مزاياي مدل تعالي سازمان

مزاياي مدل تعالي سازمان

  • برخورداري اين مدل از ديدگاه سيستماتيك و فراگير
  • مديريت مبتني بر فرآيندهاي سازماني
  • توجه ويژه به نتايج كسب شده توسط سازمان
  • ارزيابي مبتني بر واقعيات
  • مشاركت گسترده كاركنان
  • شناسايي نقاط قوت و زمينه‌هاي قابل بهبود
  • ارائه تصوير واقعي از فعاليتهاي سازمان
  • تبادل تجربيات درون و برون سازماني با بكارگيري ابزار بهينه‌كاوي (Benchmarking)
  • استفاده از رويكرد خودارزيابي به منظور تعالي سازمان

 

 

2-2-9.انواع مدل هاي تعالي سازماني

كيفيت و اثربخشي از مفاهيم علم مديريت است كه درارزيابي سازمان ها و مديران مورد توجه است .آن چه مي تواند به عنوان بهترين شاخص براي نشا ن دادن ميزان توجه و تمركز برخواسته هاي مشتريان مطرح شود ، مقوله است .كيفيت به عنوان يك مشخصه و شكل « كيفيت »جامع، تركيبي از عناصربازاريابي، تحقيق و توسعه، طراحي، توليد محصول و ارائه خدمات پس از فروش است . بنابراين

بهبود كيفيت را مي توان يكي از رويكردهاي اصلي براي ارتقاي توانايي سازمان در جهت بهبود فرايندها، محصولات و خدمات دانست . لذا سازماني از بقاء و تعالي برخوردار خواهد بود كه به مقوله كيفيت در تمام سطوح سازمان توجه نمايد . پس مي توان گفت كه كيفيت نقطه شروعي براي تعالي سازماني است. براي اين كه بتوان در مسير تعالي سازماني موفق بود و فاصله تا هدف را تشخيص داد مي توان از الگو هاي تعالي نظير بالدريج، دمينگ ،EFQM  و غيره استفاده نمود (خداداد، 1385)

مدل هاي تعالي سازماني همگي بر مبناي مفاهيم وفلسفه مديريت كيفيت گسترش پيدا كرد ه اند وهدف اين مدلهادستيابي به كيفيت جامع است و اين فلسفه مي تواند براي همه سازما نها قطع نظر ازموقعيت، اندازه يا بخش آن صادق باشد Male Cristina)،2006(

نگاهي مختصر به فهرست جوايز كيفيت در دنيا و نحوه شكل گيري آنها نشان مي دهد كه عمدتابر اساس 3 مدل مهم بنيان نهاده شده اند كه عبارتند از:

1- مدل دمينگ

2- مدل مالكوم بالدريج

3- مدل EFQM

2-2-9-1 . مدل تعالي عملكرد دمينگ

خاستگاه نخستين جايزه كيفيت در دنيا كشور ژاپن بود.اتحاديه دانشمندان و مهندسين ژاپن در جولاي

1950 ، از پروفسورادوارد دمينگ براي حضور در ژاپن دعوت كرد .دمينگ با حضور در ژاپن، دوره هاي مختلف يك روزه و چند روزه براي سطوح مختلف فعالان در عرصه صنعت اعم از رهبران ، مديران، مهندسان، محققان آن كشور برگزار كرد .آموزه ه اي وي تاثير شگرفي در ايجاد تفكر مشاركتي و حركت به سمت كنترل كيفيت در ژاپن شد كه در آن زمان در ابتداي راه قرار داشت.

اين جايزه از قديم ي ترين جوايز كيفيت و بهره وري در سطح جهان است كه با توجه به تئوري هاي جديد مديريت و شرايط نوين اقتصادي به منظور:

بهبود وضعيت صادرات كشور ژاپن از طريق بهبودكيفيت محصولات

ترويج كنترل فراگير در سطح شركت يا كنترل كيفيت جامع در بين صنايع

شناخت راهبردهاي موفقيت آميز د ر امر كيفيت وارتقاء آگاهي در خصوص اهميت و روش ه اي مديريت

شكل گرفت .(رازاني، 1381)

 

2-2-9-2. مدل تعالي عملكرد مالكوم بالدريچ

پس از نمايان شدن تاثير بسزاي جايزه دمينگ در بهبود عملكرد سازمان هاي ژاپني، رشد وارتقاء سطح كيفيت محصولات آنها و نهايتا تسخير بازارهاي بين المللي،بر دولتمردان ومديران صنايع با توجه به بررسي ها و مطالعات، مالكوم بالدريچ وزير وقت بازرگاني آمريكا، پيشنهاد تاسيس جايزه اي را به كنگره آمريكا ارائه كرد كه نهايتا در سال 1987و به عنوان يك قانون وبه ياد مالكوم بالدريچ(كه قبل از تصويب قانون،فوت كرده بود )،جايزه كيفيت ملي مالكوم بالدريچ تاسيس و از سال 1988 به سازمان هاي پيشرو ومتعالي در بخش صنعت وخدمات واز سال 1999نيز به سازمان هاي فعال در بخش هاي بهداشت وآموزش اهدا شد(آذر، 1381).

2-2-9-3. مدل تعالي بنياد كيفيت اروپا EFQM

تعالي سازمان را ميتوان رشد و ارتقاي سطح يك سازمان در تمامي ابعاد مختلف آن دانست به گونه اي كه با دستاوردهايشان و نشان دادن اين كه چگونه به اين دستاوردها رسيد ه اند و اين كه در آينده چه دست اوردهايي خواهند داشت ، رضايت ذي نفعان خود را جلب كنند انجام اين كار، حتي در مساعدترين شرايط كار دشواري است . از اين رو در شرايطي كه رقابت جهاني افزايش مي يابد ، نوآوري های تكنولوژيكي به سرعت اتفاق مي افتند و فرآيندها تغيير مي كنند ، استمرار اين كار دشوارتر نيز خواهد شد . با شناخت اين چالش ها بود كه بنياد اروپايي مديريت كيفيت ايجاد شد تا كه در ابعاد جهاني قابل طرح و راهنماي آنها به سوي سرآمدي پايدار باشد. بنياد اروپايي مديريت كيفيت، يك سازمان غير انتفاعي است كه در سال 1988ميلادي توسط چهارده شركت معتبر اروپايي و با حمايت اتحاديه اروپا تاسيس گرديد . در حال حاضر بيش از 800 شركت اروپايي در اين سازمان عضويت دارند.

ماموريت اين ساز مان ايجاد يك نيروي پيشبرنده در جهت سرآمدي عملكرد و چشم انداز آن درخشش سازمان هاي اروپايي در جهان است . رياست وقت اتحاديه ارو پا به هنگام امضاء موافقت نامه تاسيس اين بنياد چنين اظهار مي دارد: “تلاش براي بهبود و ارتقاء كيفيت ، يكي از پيش نيازهاي موفقيت براي تك تك شركت ها و براي رقابت پذيري همه ما به صورت جمعي است”.(نجمي، 1382)