پایان نامه با موضوع روش پژوهش، نرم افزار، پردازش اطلاعات

شركت انتقال گاز ايران فرضيههاي زير طراحي شده است:
فرضيه اصلي اول: اعمال استراتژي مديريت هزينه بر عملکرد مالي شرکت انتقال گاز ايران تاثير دارد.
فرضيههاي فرعي منبعث از فرضيه اصلي اول:
1. نسبت فروش خالص به مخارج سرمايه اي بربازده سالانه دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.
2. نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري دارايي ها بر بازده سالانه دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.
3. نسبت تعداد کارکنان به دارايي ها بر بازده سالانه دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.
فرضيه اصلي دوم: اعمال استراتژي مديريت هزينه بر بازده بلند مدت داراييها تاثير دارد.
فرضيه هاي فرعي منبعث از فرضيه اصلي دوم:
1. نسبت فروش خالص به مخارج سرمايه اي بر بازده بلند مدت دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.
2. نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري دارايي ها بر بازده بلند مدت دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.
3. نسبت تعداد کارکنان به دارايي ها بر بازده بلند مدت دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.

3- 5- متغيرهاي پژوهش و نحوة اندازهگيري آنها
متغير يك مفهوم است كه بيش از دو يا چند ارزش يا عدد به آن اختصاص داده ميشود. به عبارت ديگر، متغير به ويژگيهايي گفته ميشود كه ميتوان آنها را مشاهده يا اندازهگيري كرد و دو يا چند ارزش يا عدد را جايگزين آنها نمود. عدد يا ارزش نسبت داده شده به متغير، نشاندهنده تغيير از يك فرد به فرد ديگر يا از يك حالت به حالت ديگر است(دلاور، 1388، 58). سرمايه گذاري در داراييهاي سرمايه اي به منظور تامين گزينه هاي استراتژيکي شرکت لازم و ضروري است. نسبت فروش به مخارج سرمايه اي و نسبت فروش به دارايي ها، معيارهاي کارايي شرکت در استفاده از دارايي هاي سرما يه اي در توليد درآمد هستند، در حالي که نسبت کارکنان به دارايي ها استفاده از منابع شرکت توسط کارکنان شرکت را اندازه گيري مي نمايد. در اين پژوهش، استراتژي مديريت هزينه را با استفاده از 3 معيار (نسبت فروش خالص به مخارج سرمايهاي، نسبت تعداد کارکنان به ارزش دفتري داراييها، نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري دارايي ها) بهعنوان متغير مستقل و عملكرد مالي (بازده سالانه داراييها و بازده بلندمدت داراييها شاخصي بعنوان عملکرد مالي) تحت عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شدهاند؛ متغيرهاي مستقل و وابسته از صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه شرکت انتقال گاز ايران قابل استخراج ميباشد.
نسبت فروش خالص به مخارج سرمايهاي (متغير مستقل): اين نسبت بعنوان يکي از متغيرهاي مستقل بوده که از تقسيم فروش خالص به مخارج سرمايه اي که از بدست ميآيد.
نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري دارايي ها (متغير مستقل): اين نسبت از تقسيم فروش خالص شرکت به خالص ارزش دفتري داراييها که از صورت سود و زيان و ترازنامه شرکت قابل استخراج است بدست ميآيد.
نسبت تعداد کارکنان به ارزش دفتري داراييها (متغير مستقل): به عنوان يکي از متغيرهاي مستقل بوده که از تقسيم تعداد کل کارکنان در سالهاي دوره پژوهش به ارزش دفتري داراييها محاسبه گرديد.
بازده سالانه داراييها (متغير وابسته): اين متغير از طريق رابطه ذيل محاسبه گرديد (جهانخاني و پارساييان، 1374).
کل داراييها / سود خالص = بازده سالانه داراييها
بازده بلند مدت داراييها (متغير وابسته): اين متغير از طريق رابطه ذيل محاسبه گرديد (يعقوبنژاد، 1382، 253).
( 2 / داراييهاي سال بعد + داراييهاي سال جاري) / سود خالص = بازده بلندمدت داراييها

3- 6- جامعه آماري پژوهش
يک جامعه آماري عبارت است از مجموعه‌اي از افراد يا واحد‌ها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسي يک جامعه آماري است که پژوهش‌گر مايل است درباره صفت يا صفت‌هاي متغير واحد‌‌هاي آن به مطالعه بپردازد. تعريف جامعه آماري بايد جامع و مانع باشد. به عبارت ديگر، اين تعريف بايد چنان بيان شود که از نقطهنظر زماني و مکاني، هم واحد‌هاي مورد مطالعه را در برگيرد و در عينحال، از شمول واحد‌هايي که نبايد به مطالع? آن‌ها پرداخته شود، جلوگيري بهعمل آيد (سرمد، بازرگان و حجازي، 1384، 177).
جامعه آماري شامل شرکت انتقال گاز ايران ميباشد.
3- 7- روش گردآوري اطلاعات و دادههاي پژوهش
انجام اين پژوهش در چارچوب استدلالات قياسي- استقرايي انجام ميپذيرد. بدين معني که مباني نظري و پيشينه پژوهش در چارچوب قياسي و از راه مطالعات کتابخانهاي، مقالات و استفاده از سايتها تدوين يافته و جمعآوري اطلاعات براي رد يا قبول فرضيهها با استدلال استقرائي انجام ميگيرد. همچنين در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات از روش کتابخانهاي استفاده ميشود. مباني نظري و پژوهشهاي انجام شده بهعنوان مبناي کتابخانهاي مورد استفاده قرار ميگيرد و همچنين مطالعات كتابخانهاي به منظور كشف متغيرها، عوامل مؤثر و ارائه فرضيهها انجام ميپذيرد.
بطور كلي در اين پژوهش براي تدوين ادبيات و پيشينه پژوهش از روش کتابخانهاي استفاده شده است و براي آزمون فرضيههاي پژوهش از اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي شرکت و از سايتهاي مرتبط متعلق به شرکت انتقال گاز بهره گرفته شده است.
3-8 – دقت، اعتبار و پايايي ابزار پژوهش
نظر به اينکه داده هاي پژوهش مستقيماً با استفاده از ابزار گردآوري داده ها از منابع دست اول توسط پژوهشگر استخراج شده و مکرر با منابع اصلي مقايسه شده و خطاهاي تحريري آنها برطرف گرديده است، لذا داده ها و ابزارهاي گردآوري آن از دقت، اعتبار و پايايي مناسبي برخوردار است.
3- 9- روش کلي تحليل دادهها
پس از آنکه پژوهشگر دادهها را گردآوري و طبقهبندي کرد، بايد مرحله بعدي فرآيند پژوهش که به مرحله تحليل دادهها معروف است را آغاز کند. اين مرحله در پژوهش اهميت زيادي دارد، زيرا نشاندهنده تلاشها و زحمات فراوان گذشته است. در اين مرحله پژوهشگر اطلاعات و دادهها را در جهت آزمون فرضيه و ارزيابي آن مورد بررسي قرار ميدهد. در مرحله تحليل آن چه مهم است، اين است که پژوهشگر بايد اطلاعات و دادهها را در مسير هدف پژوهش، پاسخگويي به سوالات پژوهش و نيز ارزيابي فرضيههاي پژوهش خود مورد تحليل قرار دهد.
در اين پژوهش جهت طبقهبندي دادهها از نرم افزار Excel استفاده شده است همچنين پس از طبقهبندي دادههاي پژوهش براي پردازش اطلاعات و آزمون فرضيات پژوهش از نرم افزار Spss استفاده شده است.
3- 10 – روشهاي آماري
براي تحليل آماري داده‌ها و آزمون فرضيه‌هاي پژوهش حاضر از دو نوع روش آماري استفاده شده است.
1- بخش اول آمار توصيفي: شامل ميانگين، انحراف معيار، حداکثر و حداقل
2- بخش دوم آمار استنباطي:
الف- آزمون پيش فرض: شامل آزمون نرمال بودن توزيع جامعه آماري
ب- آزمون اصلي: ضريب همبستگي ناپارمتريک اسپيرمن
با توجه به اينکه مقدار براي آزمون کولموگروف-اسميرنوف براي متغيرهاي پژوهش در سطح اطمينان 99/0 بيشتر از 01/0 است، بنابراين نتيجه مي گيريم توزيع اين متغيرها نرمال است اما با توجه به اينکه تعداد نمونه ها کمتر از 30 است بايستي از آزمون هاي ناپارامتريک استفاده کرد. چون شرط استفاده از آزمون هاي پارامتريک(رگرسيون) اين است که حداقل نمونه برابر 30 باشد.

3- 11- خلاصهي فصل
در اين فصل ابتدا به بحث روش پژوهش شامل قلمرو پژوهش ، فرضيههاي پژوهش ، متغيرهاي پژوهش و نحوه اندازهگيري آنها، جامعه آماري پرداخته شده و در ادامه روش گردآوري اطلاعات و روش تحليل اطلاعات و در نهايت روش آزمون فرضيهها بيان گرديده است.

فصل چهارم:

” تحليل دادههاي پژوهش”

4-1 مقدمه
در اين فصل، پس از اينکه روش پژوهش خود را مشخص کرده و با استفاده از ابزارهاي مناسب، داده‌هاي مورد نياز براي آزمون فرضيه‌ها جمع‌آوري گرديد، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گيري از تکنيک‌هاي آماري مناسب، داده‌هاي جمع‌آوري شده را دسته‌بندي و تحليل نماييم و در نهايت فرضيه‌هايي را که تا اين مرحله از پژوهش هدايت شده‌اند، مورد آزمون قرار دهيم.
در اين پژوهش براي تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده و آزمون فرضيه‌ها از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده مي‌شود. در روشهاي توصيفي، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از شاخصهاي آماري مرکزي و پراکندگي به توصيف داده‌هاي پژوهش پرداخته شود تا اين امر به شفافيت موضوع کمک کند. از روشهاي آماري استنباطي نيز جهت آزمون فرضيه‌ها استفاده مي‌کنيم. بنابراين در اين فصل ابتدا با ارائه آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش، ميانگين و انحراف معيار هر يک از متغيرها مطرح ميگردد همچنين در اين بخش آمارههاي مربوط به سنجش توزيع نرمال متغيرها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسميرنوف بيان ميگردد.
در بخش بعدي و در قسمت سنجش فرضيات، هر يک از فرضيات با استفاده از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن مورد آزمون قرار گرفت. در اين بخش تاثير استراتژي مديريت هزينه بر عملكرد مالي بلند مدت شركت با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن به دست آمده است.

4-2 يافتههاي توصيفي
در روش‌هاي توصيفي، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهاي آمار توصيفي نظير شاخص‌هاي مرکزي و پراکندگي، به توصيف داده‌هاي پژوهش پرداخته شود تا اين امر به شفافيت موضوع کمک کند. آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش و همچنين آمارههاي مربوط به سنجش توزيع نرمال متغيرها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسميرنوف در جدول (4-1) آورده شده است.
جدول 4-1: آماره‌هاي توصيفي و سنجش توزيع نرمال متغيرهاي پژوهش
متغيرها
آماره هاي مرکزي
آماره توزيع نرمال

ميانگين
انحراف معيار
مقدار Z
کولموگروف-اسميرنوف
کولموگروف-اسميرنوف
بازده سالانه دارايي
0080/0-
016/0
875/0
428/0
بازده بلند مدت دارايي
0087/0-
012/0
674/0
754/0
نسبت فروش خالص به مخارج سرمايهاي
391/0
898/0
486/0
972/0
نسبت فروش خالص به داراييها
144/0
008/0
436/0
991/0
نسبت تعداد کارکنان به داراييها
0001/0
0001/0
597/0
868/0

طبق نتايج جدول 4-1 و با توجه به اينکه مقدار براي آزمون کولموگروف-اسميرنوف براي تمامي متغيرها در سطح اطمينان 95/0 بيشتر از 01/0 است، بنابراين نتيجه ميگيريم توزيع اين متغيرها نرمال است. با اين حال با توجه به اينکه حجم نمونه کمتر از 30 ميباشد، بنابراين براي تحليل فرضيات از آزمونهاي ناپارامتريک (ضريب همبستگي اسپيرمن) استفاده شده است.

4-3 آمار استنباطي
فرضيه اصلي اول: اعمال استراتژي مديريت هزينه بر عملکرد مالي شرکت انتقال گاز ايران تاثير دارد.
فرضيه 1-1 : نسبت فروش خالص به مخارج سرمايهاي بر بازده سالانه داراييهاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.
براي آزمون فرضيه ، ابتدا فرضيه به صورت آماري بيان مي‌شود:
نسبت فروش خالص به مخارج سرمايه اي بر بازده سالانه دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير ندارد.

نسبت فروش خالص به مخارج سرمايه اي بر بازده سالانه دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.

جدول 4-2 : نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن

شرح
نتيجه آزمون
حجم نمونه
5
تاييد
ضريب همبستگي
703/-

119/0

طبق نتايج جدول 4-2 و با توجه به مقدار خطاي آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن براي سطح اطمينان 95/0 و از آنجا که سطح خطا (p-value=0/119) در اين آزمون بيشتر از 05/0 است، بنابراين نتيجه ميگيريم که نسبت فروش خالص به مخارج سرمايهاي بر بازده سالانه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *