پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، روش پژوهش، بازده مازاد

پژوهش مذکور در بورس اوراق بهادار ترکيه انجام گرفت. نمونهي مورد بررسي شامل 86 شرکت بود که در خلال دورهي چهارده ماهه قبل از انتشار اطلاعات از سوي بورس بازده مازاد داشته بودند. نتايج بهدست آمده از پژوهش نشان داد که صورتهاي مالي منتشره توسط شرکتها، محتواي اطلاعاتي دارند. تحليل بيشتر بازدههاي حاصله نشان داد که بازده مازاد صرفاً تحت تأثير قيمت گذاري اشتباه و يا ريسک بالا ايجاد نميشود بلکه، اندازهي شرکت نيز ميتواند عامل تعيين کنندهاي در اين رابطه باشد.
کي49 (2010)، در پژوهشي با عنوان تاثيرگذاري هزينهيابي بر مبناي هدف براي ارزشگذاري تصميمات مرتبط توليدي پرداخت؛ نتايج پژوهش او نشان داد که 80 تا 85 درصد هزينه چرخه عمر يک محصول در طي توسعه آن مشخص ميشود، بنابراين، هزينهيابي هدف بيشترين تلاشش را بر روي توسعه محصول متمرکز ميکند، زيرا اين مرحله بالاترين پتانسيل را براي مديريت هزينه يک محصول داراست.
زنگين و آدا50 (2010)، در پژوهش خود که به منظور تعيين نقش هزينهيابي هدف در مديريت هزينه و همچنين برآورده کردن نيازهاي مشتري، انجام دادند؛ ازتلفيق دو ابزار مديريت عمليات QFD51) و (VE52 وتكنيك هزينهيابي هدف استفاده نمودند .نتايج پژوهش آنها در شرکت توليدي کوچكي که در زمينه توليد سيستمهاي تست فشار فعاليت ميکند، نشان داد که QFD-TC53 تكنيك مناسبي در مديريت هزينههاي فرآيند توليد است و تلفيق اين سه تكنيك، يعني QFD ، مهندسي ارزش و هزينه يابي هدف شرکت را در دستيابي به مزيت رقابتي ياري خواهد کرد.

2-9- پژوهشهاي داخلي
شيرازيان (1384)، به بررسي ارتباط ميان عملکرد شرکتهاي سرمايه گذاري و ميزان نقد شوندگي سهام آنها پرداخت. بر اساس تحليلهاي انجام شده مشخص شد که ميانگين عملکرد شرکتهاي سرمايهگذاري کوچک بر اساس سه شاخص؛ ترينر، شارپ و جنسن با ميانگين عملکرد شرکتهاي سرمايهگذاري بزرگ بر اساس سه شاخص مذکور برابر ميباشد. اين بدين معني است که اندازهي شرکت تأثيري در عملکرد سهام آن ندارد. هم چنين پژوهش نشان داد که ميانگين عملکرد شرکتهاي سرمايهگذاري با نقد شوندگي بالا با ميانگين عملکرد شرکتهاي سرمايه گذاري با نقدشوندگي پايين بر اساس سه شاخص فوق برابر است. لذا اينگونه نتيجهگيري شد که ميزان نقد شوندگي شرکتهاي سرمايهگذاري نيز تأثيري بر عملکرد آنها ندارد.
بابايي و همکاران (1387)، در مطالعه اي به بررسي تاثير ساختار مالکيت بر عملکرد پرداخته اند. يافته هاي پژوهش ناشي داد که رابطه معني دار و منفي بين مالکيت نهادي و عملکرد شرکت هست. در پژوهشي ديگر ساختار مالکيت از دو ديدگاه، تعداد سهامداران عمده و نوع مالکيت آنها بر عملکرد شرکت ها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آنان مويد اين است که ترکيبي از دو بخش خصوصي و دولتي در ترکيب مالکيت شرکت در افزايش سودآوري شرکت موثر است.
گودرزي و رمضانپور (1389)، در پژوهشي با بررسي نقش مديريت راهبردي هزينه در رضايت مشتري در شرکت ايران خودرو پرداختند؛ در ابتدا به بيان رويکرد نوين مديريت هزينه، يعني مديريت راهبردي هزينه و سپس به بررسي نقش مديريت راهبردي هزينه و فنون آن در رضايت مشتري (در شرکت ايران خودرو) پرداختند. نتايج تجزيه وتحليل دادههاي گردآوري پژوهش فوق الذکر حاکي از آن است که برخلاف انتظار، قيمت خودرو (هزينههاي خودرو) پس از اجراي طرح، از ديدگاه مشتري تغيير معناداري نشان نميدهد و علاوه بر آن، در عامل ارزش مشتري نيز کاهش معناداري مشاهده ميشود.
رهنماي رودپشتي و غلامي جمکراني (1390)، در پژوهشي به بررسي مديريت هزينه بين سازماني؛ مفاهيم، رويهها و الزامات پرداختند. هزينهيابي هدف بين سازماني، هزينهيابي کايزن بين سازماني، حسابداري آشكار و اشتراكگذاري اطلاعات از جمله رويههاي مديريت هزينه بين سازماني54 ميباشند مديريت هزينه داخلي55، ظرفيت جذب و يکپارچگي الکترونيکي سه قابليت ضروري جهت کاربست مديريت هزينه بين سازماني ميباشند. نتايج مطالعه نشان داد مديريت هزينه بين سازماني ميتواند موجبات بهبود عملكرد كلي هر شركت در زنجيره ارزش را فراهم آورد.
رضاييدولت آبادي و همکاران (1391)، پژوهش با عنوان مديريت هزينه از طريق طراحي محصول؛ ارائه مدل تلفيقي از روشهاي هزينهيابي هدف، QFD56 و مهندسي ارزش پرداختند؛ يافتههاي پژوهش آنها نشان داد تلفيق هزينهيابي هدف، QFD و مهندسي ارزش فن مؤثري در مديريت هزينههاي فرايند توليد ميباشد نتايج پژوهش، بيانگرآن است که تلفيق اين سه تكنيك باعث خواهد شد تا شرکت از نظر هزينه به يك مزيت رقابتي دست يابد.
2-10- نتيجهگيري و ارائه مدل مفهومي پژوهش
متغير يك مفهوم است كه بيش از دو يا چند ارزش يا عدد به آن اختصاص داده ميشود. به عبارت ديگر، متغير به ويژگيهايي گفته ميشود كه ميتوان آنها را مشاهده يا اندازهگيري كرد و دو يا چند ارزش يا عدد را جايگزين آنها نمود. عدد يا ارزش نسبت داده شده به متغير، نشاندهنده تغيير از يك فرد به فرد ديگر يا از يك حالت به حالت ديگر است(دلاور، 1388، 58). در اين پژوهش، با توجه به مباني نظري پژوهش و همچنين پيشينه پژوهش مرتبط با موضوع که قسمتهاي قبل تشريح گرديد؛ استراتژي مديريت هزينه (با توجه به متغيرهاي ذکر شده) بهعنوان متغير مستقل و عملكرد مالي بلندمدت (با توجه به متغيرهاي ذکر شده) تحت عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شدهاند؛ متغيرهاي مستقل و وابسته از صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه شرکت انتقال گاز ايران قابل استخراج ميباشد. شماتيک نحوه بررسي تاثير متغيرهاي مستقل و وابسته در زير ارائه شده است.

2-11- خلاصهي فصل
در فصل حاضر ابتدا مباني نظري مربوط به استراتژي مديريت هزينه و بسط دادن ابعاد مختلف آن و همچنين عملکرد مالي شرکت مطرح گرديد، سپس ارتباط نظري بين هر كدام از مباحث بالا تبيين شد سپس به گزيدهاي از پژوهشهاي خارجي و داخلي مرتبط با موضوع اشاره شد در نهايت به نتيجهگيري و ارائه مدل مفهومي پژوهش پرداخته شد.

فصل سوم:

” روش شنـاسي پژوهش”

3-1- مقدمه
بي ترديد توسعه کمي و کيفي جوامع، همگي مرهون تصميم سازيها و تصميم گيريها بر پايه پژوهشهاي علمي است پايه هر علمي، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي، به روش شناختي مبتني است که در آن علم بهکار ميرود. اصطلاح “روش پژوهش” شامل مجموعهاي از قواعد، ابزار و راههاي معتبر (قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي واقعيتها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است(خاکي، 1384، 201).
پژوهش بدون آشنايي با روشهاي آن کاري دشوار است. پژوهش خميرمايه اصلي علم است. پيشرفت و توسعه تنها در سايه پژوهش ميسر است. در لغت، پژوهش به معناي پيدا کردن، يافتن و يا جستجوي حقيقت، حقيقت پژوهي و صحت بخشيدن به ادعا ميدانند پژوهش در همه علوم از جايگاه ويژهاي برخوردار است ولي در مديريت و بهطور کلي علوم انساني و موضوعات و مسائلي که با انسان سروکار دارد به دليل انتزاعي بودن آن از حساسيت بيشتري برخوردار است. در اين راستا علم آمار يک ابزار مفيدي است که جهت تفسير، تبيين و تحليل نتايج بدست آمده از پژوهشهاي علمي مورد استفاده پژوهشگران قرار ميگيرد و پژوهشگران نيز براي اجراي طرحهاي پژوهشهاي خود در حد لزوم به اين ابزار مجهز شده و براي برآوردن نيازهاي خود از آن بهرهمند ميشوند.
روش پژوهش نمونهاي است که غفلت از آن ممکن است نتايجي غير از نتايج واقعي پژوهش به بار آورد. انتخاب روش پژوهش بستگي به هدفها، ماهيت موضوع پژوهش و امکانات اجرايي آن دارد. بنابراين هنگامي ميتوان در مورد روش بررسي و انجام يک پژوهش تصميم گرفت که ماهيت، موضوع پژوهش، اهداف و نيز وسعت دامنه آن مشخص باشد و بهعبارت ديگر، هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را آغاز کند تا او را هر چه دقيق تر، آسانتر و سريعتر در دستيابي به پاسخ يا پاسخهايي که براي پرسشهاي پژوهش به دنبال آن ياري نمايد.(دلاور، 1388).

3-2- روش پژوهش
در مباحث علمي، غالباً مفاهيم پژوهش و روش علمي به صورت مترادف بهکار برده مي‌شوند. هر چند بين اين دو واژه وجوه مشترک معنايي وجود دارد، ولي تفکيک آنها موجب تشخيص اختلاف بين آنها خواهد شد. پژوهش، روندي رسمي‌تر، منظم‌تر و قوي‌تر از روش علمي است. پژوهش مجموعه فعاليت‌هاي منظمي است که هدف آن کشف حقيقت يا رسيدن از علم اندک به علم بيشتر است. معمولاً پژوهش منجر به نوعي ثبت مراحل و گزارش نتايج و دستاوردها مي‌شود. پژوهش در درست‌ترين شکل خود داراي دو شرط است: کنترل دقيق؛ شرطي که مانع تأثير عوامل نامربوط مي‌شود و نمونهگيري صحيح؛ شرطي که يافته‌هاي پژوهش را قابل تعميم مي‌کند. پژوهش بهطور کلي بر کشف اصول عمومي و کليت‌ها تأکيد دارد و ويژگي‌هاي کلي مجموعه مورد بررسي را بهدست مي‌دهد. پژوهش، جستجوي ماهرانه، منظم و دقيق در پديده‌ها است (دلاور، 1371، 46-47).
پژوهش علمي را ميتوان چنين تعريف کرد، “فرآيندي که به کمک آن ميتوان روابط پنهان در پس يک پديده را که مغشوش بهنظر ميرسند، کشف نمود”. در روش علمي ابتدا مدلها يا نظريههايي که به نظر ميرسد ماهيت پديده را تبيين ميکنند، قبول ميشود. سپس نتيجههاي منطقي از مدل پذيرفته شده استخراج و آنها را با توجه به نتايج يافتههاي واقعي ميسنجند، مدل تعريف ميشود و جستجو به منظور يافتن تبيين بهتر براي پديده ادامه مييابد. ويژگيهاي فرآيند کسب آگاهي به اندازه انواع زمينههاي پژوهش متفاوتند (آذر و مؤمني، 1381، 9).
ازجهت هدف: اين پژوهش از نوع کاربردي است. اين نوع پژوهشها از آن جهت که مي تواند مورد استفاده مديران مالي شركت گاز، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشگران و طيف وسيعي از استفادهکنندگان قرار گيرد، کاربردي است.
ازجهت روش استنتاج: توصيفي – تحليلي
ازجهت نوع طرح پژوهش: پژوهش حاضر از نوع پژوهشها پس رويدادي است. در اين نوع پژوهشها، هدف بررسي روابط موجود بين متغيرها است و داده‌ها از محيطي كه به گونه‌اي طبيعي وجود داشته‌اند و يا از وقايع گذشته كه بدون دخالت مستقيم محقق رخ داده است، جمع‌آوري و تحليل‌ مي‌شود.

3-3- قلمرو پژوهش
3-3-1- قلمرو موضوعي پژوهش:
تاثير استراتژي مديريت هزينه بر عملكرد مالي بلند مدت ميباشد.
3-3-2- قلمرو زماني پژوهش:
قلمرو زماني پژوهش دادههاي لازم در طي سالهاي 1386 تا 1391 ميباشد.
3-3-3- قلمرو مکاني پژوهش:
قلمرو مکاني پژوهش شامل شرکت انتقال گاز ايران ميباشد.
3- 4- فرضيه هاي پژوهش
فرضيهسازي فرايندي است که طي آن پژوهشگر، رابطه احتمالي بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل خود را پيشبيني ميکند. پژوهشگر در اين مرحله بر اساس تئوري يا تئوريهاي انتخاب شده در چارچوب نظري پژوهش به شيوه قياسي، فرضيهسازي را انجام ميدهد و بر اساس فرضيههاي پژوهش به طراحي مدل تحليلي ميپردازد (ساعي، 1381، 12).
ساعي معتقد است كه يك فرضيه خوب بايد داراي معيارهاي زير باشد:
1- فرضيهها بايد با نظريههاي انتخاب شده مرتبط باشند.
2- فرضيهها بايد دقيق، روشن، مشخص و جزئي باشند؛ يعني، فرضيهها نبايد داراي مفاهيمي باشند که آزمونپذير نباشند.
3- فرضيهها بايد داراي مرجع تجربي باشند؛ يعني نبايد از مفاهيم انتزاعي غيرقابل اندازهگيري در فرضيه استفاده شود.
4- فرضيهها بايد قابليت پذيرفتن گزارههاي مخالف را که از لحاظ نظري قابل بازبينياند، داشته باشند (ساعي، 1381، 13-12).
در پژوهش حاضر براساس ادبيات و مباني نظري مطرح شده در بررسي تاثير استراتژي مديريت هزينه بر عملكرد مالي بلند مدت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *