پایان نامه درباره اطلاعات مربوط، ساختار دانش، نرم افزار

زماني که با روششناسي درست صورت پذيرد. از طرف ديگر، تحقيق از حيث روش، اعتبار مييابد نه از حيث موضوع تحقيق. روش تحقيق هدايتگر جستجوهاي علمي در جهت دستيابي به حقيقت است. هر پژوهشگر در آغاز، در پي طرح مشکل يا مسأله است، مشکل يا مسألهاي که ‌‌پرسشهاي زيادي را در ذهن پژوهشگر ايجاد و موجب پيدايش فرضيه ميشود. پژوهشگر با جمعآوري اطلاعات و آمار مورد نياز و تجزيه و تحليل آنها سعي در ارائه پاسخي مناسب براي پرسشهاي پژوهش و تأييد يا رد فرضيههاي مطرح شده دارد. در انجام تحقيقات علمي جمعآوري اطلاعات و چگونگي تجزيه و تحليل آنها اهميت بالايي دارد. اين عمل يک مقوله از فرآيندي است که، طي آن نظريهها در قالب آمار و ارقام علمي تجلي پيدا نموده و ثمره آن به صورت کمي جلوهگر و از اين طريق ميتوان الگوي نظري پژوهش را مورد سنجش و محاسبه قرار داد(شاه ويسي، 1389، ص 63). تحقيق حاضر بر آن است که، با شناسايي مسأله تحقيق و با اتکاء به پرسش هاي تدوين شده در جهت اجراي آزمونهاي مناسب و تجزيه و تحليل نتايج اين آزمونها، به جمعآوري اطلاعات مورد نياز تحقيق بپردازد.
‌‌ در اين فصل سعي برآن است تا جامعه آماري تحقيق، دادههاي تحقيق، روش تحقيق، همچنين ابزار جمعآوري و تحليل دادهها و روايي و پايايي پرسشنامه تعريف شود. با اين حال روش انجام تحقيق بستگي به اهداف، ماهيت، موضوع پژوهش و امکانات اجرايي آن دارد. لذا در اين فصل با توجه به هدف اصلي تحقيق و ساير موارد مربوط، متدولوژي تحقيق به صورت زير ميباشد. اميد است خوانندگان محترم با مطالعه اين فصل، به اشراف کامل در ارتباط با نحوه اجراي تحقيق انجام شده دست يابند.
2-3 نوع و روش تحقيق:
منظور از روش تحقيق اين است که مشخص شود چه نوع روشي براي بررسي موضوع لازم است، که اين امر بستگي به اهداف و ماهيت پژوهش و امکانات اجرايي آن دارد. براساس هدف، تحقيقات علمي را به سه گروه بنيادي، کاربردي و توسعوي تقسيم ميکنند که در اين پژوهش چون به دنبال بهبود و ارائه راهکار ميباشيم نوع پژوهش ما کاربردي مي باشد. تحقيقات کاربردي براي بهبود و بهينه سازي ابزارها، روشها و اشيا و الگوها مورد استفاده تحقيقات علمي قرار ميگيرد.
روششناسي اين تحقيق برحسب نوع دادهها توصيفي از نوع پيمايشي است که در آن به تشريح ارتباط بين متغيرهاي موجود ميپردازد.
3-3 جامعه آماري:
جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه کارکنان رسمي، ‌‌قراردادي و پيماني دانشگاه رازي کرمانشاه است که داراي مدارک تحصيلي فوق ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس مي‌‌باشند، تعداد اين افراد284 نفر مي‌‌باشد.
جمع
فوق ليسانس
ليسانس
فوق ديپلم
کارکنان
190
59
106
25
رسمي و پيماني
94
3
74
17
قراردادي
284
62
180
42
جمع

4-3 نمونه آماري و روش نمونه گيري:
با استفاده از فرمول کوکران 163نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.
فرمول کوکران يکي از ساده ترين روش ها براي تعيين حجم نمونه مي باشد، اگر حجم جامعه مشخص باشد خواهيم داشت: لطفا در اينجا فرمول کوکران نوشته شود هنگامي که حجم جامعه معلوم باشد در فايل اکسل آمده
که در آن داريم:
N:حجم جامعه آماري
n: حجم نمونه
Z: مقدار متغير نرمال واحد استاندارد که در سطح اطمينان 0.95 درصد برابر 1.96 مي باشد
P: مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است، اگر در اختيار نباشد مي توان آن را 0.5 در نظر گرفت
:q درصد افرادي که فاقد آن صفت در جامعه هستند(q=1-p)
:d مقدار اشتباه مجاز
روش نمونهگيري مورد استفاده در اين تحقيق روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي با انتساب متناسب مي‌‌باشد.
در اين روش ابتدا جامعه ي آماري مشخص و سپس با توجه به توزيع ناهمگن جامعه آماري بر اساس ميزان تحصيلات به سه طبقه تقسيم و متناسب با حجم هر طبقه به انتخاب نمونه مبادرت گرديده است. در واقع در اين پژوهش از روش نمونه گيري با طبقه بندي براي برآورد نسبت‌ها‌‌ بهره گرفته شده است.
تعداد نمونه
درصد
تعداد
طبقات
24
14.8
42
فوق ديپلم
103
63.4
180
ليسانس
36
21.8
62
فوق ليسانس
163
100
284
جمع

از مجموع 284 نفر جامعه آماري، 42 نفر فوق ديپلم، 180 نفر ليسانس و 62 نفر داراي مدرک فوق ليسانس بودند. در نمونه آماري نسبت هر کدام تعيين شد، و مشخص گرديد که نمونه آماري بايد شامل 24 نفر فوق ديپلم، 103 نفر ليسانس، 36 نفر فوق ليسانس باشد.
5-3 ابزار گرد آوري اطلاعات:
در اين پژوهش براي جمعآوري اطلاعات مربوط به پيشينه تحقيق و ادبيات موضوع از کتابها و مقالات تخصصي، پاياننامهها و جستجو در پايگاه اينترنتي استفاده شده است، همچنين براي سنجش و بررسي متغيرهاي تحقيق از روش پرسشنامه اي جهت جمع آوري اطلاعات استفاده شده است، پرسشنامه اين تحقيق داراي دو بخش اصلي است: سوالات عمومي که در آن اطلاعات کلي و جمعيت شناختي در رابطه با پاسخدهندگان جمعآوري گرديده و سوالات تخصصي که مربوط به متغيرها و شاخصها مي‌‌باشد، و بر اساس طيف 5 ‌‌درجه اي ليکرت طراحي شده است .
جدول 1-3 دسته بندي سؤالات پرسشنامه
عوامل و متغيرها
شماره سؤال
فرهنگ سازماني
1 تا 6
رهبري دانش
7 تا 9
منابع دانش
10 تا 18
ساختار دانش محور
19 تا 23
فرايندهاي سازماني دانش محور
24 تا 25
درگاههاي دانش
26 تا 30
شهروندان دانشي
31 تا 33
عوامل سياسي
34 تا 36
عوامل تکنولوژيکي
37 تا 40
عوامل فرهنگي
41 تا 44
مديريت دانش
45 تا 51
رتبه بندي عوامل
52

سؤالات 5 گزينه اي در 11 بخش دسته بندي شده‌اند که مطابق جدول 1-3 ارتباط سؤالها با هر يک از عوامل نشان داده شده است .

6-3 روايي21:
مفهوم اعتبار به اين پرسش پاسخ مي‌‌دهد که ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه موردنظر را مي‌‌سنجد، به عبارتي ديگر آيا نتايج تحقيق پاسخگوي سوال‌ها‌‌ي تحقيق است. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي‌‌توان به دقت داده‌ها‌‌ي حاصل از آن اطمينان داشت. روش‌ها‌‌ي مختلفي براي بررسي اعتبار وسيله اندازه گيري وجود دارد که در اين پژوهش از روش‌ها‌‌ي ارزيابي اعتبار به شرح زير استفاده شده است:
براي بدست آوردن روايي پرسشنامه از نظرات استاد راهنما ، استاد مشاور و چندين تن از ديگر اساتيد و متخصصين و کارشناسان استفاده شده است . و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اينکه آيا اين سؤالات براي پرسشهاي تحقيقاتي مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار مي‌‌دهد ، نظر خواهي شد و اصلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گرديد . علت استفاده از قضاوت متخصصان اين است که هيچ روش آماري براي تعيين ضريب روايي محتوايي وجود ندارد . در عوض براي تعيين روايي محتواي يک آزمون از قضاوت متخصصان در اين باره که سؤالهاي آزمون تا چه ميزان معرف برنامه يا حوزه محتوايي هستند استفاده مي‌‌شود ، با اين حال قضاوتهاي مربوط به روايي محتوا نه قطعي هستند نه نهايي ، آزمونها از سطوح مختلف روايي برخوردار هستند ومتخصصان در قضاوتهاي خود هميشه با هم توافق نظر ندارند . ( سيف، 1380، ص 381-380 )
7-3 اعتبار (پايايي)22 :
اعتبار آزمون به دقت اندازه گيري و ثبات و پايايي آن مربوط است . بطور کلي آزمون در صورتي داراي اعتبار است که عاري از خطاي اندازه گيري غير نظام دار مي‌‌باشد . خطاي اندازه گيري غير نظام دار که بر نمره‌ها‌‌ي آزمون تأثير مي‌‌گذارند غير قابل پيش بيني بوده و اعتبار تست را کاهش ‌‌مي‌‌دهد . مقصود از اعتبار يک وسيله اندازه گيري آن است که اگر خصيصه مورد سنجش را با همان وسيله ( يا وسايل مشابه ) تحت شرايط مشابه دوبار اندازه گيري کنيم ، نتايج حاصله تا چه حد مشابه ، دقيق و قابل اعتماد است .
در اين تحقيق اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ برآورد گرديد. ضريب همبستگي آلفاي کرونباخ، يک مقدار بين صفر و يک مي‌‌باشد. در صورتي يک پرسشنامه پاياست که مقدار آلفاي کرونباخ ‌‌آن بزرگتر از مقدار 7/0 باشد و هر چه اين مقدار به عدد 1 نزديک تر باشد پرسشنامه از پايايي بالاتري برخوردار مي‌‌باشد. اين ضريب براي اين تحقيق برابر با 958/0 مي‌‌باشد. بنابراين مي‌‌توان گفت که پرسشنامه از ضريب اعتبار قابل قبولي برخوردار بوده است.

که در اين فرمول داريم :
واريانس هر يک از سؤالات
واريانس کل پرسشنامه
8-3 روش تجزيه وتحليل اطلاعات:
روش تجزيه و تحليل داده‌ها‌‌ي اين پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفته است در سطح توصيفي از فراواني ، درصد ، ميانگين و انحراف معيار و سايرآماره‌ها‌‌ استفاده شده است و در بخش استنباطي به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته و بررسي پرسش هاي تحقيق، ابتدا براي نرمال بودن دادهها از آزمون کلمگروف – اسميرونف استفاده شده است و سپس به منظور بررسي پرسش هاي پژوهش از آزمون رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير با نرم افزار spss ورژن 21استفاده شده است.

فصل چهارم:
تجزيه و تحليل داده‌ها‌‌

1-4 مقدمه
انواع روشهاي تجزيه وتحليل دادههاي پژوهش ، با توجه به نوع تحقيق، مسئله تحقيق، ماهيت فرضيهها، نوع نظريهسازي، ابزار به کار رفته براي جمعآوري اطلاعات و … متفاوت هستند، ولي با اين وجود ميتوان اذعان نمود که اين روشها داراي مراحل مشترکي هستند. از اين منظر، تجزيه و تحليل و گزارش نويسي دادههاي پژوهش، فرآيندي چند مرحلهاي است، که طي آن دادههايي که از طريق به کارگيري ابزارهاي جمعآوري اطلاعات فراهم آمدهاند؛ خلاصه، کدبندي، دستهبندي و در نهايت پردازش ميشوند، تا زمينه برقراري انواع تحليلها و ارتباطها بين اين دادهها به منظور آزمون فرضيهها فراهم آيد. در واقع تحليل اطلاعات شامل سه عمليات اصلي ميباشد: ابتدا شرح و آماده‌سازي دادههاي لازم براي آزمون فرضيهها؛ سپس تحليل روابط ميان متغيرها و در نهايت مقايسه نتايج مشاهده شده با نتايجي که فرضيهها انتظار داشتند (کامپن هود و کيوي، 1387) .
بر اين اساس در پژوهش حاضر تفسير و تجزيه وتحليل دادههاي جمعآوري شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحليلي و به دو صورت آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفته است. به طوري که ابتدا دادههاي مربوط به هر يک از متغيرها که از پاسخ پرسشنامههاي استفاده شده منتج شده است، در قالب شاخصهاي عددي آماري توصيف گرديده و شناخت کافي از پراکندگي و ويژگيهاي جمعيت‌شناختي و توصيف پاسخ‌دهندگان در بخشهاي مختلف پژوهش حاصل شده‌است . در ادامه به بررسي روابط بين متغيرهاي موجود در مدل مفهومي پژوهش پرداخته شده‌است و از طريق الگوهاي آماري مناسب، سوال هاي پژوهش مورد آزمون قرارگرفتهاند. گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهاي تحليل آماري مناسب و اطمينان از دقت و صحت اين استنباط‌ها‌‌ است، که در طي پژوهش با حساسيت بالايي، رعايت و بازنگري شدهاند .

2-4 بخش اول : آمار توصيفي
1-2-4 ويژگي‌هاي جمعيت شناختي پاسخدهندگان
اطلاعات توصيفي پاسخدهندگان به پرسشنامه اين پژوهش، از نظر جنسيت، وضعيت تأهل، تحصيلات، سن، سابقه‌کار و نوع استخدام آنها در جداول توافقي زير خلاصه شدهاند :

ميزان تحصيلات
جنسيت
جمع کل

مرد
زن

فوق ديپلم
وضعيت تاهل
متاهل
تعداد
10
3
13

وضعيت تاهل
76.9%
23.1%
100.0%

جنسيت
47.6%
100.0%
54.2%

مجرد
تعداد
11
0
11

وضعيت تاهل
100.0%
0.0%
100.0%

جنسيت
52.4%
0.0%
45.8%

جمع
تعداد
21
3
24

وضعيت تاهل
87.5%
12.5%
100.0%

جنسيت
100.0%
100.0%
100.0%

با توجه به جدول فوق مشاهده مي شود که تعداد مردان متاهل داراي مدرک فوق ديپلم 10نفر مي

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *