پایان نامه با موضوع مقدار خطا

داراييهاي شرکت انتقال گاز تاثير ندارد. بنابراين، در اين آزمون را ميتوان پذيرفت.

فرضيه 1-2 : نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري داراييها بر بازده سالانه داراييهاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.
براي آزمون فرضيه ، ابتدا فرضيه به صورت آماري بيان مي‌شود:
نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري بربازده سالانه دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير ندارد.

نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري بربازده سالانه دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.

جدول 4-3 : نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن

شرح
نتيجه آزمون
حجم نمونه
5
تاييد
ضريب همبستگي
480/0

336/0

طبق نتايج جدول 4-3 و با توجه به مقدار خطاي آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن براي سطح اطمينان 95/0 و از آنجا که سطح خطا (p-value=0/336) در اين آزمون بيشتر از 05/0 است، بنابراين نتيجه ميگيريم که نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري داراييها بر بازده سالانه داراييهاي شرکت انتقال گاز تاثير ندارد. بنابراين، در اين آزمون را ميتوان پذيرفت.

فرضيه 1-3 : نسبت تعداد کارکنان به داراييها بر بازده سالانه داراييهاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.
براي آزمون فرضيه ، ابتدا فرضيه به صورت آماري بيان مي‌شود:
نسبت تعداد کارکنان به داراييها بر بازده سالانه داراييهاي شرکت انتقال گاز تاثير ندارد.

نسبت تعداد کارکنان به داراييها بر بازده سالانه داراييهاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.

جدول 4-4 : نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن

شرح
نتيجه آزمون
حجم نمونه
5
تاييد
ضريب همبستگي
331/0

521/0

طبق نتايج جدول 4-4 و با توجه به مقدار خطاي آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن براي سطح اطمينان 95/0 و از آنجا که سطح خطا (p-value=0/521) در اين آزمون بيشتر از 05/0 است، بنابراين نتيجه مي گيريم که نسبت تعداد کارکنان به دارايي ها بر بازده سالانه داراييهاي شرکت انتقال گاز تاثير ندارد. بنابراين، در اين آزمون را ميتوان پذيرفت.

فرضيه اصلي دوم: اعمال استراتژي مديريت هزينه بر بازده بلند مدت داراييهاي شرکت انتقال گاز ايران تاثير دارد.
فرضيه 2-1 : نسبت فروش خالص به مخارج سرمايهاي بر بازده بلند مدت داراييهاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.
براي آزمون فرضيه، ابتدا فرضيه به صورت آماري بيان مي‌شود:
نسبت فروش خالص به مخارج سرمايه اي بر بازده بلند مدت دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير ندارد.

نسبت فروش خالص به مخارج سرمايه اي بر بازده بلند مدت دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.

جدول 4-5 : نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن

شرح
نتيجه آزمون
حجم نمونه
5
تاييد
ضريب همبستگي
6390/-

172/0

طبق نتايج جدول 4-5 و با توجه به مقدار خطاي آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن براي سطح اطمينان 95/0 و از آنجا که سطح خطا (p-value=0/172) در اين آزمون بيشتر از 05/0 است، بنابراين نتيجه ميگيريم که نسبت فروش خالص به مخارج سرمايهاي بر بازده بلند مدت داراييهاي شرکت انتقال گاز تاثير ندارد. بنابراين، در اين آزمون را ميتوان پذيرفت.

فرضيه 2-2 : نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري داراييها بر بازده بلند مدت داراييهاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.
براي آزمون فرضيه، ابتدا فرضيه به صورت آماري بيان مي‌شود:
نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري داراييها بر بازده بلند مدت داراييهاي شرکت انتقال گاز تاثير ندارد.

نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري داراييها بر بازده بلند مدت داراييهاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *