تعریف پیش بینی

تعریف  پیش بینی :

در فرهنگ لغات دو اصطلاح Forecasting   وPrediction وجود دارد که به معنای پیش بینی یا پیشگویی است . این دو اصطلاح گاه به معنای مشابه گاه با دومعنی متفاوت به کار می رود. در فرهنگ وبستر، Forecast  به معنای برآورد کردن یا محاسبه چیزی از قبل و یا به معنای Predict  آمده و Predict  به معنای دانستن چیزی از قبل تعریف شده است.

در فرهنگ آریانپور، Forecasting  به معنای حدس زدن وقایع آینده از علل و اسباب و قرائن موجود و Prediction  به معنای پیش گویی، گفتن حوادث قبل از وقوع آن ها تعریف شده است. با این حال برای هر دو اصطلاح از جایگزین فارسی پیش بینی و پیش گویی استفاده شده است.

برخی برای دو اصطلاح مذکور معنی یکسانی قائل نیستند، برای مثال Forecasting  را به معنای فرایند برآورد رویدادهای آتی با استفاده از داده های قبلی و Prediction  را به معنای فرایند برآورد رویداد های آتی بر مبنای ملاحظات ذهنی به جای داده های قبلی تعریف می کنند. با این تعریف، Prediction  زمانی انجام می شود که داده های تاریخی در دست نیست و بر مبنای قضاوت تصمیم گیرنده و تجارب شخصی انجام می شود.

در علوم بازرگانی به مفهوم عام، این دو اصطلاح به جای یکدیگر به کار می رود و به معنای پیش بینی اقتصادی یعنی محاسبات عینی به علاوه قضاوت های شخصی می باشد. برای ایجاد درک متقابل از فرایند پیش بینی لازم است به اهمیت، هدف و صورت بندی پیش بینی به اختصار اشاره شود.