارشهروندی

 • انتخاب آزاد كاركنان : انتخاب آزادبه کارکنان انگیزه می دهد تا به دیگران کمک کنند , سرکارتادیروقت بمانند وکارکنند واز این قبیل تا ذهنیت مطلوبی را بوجود آورند. کارکنان دررفتارهای شهروندیسازمانی درگیرمی شوند تااحتمال بیشتری بواسطه ناظران پاداش بگیرند(بولينو [1]وهمكاران،2004،234)
 • تخلف(سرپيچي) :کارکنان متخلف کهسرنهاروقفهایجادمیکنند تاماموریت انجام دهندیاکارهارااجراکنند ممکن است زود به اداره راه پیدا کنند یاتادیروقت بمانند تااصلاحات را انجام دهند.
 • دید منفی دیگران:کارکنان به دیگران کمک میکند تااعتباروشهرتشان ازبیننرود.کارکنان برای وظایف وماموریت بیشتر داوطلب می شوند درنتیجه همکارانشان کمترمحبوب وبرگزیده بنظر می رسند .
 • نارضایتی از مسولیتهای درحوزه نقش فرد: کارکنان برای ماموریتهای خاص جهت دوری از وظایف معمولیشان داوطلب می شوند.
 • نارضایتی اززندگی شخصی فرد: کارکنان در رفتار هاي شهروندی سازمانی درگیرمی شوند( مثل کارکردن بمدت زمان طولانی تر, داوطلب شدن برای پروژه های خاص ,موافقت بامسافرتهای زیاد) برای دوری از وظایف شخصی , زندگی درخانه یاتنهاییشان.

نتایج بالقوه سطح سازمانی رفتار هاي شهروندی سازمانی

 • رفتار شهروندی بجای رفتارهای داخل حوزه نقش رخ می دهد.کارکنانیکه برای ماموریتهای خاص داوطلب می شوند یا برای کمک به دیگران وقت میگذارندممکن است ازمسولیتهای رسمیشان غافل شوند.
 • رفتار هاي شهروندی سازمانی پرهزینه ترازارائه رسمی برای چنین فعالیتهایی هستند. استخدام کارگران بیشتر یا آموزش کارکنان برای سازمانها سودمندترازاعتماد کردن به افراد برای کمک به دیگران است.
 • رفتار هاي شهروندسازمانی ممکن است کیفیت پایینی داشته باشند،کارکنان میتوانند کمکی با کیفیتپایین ارایه دهندیا توصیه ناصحیحی ارایه دهندکه درواقع بیشترضرربرساندتامنفعت. کارکنان ممکن است ساعات طولانی کارکنندولی درواقع بازدهی آنها بسیارکم باشد.
 • رفتار هاي شهروندی سازمانی ممکن است نشان دهنده مدیریت یادرک ضعیف باشند ،اگرازکارکنان تقاضای کاردرساعات طولانی یاکمک پیوسته به دیگران شود میتواند نشان دهنده مشکل سازمانی جدی باشد (بولينو [2]وهمكاران،2004،234)

پيامدهاي بالقوه سطح فردی رفتارشهروندی

 • ابهام درنقش : کارکنان ممکن است درتمایزبین رفتارهای درحوزه نقش وفراترازنقش زمان سختی رابگذرانند (بولينو[3]وهمكاران،2004،234)
 • فرآيندهاي ارزیابی عملکرد ناصحیح: رفتار هاي شهروند سازمانی می تواند به عدم اطمینان وبی اعتباری ارزیابی عملکرد کارکنان کمک کند.
 • افزایش شهروندی:کارکنان ممکن است درافزایش مداوم فعالیتهای شهروندیشان بمنظورتلقی شدن بعنوان یک شهروند سازمانی خوب احساس فشارکنند, که این به آنها استرس وارد می کند, خارج ازظرفیتشان است وباعث میشودزمان کمتری برای پرداختن به زندگی شخصیشان داشته باشند.
 • تعارضودرگیریدرمیانکارکنان: کارکنان ممکن است ازرفتارشهروندی همتایان وهمکارانشان که ممکن است به آنها کمک یاکاری که لازم نیست پیشنهاد بدهند,برنجند. (بولينو وهمكاران،2004،234)

 

[1] . Bolino et al

[2] . Bolino et al

[3] . Bolino et al