دانلود پایان نامه ارشد درباره کمترين، بيشترين، ميانگين

حسب سن
محدوده سني
فراواني
درصد فراواني
21 تا 30سال
26.0
%26.0
31تا 40سال
24.0
%24.0
41 تا50 سال
41.2
%41.2
50سال به بالا
8.8
%8.8
مجموع
308
100%

نمودار(4-2): توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سن
همانطور که در جدول(4-2) و نمودار(4-2) نشان داده شده است، بيشترين فراواني را در بين مراجعه کنندگان به بيمارستان افراد داراي سن 41تا50 سال تشکيل مي دهند.همچنين کمترين فراواني را افراد 50سال به بالا به خود اختصاص داده اند.

4-5- وضعيت مدرک تحصيلي پاسخگويان
جدول(4-3): وضعيت مدرک تحصيلي پاسخگويان
نوع مدرک
فراواني
درصد
زيرديپلم
10
%3.2
ديپلم
104
%33.8
فوق ديپلم
75
%24.4
ليسانس
84
%27.3
فوق ليسانس و بالاتر
35
%11.4
مجموع
308
%100.0

نمودار(4-3):نمودار وضعيت مدرک تحصيلي پاسخگويان
همان طور که در جدول(4-3) و نمودار(4-3) مشاهده مي شود، بيشترين فراواني در مدرک تحصيلي براي مراجعه کنندگاني مي باشد که داراي مدرک ديپلم(104نفر) هستند و کمترين فراواني براي مراجعه کنندگاني مي باشد که داراي مدرک زيرديپلم(10نفر) هستند.

4-6- وضعيت پاسخ دهندگان برحسب بخش مورد مراجعه
جدول(4-4): وضعيت پاسخ دهندگان برحسب برحسب بخش مورد مراجعه
بخش مورد مراجعه
فراواني
درصدفراواني
اورژانس
31
%10.1
بخش
28
%9.1
درمانگاه
58
%18.8
پاراکلينيک
191
%62.0
جمع
308
100%

نمودار(4-4): نمودار وضعيت پاسخ دهندگان برحسب بخش مورد مراجعه
همان طور که در جدول(4-4) و نمودار(4-4) مشاهده مي شود، بيشترين تعداد مراجعه کنندگان مربوط به پاراکلينيک مي باشد(191نفر) و کمترين تعداد مراجعه کنندگان مربوط به بخش (28نفر) مي باشد.

4-7- وضعيت مولفه موارد محسوس
جدول(4-5):وضعيت مولفه موارد محسوس
کمترين
بيشترين
ميانگين
واريانس
3.83
7
5.5731
.65502

نمودار(4-5): نمودار مولفه موارد محسوس
همانطوري که نتايج بدست آمده در جدول4-5 نشان ميدهد. ميانگين مولفه3.58 مي باشد. همچنين کمترين ميزان 3.83 و بيشترين آن در بين پاسخ دهندگان7 است. نمودار 4-5 نشان مي دهد توزيع نرمال در مولفه موارد محسوس در نمونه آماري حاکم است.

4-8- وضعيت مولفه قابليت اطمينان
جدول(4-6):وضعيت مولفه قابليت اطمينان
کمترين
بيشترين
ميانگين
واريانس
3.5
7
5.53
0.778

نمودار(4-6):نمودار مولفه قابليت اطمينان
همانطوري که نتايج بدست آمده در جدول4-6 نشان ميدهد. ميانگين مولفه5.53 مي باشد. همچنين کمترين ميزان 3.5 و بيشترين آن در بين پاسخ دهندگان7 است. نمودار 4-10 نشان مي دهد توزيع نرمال در مولفه قابليت اطمينان در نمونه آماري حاکم است.

4-9- وضعيت مولفه تضمين
جدول(4-7): وضعيت مولفه تضمين
کمترين
بيشترين
ميانگين
واريانس
3.83
7
5.18
0.657

نمودار(4-7):نمودار مولفه تضمين
همانطوري که نتايج بدست آمده در جدول4-7 نشان ميدهد. ميانگين مولفه5.18 مي باشد. همچنين کمترين ميزان 3.83 و بيشترين آن در بين پاسخ دهندگان 7 است. نمودار 4-7 نشان مي دهد توزيع نرمال در مولفه تضمين در نمونه آماري حاکم است.

4-10- وضعيت مولفه پاسخگويي
جدول(4-8):وضعيت مولفه پاسخگويي
کمترين
بيشترين
ميانگين
واريانس
3.67
7
5.45
0.643

نمودار(4-8):نمودار مولفه پاسخگويي
همانطوري که نتايج بدست آمده در جدول4-8 نشان ميدهد. ميانگين مولفه5.45 مي باشد. همچنين کمترين ميزان 3.67 و بيشترين آن در بين پاسخ دهندگان 7 است. نمودار 4-8 نشان مي دهد توزيع نرمال در مولفه پاسخگويي در نمونه آماري حاکم است.

4-11- وضعيت مولفه همدلي
جدول(4-9):وضعيت مولفه همدلي
کمترين
بيشترين
ميانگين
واريانس
3.76
7
5.61
0.621

نمودار(4-9):نمودار مولفه همدلي
همانطوري که نتايج بدست آمده در جدول4-9 نشان ميدهد. ميانگين مولفه5.61 مي باشد. همچنين کمترين ميزان 3.76 و بيشترين آن در بين پاسخ دهندگان 7 است. نمودار 4-9 نشان مي دهد توزيع نرمال در مولفه همدلي در نمونه آماري حاکم است.

4-12- وضعيت مولفه کيفيت خدمات
جدول(4-10):وضعيت مولفه کيفيت خدمات
کمترين
بيشترين
ميانگين
واريانس
3.90
7
5.44
0.596

نمودار(4-10):نمودار مولفه کيفيت خدمات
همانطوري که نتايج بدست آمده در جدول4-10 نشان ميدهد. ميانگين مولفه5.44 مي باشد. همچنين کمترين ميزان 3.90 و بيشترين آن در بين پاسخ دهندگان 7 است. نمودار 4-10 نشان مي دهد توزيع نرمال در مولفه کيفيت خدمات در نمونه آماري حاکم است.

4-13- وضعيت متغير رضايت مشتري
جدول(4-11): وضعيت متغير رضايت مشتري
کمترين
بيشترين
ميانگين
واريانس
4.8
10
7.71
1.22

نمودار(4-11):نمودار متغير رضايت مشتري
همانطوري که نتايج بدست آمده در جدول4-11 نشان ميدهد. ميانگين مولفه7.71 مي باشد. همچنين کمترين ميزان 4.8 و بيشترين آن در بين پاسخ دهندگان 10 است. نمودار 4-11 نشان مي دهد توزيع نرمال در متغير رضايت مشتري در نمونه آماري حاکم است.

4-14- تحليل داده ها با استفاده از آمار استنباطي و بررسي فرضيه هاي تحقيق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *