محدوديت‌هاي برنامه‌هاي بازاريابي اجتماعي

محدوديت‌هاي برنامه‌هاي بازاريابي اجتماعي

بايد توجه داشت كه استراتژي بازاريابي اجتماعي تنها روش براي آموزش و ارتقاي سلامت نبوده و در موارد خاصي كاربرد دارد. در زير به تعدادي از محدوديت‌هايي كه در اين ديدگاه وجود دارد، اشاره مي‌كنيم:

  1. بازاريابي اجتماعي بر خلاف بسياري از روش‌هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت جنبه فردي دارد و معطوف به افراد در سطح شهر،كشور و حتي جهان است.
  2. تمركز آن روي يك رفتار يا محصول خاص است.
  3. در حضور موانع ساختاري عمده‌اي چون فقر، فقدان تسهيلات بهداشتي، فشارهاي سياسي و تبعيض درصد موفقيت برنامه پايين مي‌آيد.
  4. از نظر اخلاقي بايد مشتري را در تمام تصميم‌گيري‌ها دخالت دهيم.
  5. نياز به پشتوانه مالي قابل توجهي دارد.
  6. معمولاً حمايت همه جانبه از برنامه‌هاي بازاريابي اجتماعي وجود ندارد.
  7. براي استفاده آموزشي از رسانه‌ها معمولاً فرصت كمي داده مي‌شود.
  8. مديريت و مداخله ضعيف در فعاليت‌هاي بازاريابي اجتماعي: در اين بخش مشكلات اجرايي متعددي وجود دارد كه ممكن است در هر يك از مراحل رخ بنمايد:

– در تحليل بازار، به دليل آن كه رفتارهاي اجتماعي پيچيده هستند و به بيشتر از يك متغير وابسته‌اند، كار در حيطه تحليل بازار مشكل خواهد بود.

– در تقسيم‌بندي بازار، فعاليت‌هاي بازاريابي اجتماعي بايد روي گروه‌هاي مخاطب مناسب متمركز باشد، ولي بازاريابان اجتماعي معمولاً با فشارهايي روبرو مي شوند كه آنها را وادار مي‌سازد كه از تقسيم‌بندي بازار اجتناب كنند و در نتيجه اجراي موفق برنامه با اشكال مواجه مي‌گردد.

– در استراتژي محصول، بازاريابي اجتماعي در حوزه سلامت معمولآ با قابليت انعطاف پايين در مورد ايده‌ها مواجه است.

– در استراتژي كانال‌ها، كانال‌هاي دستيابي به گروه مخاطب براي پيا‌هاي بهداشتي به سختي در دسترس بازاريابان اجتماعي قرار مي‌گيرد.

– در استراتژي ارتباط، به دليل هزينه سنگين و يا محدوديت‌هاي سياسي اغلب ارتباط‌ها غير ممكن يا غير عملي است و از طرفي هم بدون ارتباط مناسب پيش آزمون پيام‌ها و مواد شدني نيست.

– در برنامه‌ريزي و طراحي سازماني، ما شاهد مقاومت كاركنان سيستم بهداشتي و نيز رقابت گروه‌هاي مخالف و عدم اطلاع از جزئيات برنامه‌ها در سطح اجتماع خواهيم بود.

– در ارزشيابي ، اگرچه در تمامي حوزه‌هاي بازاريابي ارزشيابي سخت است ولي اين روند در بازاريابي اجتماعي مشكل‌تر خواهد بود، با اين حال نيازي ضروري به شمار مي‌رود و ما را از آن گريزي نيست.