پایان نامه ارشد با موضوع دانشگاه الزهرا (س)، سلسله مراتب، بانک تجارت

خوشه‌اي و تفاوت ميان خوشه‌اي را به صورت همزمان در نظر مي‌گيرد ولي معيار مجموع مربعات خطا تنها شباهت درون خوشه‌اي را در نظر مي‌گيرد، از اين رو نتيجه‌اي که از معيار ديويس بولدين به دست مي‌آوريم جامع‌تر و قابل اطمينان‌تر است.
همچنين براي اثبات کارايي مدل جامع پيشنهادي، آن را با مدل معروف K ميانگين بر اساس هر دو معيار بيان شده مقايسه نموديم که در هر دو مورد مدل جامع پيشنهادي کاراي بالاتري را از خود نشان مي‌دهد.
5-3 بازخورد از خبرگان درمورد نتايج و يافته هاي پژوهش
با مشورت کارشناسان و مديران با تجربه و خبره‌ي واحد فروش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مرکز اپل ايران و ارائه تحليل‌ها، اين مدل‌ها مورد استقبال ايشان قرار گرفت.. با توجه به نتايج بدست آمده، بخش‌بندي مشتريان به درستي محاسبه شده است. اين نتايج به فروشگاه کمک مي‌کند تا استراتژيهاي بازاريابي مناسبي را براي مشتريان بخش‌هاي مختلف در نظر داشته باشد. بازخورد از خبرگان در مورد درستي نتايج پژوهش صحت نتايج را تاييد مي کند.
5-4 محدوديت‌هاي پژوهش
از دشواري‌هاي پيش روي اين پژوهش مي‌توان به جمع آوري داده‌هاي جمعيت‌شناختي مشتريان اشاره کرد. چون داده‌هاي شخصي مشتريان در پايگاه اطلاعاتي فروشگاه موجود نبود، بايد به تک تک مشتريان زنگ زده و اطلاعات آنها را دريافت مي‌نمودم و متاسفانه براي اين که خدشه‌اي به اعتبار فروشگاه وارد نشود و مسائل حفظ اطلاعات مشتريان، اينجانب تنها اجازه پرسيدن سه پارامتر از داده‌هاي شخصي‌شان را داشتم. همچنين متقاعد کردن مشتريان براي پاسخگويي نيز مسئله ديگري بود. به جرات مي توان گفت اين قسمت سخت‌ترين، زمان‌برترين و پرهزينه‌ترين قسمت تحقيق بوده است.
5-5 پيشنهادات براي پژوهش‌هاي آتي
پيشنهادات آتي تحقيق را مي توان به صورت ذيل بيان کرد:
پيشنهادات تئوريک
در اين پژوهش بيشتر به دنبال شناسايي گروه‌هاي مختلف مشتريان بر اساس ارزش آنها بوديم. در پژوهش‌هاي آتي مي‌توان بر روي استراتژي‌هاي مناسب براي جلوگيري از ريزش مشتريان هر بخش تحقيقات بيشتري انجام داد.
محاسبه‌ي وزن متغيرها‌ي تراکنشي با استفاده از روش‌هاي غير سلسله مراتبي
استفاده از ابزارهاي داده‌کاوي ديگري به جاي K ميانگين و SOM براي بخش بندي مشتريان

پيشنهادات کاربردي
علاوه بر بهبودهاي تئوريک فوق، مي‌توان زمينه‌هاي کاربردي ديگري را نيز براي متدولوژي پيشنهادي در نظر گرفت. با وجود اينکه اين متدولوژي در زمينه‌ي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مرکز اپل ايران مورد استفاده قرار گرفته است، مي‌توان آن را در کليه‌ي زمينه‌هاي ديگر خرده‌فروشي نيز به کار برد. همچنين بخش‌بندي مشتريان و تعيين مشتريان با ارزش در تمام صنايع، حتي صنايع قراردادي مانند بيمه و بانکداري، قابل اجراست. بنابراين کاربرد متدولوژي پيشنهادي در صنايع ديگر را مي‌توان زمينه‌اي ديگر براي تحقيقات آتي دانست.
منابع فارسي
الهي، شعبان ، حيدري، بهمن (1384). مديريت ارتباط با مشتري، تهران، شرکت چاپ ونشر بازرگاني.
رضايينيا، سيد مهدي (ارديبهشت 1388). کاربرد مديريت ارتباط با مشتري تحليلي در بخش‌بندي مشتريان مورد دادهکاوي در صنعت بانکداري، پاياننامه کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات، دانشکده فني مهندسي، بخش مهندسي صنايع، دانشگاه تربيت مدرس.
مرادي، محمد (بهار 1390). بخشبندي مشتريان بانک ملت شهر اراک و تعيين استراتژيهاي مديريت ارتباط با مشتري در هر بخش، پاياننامه کارشناسي ارشد مديريت اجرايي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سنندج.
ميرزائيان، شهره (بهمن 91). خوشه بندي مشتريان در بانکداري خرد بر اساس وفاداري: موردکاوي بانک تجارت، پاياننامه کارشناسي ارشد مهندسي صنايع، دانشکده فني مهندسي، بخش مهندسي صنايع، دانشگاه الزهرا (س).
منابع انگليسي
Abonyi J., Nemeth S., Vincze C., Arva P. (2003). “Process Analysis and Product Quality Estimation by Self-Organizing Maps with an Application to Polyethylene Production”, Computers in Industry, Vol. 52, Pages 221- 234.
Akhondzadeh-Noughabi, E., Alizadeh, S., Ahmadvand, A-M., Minaei-Bidgoli, B. (2013). FTiS: A new model for effective urban management: A case study of urban systems in Iran, Cities 31, 394-403.
Allouche Mohamad Khaled (2005). “Real-Time Use of Kohonen’s Self-Organizing Maps for Threat Stabilization”, Information Fusion, Vol. 6, Pages 153-163.
Bertolini M., Braglia M., Carmignani G. (2006). “Application of the AHP Methodology in Making Aproposal forA Public Work Contrac”, International Journal of Project Management: Vol. 24, pp. 422-430.
Bonabeau Eric, (2002). “Graph Multidimensional Scaling With Self-Organizing Maps”. Information Sciences, Vol. 143, Pages 159-180.
Bonifacio Mart?n-Del-Brio, Antonio Bono-Nuez, Nicolas Medrano-Marques (2005). Self-Organizing Maps for Embedded Processor Selection, Microprocessors and Microsystems, Vol. 29, Pages 307-315.
Boone, D.S., Roehm, M. (2002). “Retail segmentation using artificial neural networks. International Journal of Research in Marketing”. Vol. 19, No. 3, pp.287-301.
Brian S., Penn (2005). “Using self-Organizing Maps to Visualize High-Dimensional Data”. Computers & Geosciences, Volume 31, Pages 531-544.
Chai Chu, Chan Henry (2008). “Inteligent Value-Based Customer Segmentation Method for Campaign Management: A Case Study of Automobibe Retailer”. Expert System with Applications, Vol. 34, pp 2754-2762.
Chang Horng-Jinh, Hung Lun-Ping, Ho Chai-Lin (2007). “An Anticipation Model of Potential Customers, Purchasing Behavior Based on Clustering Analysis and Association Rules Analysis”, Expert System with Applications, Vol. 32, pp. 753-764.
Chang Pei-Chann, Lai Chien-Yuan (2005). A Hybrid System Combining Self-Organizing Maps with Case-Based Reasoning in Wholesaler’s New-Release Book Forecasting, Expert Systems with Applications, Vol. 29, Pages 183-192.
Chen Y., Kuo M., Wu S., Tang K. (2009). “Discovering Recency, Frequency and Monetray (RFM) Sequenyial Pattern from Customers’ Purchasing data”, Journal of Electronic Commerce Research and Applications, 8, 241-251.
Chen Chun-Hsien, Li Pheng Khooa, Wei Yanb (2006). An Investigation into Affective Design Using Sorting Technique and Kohonen Self-Organising Map, Advances in Engineering Software, Vol. 37, pp. 334-349.
Chen Chun-Hao, Chiang Rui-Dong, Wu Terng-Fang, Chu Huan-Chen, A combined mining-based framework for predicting telecommunications customer payment behavio

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *