پایان نامه ارشد درباره نرم افزار

توالي پرايمرهاي مورد استفاده و شرايط Tetra- primer ARMS PCR در جدول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3-5، 3-6، 3-7، 3-8، 3-9 و 3-10 آمده است.
جدول 3-5: توالي پرايمرهاي مورد استفاده در Tetra- primer ARMS PCR براي تعيين ژنوتيپ rs4575760
توالي
پرايمر
5- GAGCAATGTTAGCGTGTAAAATACTCCCG-3
5- TAACTTCTCACCCAGTCAAAGCTGTGTGT-3
FI17-rs 4575760:
RI18-rs4575760:
5- GAGCTCAACATTGCAGAAAAGGGGTAGG-3
5-CAATTTCTCCTATCTGTGCCATGAGCC-3
FO19- rs 4575760:
RO20- rs4575760:

جدول 3-6: توالي پرايمرهاي مورد استفاده در Tetra- primer ARMS PCR براي تعيين ژنوتيپ rs4072127
توالي
پرايمر
5-ATATCTGGTACAGCCCTTTCTTCTCCGT-3
AAAATGACAGTAACTAAGTAGATGTCCGG-3-5
FI- rs 4072127:
RI-rs 4072127:
5- GAATAATCCCTAAAATCAAACAAAATCACA-3
5- GGTACATAGCATAAAGTGGCAGACGG-3
FO- rs 4072127:
RO- rs 4072127:

جدول 3-7: مواد و حجم مورد نياز براي انجام Tetra- primer ARMS PCR براي تعيين ژنوتيپrs 4575760
غلظت ذخيره21
غلظت نهايي
حجم مورد نياز(µl)
ماده
50ng ?µl
8/2 ng ?µl –
7/0
DNA Template
10X
1X
25/1
AMS buffer
50mM
5/1mM
38/0
Mgcl2
5mM
2/0mM
5/0
dNTP
5U ? µl
35/0U
07/0
Taq DNA Polymerase

F – Outer Primer
R- Outer Primer

F- Inner Primer
R-Inner primer

6/6
D.D.W

5/12
Total Volume

جدول 3-8: مواد و حجم مورد نياز براي انجام Tetra- primer ARMS PCR براي تعيين ژنوتيپ rs 4072127
غلظت ذخيره
غلظت نهايي
حجم مورد نياز(µl)
ماده
50ng ?µl
6
5/1
DNA Template
10X
1X
25/1
AMS buffer
50mM
5/1mM
38/0
Mgcl2
5mM
2/0mM
5/0
Dntp
5U ? µl
35/0U
07/0
Taq DNA Polymerase
5pmol
24/0pmol
6/0
F- Outer Primer
R- Outer Primer
5pmol
96/0pmol
4/2
F- Inner Primer
R- Inner Primer

8/2
D.D.W

5/12
Total Volume

جدول3-9: شرايط PCR براي تعيين ژنوتيپ rs4575760
مرحله
دما (درجه سانتي‌گراد)
زمان
تعداد سيکل

دناتوراسيون اوليه
94
10 دقيقه
1

دناتوراسيون
94
1 دقيقه

اتصال پرايمر ها
67
45 ثانيه
35

گسترش
72
1 دقيقه

گسترش نهايي
72
10 دقيقه
1

جدول3-10: شرايط PCR براي تعيين ژنوتيپ rs4072127
مرحله
دما (درجه سانتي‌گراد)
زمان
تعداد سيکل

دناتوراسيون اوليه
94
5 دقيقه
1

دناتوراسيون
94
45 ثانيه

اتصال پرايمر ها
60
45 ثانيه
35

گسترش
72
45 ثانيه

گسترش نهايي
72
10 دقيقه
1

3-14- آناليز آماري
براي مشخص کردن ارتباط ژنوتيپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ SNP ناحيه پروموتري با خطر ابتلا به سرطان معده از نرم افزار آمارSPSS 22 آناليز آماري 2? و رگرسيون لجستيک استفاده شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *