نقش مدیران استراتژيک در سازمان

نقش مدیران استراتژيک در سازمان

يکي از ويژگيهاي اصلي مدیران استراتژيک، تصميم گيري بر اساس تغييرات دائمي محيط استراتژيک خارجي و داخلي سازمان و چگونگي تأثير آنها بر تخصيص بهينه منابع و اعضاي سازمان است. اما محيط استراتژيک چيست؟ محيطي است متشکل از چهار بخش مجزا و مرتبط به هم شامل: محيط هاي محلي، ملّي، نظامي و بين‌المللي. رهبران استراتژيک در چنين محيطي بايد به عوامل و بازيگران زيادي توجه داشته باشند.با وجودي که اجزاي تشکيل دهنده محيط استراتژيک هم مکمل و هم متضاد يکديگرند، ولي  مدیرانی که تصميمات استراتژيک مي گيرند نمي توانند اجزاي آن را به صورت جداگانه در نظر آورند.

ماهيّت مدیریت استراتژيک، بدين گونه است که اين  مدیران مستقيماً بر افراد تأثير نمي گذارند، بلکه از طريق تأثيرگذاري بر سيستم‌ها و فرايندهاي سازماني به نتايج مطلوب و مورد نظر مي رسند. يکي از اين روشها تأثيرگذاري از طريق فرهنگ سازماني است. فرهنگ معمولاً طريقه درست انجام کارها را به کارکنان نشان مي‌دهد، ولي اگر اين طريقه انجام کار با چشم اندازهاي آتي سازمان مغايرت داشته باشند به عنوان مانعي در سر راه ايجاد تغيير در خواهد آمد. بر اين اساس عده اي از محققان، مدیریت استراتژيک را در حکم مغز متفکري اسمي براي سازمان يا واحدهاي فرعي آن مطرح کرده اند که بر کل سازمان متمرکز است. مسئوليت چنين رهبري (در نقش مغز متفکر اسمي) ايجاد سازماني اثربخش و اجزاي اصلي اين نوع سبک مدیریت مسير يابي و فرهنگ سازي است. مدیریت  از طريق مسير يابي، سازمان را با محيط خارجي مرتبط مي سازد و همزمان با آن از طريق فرهنگ سازي، افراد مناسب را براي دستيابي به اهداف سازماني تربيت مي کند. چنين مدیری بايد تعيين کند که سازمان به کجا مي رود و براي اين منظور چگونه سازماني بايد باشد.

نکته قابل توجه در سبک مدیریت استراتژيک اين است که ايفاي نقش مغز متفکر سازمان فقط محدود به مديران ارشد سازمان نيست، يعني همه مديران سازمان مي توانند در حيطه مسئوليت خود نقش مدیریت استراتژيک را بازي کنند .آنان متعلق به هر سطح سازماني که باشند، باز هم اجزاي اصلي اين نقش مدیریتی ، مسير يابي و فرهنگ سازي است. بدون توجه به اين که واحد سازماني آنان چقدر کوچک است، همه مديران بايد به فراتر از عمليات روزانه خود توجه کنند و بهترين روش را بيابند (مسير يابي) و جوّ مناسبي براي اجراي آن ايجاد کنند (فرهنگ‌سازي) تا اثربخشي واحد سازماني خود را در انجام کارهاي درست، بهبود دهند.