پایان نامه درباره زنان متاهل

باشند که 76.9درصد کل متاهلين فوق ديپلم را تشکيل مي دهند، همچنين تعداد زنان متاهل که داراي مدرک فوق ديپلم هستند 3نفر مي باشد که 23.1 درصد جمعيت کل متاهلين فوق ديپلم را تشکل مي دهند در نتيجه 13متاهل داراي مدرک فوق ديپلم در نمونه وجود داشته است که تعداد متاهلين 54.2 درصد کل نمونه است.
همچنين در سطر مجردها مشاهده مي شود که 11مرد 100درصد فوق ديپلم هاي مجرد را تشکيل مي دهند که 52.4درصد مردهاي نمونه و 45.8درصد مجردين نمونه مي باشند.
در نهايت از جمع ستونها داريم: تعداد مردان داراي فوق ديپلم 21 نفر يعني 87.5 درصد نمونه و تعداد زنان داري مدرک فوق ديپلم 3نفر يعني 12.5 درصد نمونه مي باشند که در کل جمع فوق ديپلم ها 24 نفر است.

ميزان تحصيلات
جنسيت
جمع کل

مرد
زن

ليسانس
وضعيت تاهل
متاهل
تعداد
49
27
76

وضعيت تاهل
64.5%
35.5%
100.0%

جنسيت
83.1%
61.4%
73.8%

مجرد
تعداد
10
17
27

وضعيت تاهل
37.0%
63.0%
100.0%

جنسيت
16.9%
38.6%
26.2%

جمع
تعداد
59
44
103

وضعيت تاهل
57.3%
42.7%
100.0%

جنسيت
100.0%
100.0%
100.0%

با توجه به جدول فوق مشاهده مي شود که تعداد 49مرد متاهل يعني 64.5 درصد نمونه داراي مدرک ليسانس هستند همچنين 27 زن متاهل که 35.5 درصد نمونه مي باشند، داراي مدرک ليسانس هستند. که در جمع 76 نفر يعني 73.8درصد ليسانس ها متاهل هستند.
همچنين در سطر مجردها مشاهده مي شود 10 نفرمرد مجرد يعني 37درصد نمونه داراي مدرک ليسانس هستند و همچنين در ستون جمع داريم که 27 نفر مجرد يعني 26.2 درصد ليسانس ها مجرد هستند.
در نهايت در سطر جمع کل مشاهده مي شود که 59 نفر يعني 57.3 درصد ليسانس ها مرد و 44 نفر يعني 42.7درصد ليسانس ها زن هستند که در کل جمع ليسانس ها 103 نفر است.

ميزان تحصيلات
جنسيت
جمع کل

مرد
زن

فوق ليسانس
وضعيت تاهل
متاهل
تعداد
13
9
22

وضعيت تاهل
59.1%
40.9%
100.0%

جنسيت
65.0%
56.3%
61.1%

مجرد
تعداد
7
7
14

وضعيت تاهل
50.0%
50.0%
100.0%

جنسيت
35.0%
43.8%
38.9%

جمع
تعداد
20
16
36

وضعيت تاهل
55.6%
44.4%
100.0%

جنسيت
100.0%
100.0%
100.0%

باتوجه به جدول فوق مشاهده مي شود که 13مرد متاهل که 59.1درصد متاهلين را تشکيل مي دهند داراي مدرک فوق ليسانس و 9زن متاهل که 40.9درصد متاهلين را تشکيل مي دهند داراي مدرک فوق ليسانس هستند همچنين در ستون جمع کل داريم 22نفر متاهل هستند يعني61.1 درصد فوق ليسانس ها متاهل هستند.
در سطر بعدي مشاهده مي شود که 7زن و 7 مرد که هر کدام 50درصد مجردين را تشکيل ميدهند داراي مدرک فوق ليسانس هستند همچنين در ستون جمع کل مشاهده مي شود که 14نفر مجرد که 38.9 درصد نمونه را تشکيل مي دهد داراي مدرک فوق ليسانس هستند.
در سطر جمع کل مشاهده مي شود 20 مرد 55.6درصد نمونه و 16زن 44.4درصد نمونه داراي مدرک فوق ليسانس هستند که در نهايت مي توان نتيجه گرفت که 36 نفر داراي مدرک فوق ليسانس بوده اند.

ميزان تحصيلات
جنسيت
جمع کل

مرد
زن

جمع تحصيلات
وضعيت تاهل
متاهل
تعداد
72
39
111

وضعيت تاهل
64.9%
35.1%
100.0%

جنسيت
72.0%
61.9%
68.1%

مجرد
تعداد
28
24
52

وضعيت تاهل
53.8%
46.2%
100.0%

جنسيت
28.0%
38.1%
31.9%

جمع کل
تعداد
100
63
163

وضعيت تاهل
61.3%
38.7%
100.0%

جنسيت
100.0%
100.0%
100.0%

در نهايت مشاهده مي شود که 111نفريعني68.1 درصد نمونه متاهل و 52 نفريعني 31.9 درصد نمونه مجرد مي باشند که 100نفر يعني61.3درصد مرد 63 نفر يعني38.7درصد زن هستند که همانطور که مي دانيم تعداد نمونه 163 نفر مي باشد.

جدول آزمون کي دو براي وضعيت تحصيلات

وضعيت تحصيلات
مقدار آماره
درجه آزادي
سطح معني داري مجانبي
سطح معني داري دو طرفه
سطح معني داري يک طرفه
نتيجه
فوق ديپلم
Pearson Chi-Square
2.901c
1
.089

باتوجه به مقدار سطح معني داري آزمون کي دو که برابر .089 و مقدار آماره آن که 2.901 مي باشد نتيجه مي شود در سطح فوق ديپلم توزيع فراواني مورد انتظار و مشاهده شده متناسب هستند.

Continuity Correctionb
1.175
1
.278

Likelihood Ratio
4.040
1
.044

Fisher’s Exact Test

.223
.141

Linear-by-Linear Association
2.780
1
.095

N of Valid Cases
24

ليسانس
Pearson Chi-Square
6.129d
1
.013

با توجه به مقدار سطح معني داري آزمون کي دو .013 و مقدار آماره آن که 6.129 مي باشد نتيجه مي شود در سطح ليسانس توزيع فراواني مورد انتظار و مشاهده شده متناسب نيستند.

Continuity Correctionb
5.059
1
.025

Likelihood Ratio
6.104
1
.013

Fisher’s Exact Test

.023
.012

Linear-by-Linear Association
6.069
1
.014

N of Valid Cases
103

فوق ليسانس
Pearson Chi-Square
.286e
1
.593

با توجه به سطح معني داري آزمون کي دو که برابر .593 و مقدار آماره آن که .286 مي باشد نتيجه مي شود در سطح فوق ليسانس توزيع فراواني مورد انتظار و مشاهده شده متناسب هستند.

Continuity Correctionb
.037
1
.848

Likelihood Ratio
.286
1
.593

Fisher’s Exact Test

.734
.423

Linear-by-Linear Association
.278
1
.598

N of Valid Cases
36

جمع کل
Pearson Chi-Square
1.813a
1
.178

با توجه به سطح معني داري آزمون کي دو که برابر .178 و مقدار آماره آن که 1.813 مي باشد نتيجه مي شود در کل نمونه توزيع فراواني مورد انتظار و مشاهده شده متناسب هستند.

Continuity Correctionb
1.378
1
.240

Likelihood Ratio
1.796
1
.180

Fisher’s Exact Test

.227
.120

Linear-by-Linear Association
1.802
1
.179

N of Valid Cases
163

قابل ذکر است نتايج به دست آمده از مقايسه سطح معني داري با ميزان خطاي .05 مي باشد که .95 اطمينان حاصل مي نمايد.

نوع استخدام
جنسيت
جمع کل

مرد
زن

رسمي
وضعيت تاهل
متاهل
تعداد
25
15
40

وضعيت تاهل
62.5%
37.5%
100.0%

جنسيت
80.6%
83.3%
81.6%

مجرد
تعداد
6
3
9

وضعيت تاهل
66.7%
33.3%
100.0%

جنسيت
19.4%
16.7%
18.4%

جمع
تعداد
31
18
49

وضعيت تاهل
63.3%
36.7%
100.0%

جنسيت
100.0%
100.0%
100.0%

با توجه به جدول مشاهده مي شود 25مرد متاهل که 62.5درصد از متاهلين را تشکيل مي دهند رسمي، و 6مرد مجرد که 66.7 درصد مجردين را تشکيل مي دهند استخدام رسمي مي باشند. همچنين 15 زن متاهل که 37درصد متاهلين و 3زن مجرد که 33.3 درصد مجردين را تشکيل مي دهد رسمي هستند. در ستون جمع کل داريم 40 متاهل يعني 81.6 درصد نمونه و 9 مجرد يعني 18.4 درصد نمونه به صورت رسمي استخدام شده اند که در کل 49 استخدام رسمي در نمونه وجود داشته است.

نوع استخدام
جنسيت
جمع کل

مرد
زن

پيماني
وضعيت تاهل
متاهل
تعداد
21
10
31

وضعيت تاهل
67.7%
32.3%
100.0%

جنسيت
80.8%
71.4%
77.5%

مجرد
تعداد
5
4
9

وضعيت تاهل
55.6%
44.4%
100.0%

جنسيت
19.2%
28.6%
22.5%

جمع
تعداد
26
14
40

وضعيت تاهل
65.0%
35.0%
100.0%

جنسيت
100.0%
100.0%
100.0%

با توجه به جدول فوق داريم 21 مرد متاهل يعني67.6 درصد متاهلين و 10 زن متاهل يعني 32.3 درصد متاهلين داراي نوع استخدام پيماني هستند همچنين 5 مرد مجرد يعني 55.6 درصد و 4 زن مجرد يعني 44.4درصد وضعيت پيماني را دارند که در ستون جمع کل مشاهده مي شود که 9 مجرد يعني 22.5 درصد نمونه و 31متاهل يعني 77.5 درصد نمونه وضعيت استخدامي آنها به صورت پيماني است.
همچنين در سطر مشاهده مي شود که 26 مرد 65.5يعني درصد نمونه و 14 زن يعني 35درصد نمونه وضعيت استخدامي پيماني را دارند که در کل 40 نفر از نمونه وضعيت استخدامي پيماني را داراهستند.

نوع استخدام
جنسيت
جمع کل

مرد
زن

قراردادي
وضعيت تاهل
متاهل
تعداد
24
14
38

وضعيت تاهل
63.2%
36.8%
100.0%

جنسيت
58.5%
45.2%
52.8%

مجرد
تعداد
17
17
34

وضعيت تاهل
50.0%
50.0%
100.0%

جنسيت
41.5%
54.8%
47.2%

جمع
تعداد
41
31
72

وضعيت تاهل
56.9%
43.1%
100.0%

جنسيت
100.0%
100.0%
100.0%

با توجه به جدول فوق ملاحظه مي شود 24 مردمتاهل يعني 63.2 درصد متاهلين و 14 زن متاهل يعني 36.8 درصد متاهلين داراي وضعيت استخدامي قراردادي هستند که 52.8 درصد نمونه متاهل هستند همچنين در سطر مجرد مشاهده مي شود 17 مرد و 17 زن مجرد که هر کدام 50 درصد مجردين را تشکيل مي دهند وضعيت استخدامي قراردادي دارند که 47.2 درصد نمونه قراردادي ها مجرد هستند.
در سطر جمع مشاهده مي شود 72 نفر که41مرد يعني 56.9 درصد و 31زن يعني 43.1 درصد نمونه وضعيت قراردادي داشته اند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *