پایان نامه با موضوع روش پژوهش، نرم افزار، حقوق صاحبان سهام

ت مديريت اجزاء هزينه به کار برده ميشود( عاليور، 1383).
همچنين عملکرد مالي از جمله اطلاعات بااهميت در تصميمات اقتصادي به شمار مي رود. مطالعات و پژوهش هاي زيادي درباره ي عملکرد مالي انجام شده است. عملکرد مالي به عنوان راهنماي پرداخت سود تقسيمي، ابزار سنجش اثر بخشي مديريت و وسيله ي پيش بيني و ارزيابي تصميم گيري ها، همواره مورد استفادهي سرمايه گذاران، مديران و تحليلگران مالي بوده است. بر همين اساس، پژوهشگران بسياري سعي کردند عوامل موثر بر عملکرد مالي شرکتها را شناسايي کنند. لذا در اين پژوهش ما به بررسي تاثير استراتژي مديريت هزينه بر عملكرد مالي بلند مدت شركت انتقال گاز ايران ميپردازيم که اين پژوهش از اين بعد داراي اهميت خاص بوده، بنابراين، با توجه به مطالب فوق ميتوان به ضرورت و اهميت موضوع پژوهش حاضر پي برد.

1-5- اهداف پژوهش
هر پژوهش با مسئلهاي شروع ميشود و با تشريح مسئله يا مشکل، اهداف پژوهش در جهت حل آن مسائل پايهگذاري ميشود بنابراين، پژوهش حاضر در جهت برآوردن اهداف زير ميباشد.
1-5-1- اهداف علمي پژوهش
1. کمک به بهبود تصميم گيري استفاده کنندگان صورت هاي مالي
2. بهبود روشهاي مديريت هزينه جهت افزايش بازدهي شرکت انتقال گاز ايران
3. تعيين تاثير مديريت هزينه بر عملکرد مالي شرکت انتقال گاز ايران
4. تعيين تاثير مديريت هزينه بر بازده بلند مدت دارايي ها

1-5-2- اهداف کاربردي پژوهش
1- با در نظر گرفتن تئوري ذينفعان، نتايج اين پژوهش ميتواند جهت کليه ذينفعان اصلي شرکت انتقال گاز شامل ذينفعان دروني و بروني شرکت مفيد واقع شود و ميتواند به ايشان در امر تصميمگيري، پاسخ گويي و پاسخ خواهي ياري رساند.
2- دانشگاهها و مراکز پژوهشي
3- سهامداران و سرمايه گذاران
4- مديران و اعضاي هيئت مديره و مجامع عمومي شرکت
1-6- پرسشهاي پژوهش
پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است که استراتژي مديريت هزينه بر عملكرد مالي بلند مدت شركت انتقال گاز ايران چه تاثيري دارد؟ که در راستاي اين پرسش، پرسشهاي فرعي زير طراحي شده است:
-نسبت فروش خالص به مخارج سرمايهاي بربازده سالانه داراييهاي شرکت انتقال گاز چه تاثيري دارد؟
-نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري داراييها بر بازده سالانه داراييهاي شرکت انتقال گاز چه تاثيري دارد؟
-نسبت تعداد کارکنان به داراييها بر بازده سالانه داراييهاي شرکت انتقال گاز چه تاثيري دارد؟
-نسبت فروش خالص به مخارج سرمايهاي بر بازده بلند مدت داراييهاي شرکت انتقال گاز چه تاثيري دارد؟
-نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري داراييها بر بازده بلند مدت داراييهاي شرکت انتقال گاز چه تاثيري دارد؟
-نسبت تعداد کارکنان به داراييها بر بازده بلند مدت داراييهاي شرکت انتقال گاز چه تاثيري دارد؟

1-7- تبيين فرضيههاي پژوهش
فرضيه اصلي اول: اعمال استراتژي مديريت هزينه بر عملکرد مالي شرکت انتقال گاز ايران تاثير دارد.
فرضيههاي فرعي منبعث از فرضيه اصلي اول:
1. نسبت فروش خالص به مخارج سرمايه اي بربازده سالانه دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.
2. نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري دارايي ها بر بازده سالانه دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.
3. نسبت تعداد کارکنان به دارايي ها بر بازده سالانه دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.
فرضيه اصلي دوم: اعمال استراتژي مديريت هزينه بر بازده بلند مدت داراييها تاثير دارد.
فرضيه هاي فرعي منبعث از فرضيه اصلي دوم:
1. نسبت فروش خالص به مخارج سرمايه اي بر بازده بلند مدت دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.
2. نسبت فروش خالص به خالص ارزش دفتري دارايي ها بر بازده بلند مدت دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.
3. نسبت تعداد کارکنان به دارايي ها بر بازده بلند مدت دارايي هاي شرکت انتقال گاز تاثير دارد.

1-8- نوآوري پژوهش
موضوع پژوهش حاضر از جمله معدود موضوعاتي ميباشد که در زمينه استراتژي مديريت هزينه انجام شده است و با توجه به اينکه در شرکت انتقال گاز ايران انجام گرديده است از جمله پژوهشهاي موردي بوده که ميتواند به تصميم گيري مديران و استفاده کنندگان ياري نمايد موارد فوقالذکر بيانکننده اين مطلب ميباشد که با توجه به موضوع پژوهش و همچنين جامعه، پژوهش حاضر براي اولين بار است که در زمينه فوق انجام گرديده است.
1-9- روش پژوهش
پژوهش علمي را ميتوان چنين تعريف کرد، “فرآيندي که به کمک آن ميتوان روابط پنهان در پس يک پديده را که مغشوش بهنظر ميرسند، کشف نمود”. در روش علمي ابتدا مدلها يا نظريههايي که به نظر ميرسد ماهيت پديده را تبيين ميکنند، قبول ميشود. سپس نتيجههاي منطقي از مدل پذيرفته شده استخراج و آنها را با توجه به نتايج يافتههاي واقعي ميسنجند، مدل تعريف ميشود و جستجو به منظور يافتن تبيين بهتر براي پديده ادامه مييابد. ويژگيهاي فرآيند کسب آگاهي به اندازه انواع زمينههاي پژوهش متفاوتند (آذر و مؤمني، 1381، 9).
اين پژوهش با توجه به اينكه مورد استفاده طيف وسيعي از استفادهكنندگان قرار ميگيرد از نوع كاربردي بوده و با توجه به اينكه به بررسي علت و معلولي متغيرهاي مستقل و وابسته ميپردازد از نوع علي پس از وقوع تلقي ميشود.
1-10- قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعي پژوهش تاثير استراتژي مديريت هزينه بر عملكرد مالي بلند مدت شركت انتقال گاز ايران ميباشد؛ قلمرو زماني پژوهش دادههاي لازم در طي سالهاي 1387 تا 1391 ميباشد و همچنين قلمرو مکاني پژوهش شامل شرکت انتقال گاز ايران ميباشد.
1-11- جامعه آماري پژوهش
يک جامعه آماري عبارت است از مجموعه‌اي از افراد يا واحد‌ها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسي يک جامعه آماري است که پژوهش‌گر مايل است درباره صفت يا صفت‌هاي متغير واحد‌‌هاي آن به مطالعه بپردازد. تعريف جامعه آماري بايد جامع و مانع باشد. به عبارت ديگر، اين تعريف بايد چنان بيان شود که از نقطهنظر زماني و مکاني، هم واحد‌هاي مورد مطالعه را در برگيرد و در عينحال، از شمول واحد‌هايي که نبايد به مطالع? آن‌ها پرداخته شود، جلوگيري بهعمل آيد (سرمد، بازرگان و حجازي، 1384، 177).
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل شرکت انتقال گاز ايران ميباشد.
1-12- روش و ابزار گردآوري دادهها و اطلاعات
انجام اين پژوهش در چارچوب استدلالات قياسي- استقرايي انجام ميپذيرد. بدين معني که مباني نظري و پيشينه پژوهش در چارچوب قياسي و از راه مطالعات کتابخانهاي، مقالات و استفاده از سايتها تدوين يافته و جمعآوري اطلاعات براي رد يا قبول فرضيهها با استدلال استقرائي انجام ميگيرد. همچنين در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات از روش کتابخانهاي استفاده ميشود. مباني نظري و تحقيقهاي انجام شده بهعنوان مبناي کتابخانهاي مورد استفاده قرار ميگيرد و همچنين مطالعات كتابخانهاي به منظور كشف متغيرها، عوامل مؤثر و ارائه فرضيهها انجام ميپذيرد.
بطور كلي در اين پژوهش براي تدوين ادبيات و پيشينه پژوهش از روش کتابخانهاي استفاده شده است و براي آزمون فرضيههاي پژوهش از اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي شرکت و از سايتهاي مرتبط متعلق به شرکت انتقال گاز بهره گرفته شده است.
1-13- روش تحليل دادهها
پس از آنکه پژوهشگر دادهها را گردآوري و طبقهبندي کرد، بايد مرحله بعدي فرآيند پژوهش که به مرحله تحليل دادهها معروف است را آغاز کند. اين مرحله در پژوهش اهميت زيادي دارد، زيرا نشاندهنده تلاشها و زحمات فراوان گذشته است. در اين مرحله پژوهشگر اطلاعات و دادهها را در جهت آزمون فرضيه و ارزيابي آن مورد بررسي قرار ميدهد. در مرحله تحليل آن چه مهم است، اين است که پژوهشگر بايد اطلاعات و دادهها را در مسير هدف پژوهش، پاسخگويي به سوالات پژوهش و نيز ارزيابي فرضيههاي پژوهش خود مورد تحليل قرار دهد.
در اين پژوهش جهت طبقهبندي دادهها از نرم افزار Excel استفاده شده است همچنين پس از طبقهبندي دادههاي پژوهش براي پردازش اطلاعات و آزمون فرضيات پژوهش از نرم افزار Spss استفاده شده است.
1-14- تعريف مفاهيم، واژهها اختصاصي و متغيرهاي پژوهش
مديريت هزينه5: مديريت هزينه به عنوان راهکاري براي شناخت تغييرات در شيوه هاي توليد و فروش و آثار آن بر ساختار هزينه ها و فراهم کردن اطلاعات مرتبط با هزينه ها مي باشد(پاکمرام و همکاران، 1389).
سيستم مديريت هزينه6: شامل مجموعه اي از روش هايي است كه جهت برنامه ريزي و كنترل فعاليت هاي هزينه زاي يك سازمان براي رسيدن به اهداف آن سازمان تدوين شده است . اين سيستم نوعي سيستم برنامه ريز ي و كنترل است كه به بررسي بهينه سازي عمليات مي پردازد( شباهنگ، 1381).
عملکرد مالي: عملکرد مالي، بيان کنندهي مقدار مازاد بازدهي است که شرکت توانسته نسبت به بازده بدون ريسک کسب کنند ( شارپ7، 1996).
انعطافپذيري: انعطاف پذيري بر قابليت شرکت براي بدست آوردن سرمايه از هر منبعي که بخواهد بهره برداري کند، اشاره دارد(احمدپور، 1386).
قابليت سودآوري: يکي از مهمترين ملاحظاتي که در انتخاب شيوههاي ممکن تامين مالي در شرکتها بايد مورد توجه قرار گيرد، توجه به اثرات اهرم مالي، بر بازده حقوق صاحبان سهام و نيز التزام طرحهاي تامين مالي بر سود هر سهم است. وقتي که سطح سود هر سهم پيش از بهره و ماليات پايين باشد، از ديد سود هر سهم، تامين مالي از راه حقوق سهامداران مطلوبتر از تامين مالي از محل بدهي است. از سوي ديگر وقتي، وقتي که سطح سود پيش از بهره و ماليات بالا است، از ديد سود هر سهم، تامين مالي از راه بدهي اقتصاديتر از تامين مالي از راه سهام عادي است(احمدپور، 1386).
1-15- خلاصه پژوهش
در اين فصل پس از بيان مقدمهاي مرتبط با موضوع پژوهش به تشريح و بيان مساله پژوهش، مروري بر چارچوب نظري پژوهش، اهميت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، اهداف علمي، اهداف کاربردي، پرسشهاي پژوهش، تبيين فرضيههاي پژوهش، نوآوري پژوهش، روش پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه آماري پژوهش، روش و ابزار گردآوري دادهها و اطلاعات پرداخته شده و در ادامه، روش تحليل دادهها و در نهايت تعريف مفاهيم، واژههاي اختصاصي و متغيرهاي پژوهش بيان گرديده است.
1-16- ساختار کلي پژوهش
فصل اول به بيان موضوع، اهميت و اهداف پژوهش اختصاص يافت و فرضيهها و تعاريف متغيرهاي پژوهش نيز ارائه شدند. در فصل دوم به مباني نظري پژوهش پرداخته و سپس خلاصهاي از پژوهشهاي خارجي و داخلي انجام شده در اين زمينه در پايان فصل ارائه شده است. در فصل سوم به موضوع و روششناسي پژوهش پرداخته و توضيحات لازم در مورد جامعه، نمونه و آزمونهاي مربوط ارائه ميشود، در فصل چهارم به تحليل آماري اطلاعات پرداخته شده و نتايج مربوط به آزمون فرضيهها ارائه ميگردد و سرانجام در فصل پنجم ارزيابي نتايج آزمون فرضيهها، نتيجهگيري کلي، پيشنهاد براساس نتايج پژوهش و پيشنهاد براي پژوهشهاي آتي ارائه خواهد شد.

فصل دوم:

” ادبيات، چارچوب نظري و مروري بر پژوهشهاي مربوط”

2-1- مقدمه
نرخ تغييرات اقتصادي و فنآوري دنيا تاكنون، به اندازه چند دهه اخير نبوده است. اين تغييرات، تمامي وجوه? حيات يك سازمان را تحت تأثير قرار داده است. سازمانهاي موفق دنياي امروز، تغييرات محيطي پيرامون خود را به? شيوهي شايستهاي مديريت ميكنند. امروزه دنياي تجارت، بر نوآوري و كسب رضايت مشتري تأكيد دارد. اين موضوع? نيازمند آن است كه مديريت از منظر شخصي كه در بيرون سازمان قرار دارد، به بررسي عملكرد سازمان خود بپردازد.?
دهه اخير تغييرات عمدهاي را در حوزه حسابداري بهاي تمام شده و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *