تحقیق رایگان درمورد سازمان های مردم نهاد

کارکرد احزاب
در یک نظام مردم سالار احزاب مردم سالار می توانند چهارگونه نقش و کارکرد داشته باشند:
کارکرد آموزشی و شکل دهی افکار عمومی: احزاب به عنوان حلقه واسطه میان مردم و دولت به مباحث سیاسی و عقیدتی می پردازند و از این راه، نقشی آموزشی ایفا می کنند. احزاب از راه برگزاری اجتماعاتی متشکل از هواداران و رای دهندگان مطبوعات و مداخلات خود، در شکل دهی آگاهی سیاسی و افکار عمومی شهروندان مشارکت کرده و از ابزارهای چند صدایی شدن جامعه می باشند.
کارکرد شناسایی مسایل جامعه و برنامه ریزی برای حل آنها: احزاب مشکلات، نیازها و خواسته های جامعه را شناسایی و آنها را در قالب یک سیاست و برنامه ریزی منظم پیاده می کنند. بدون وجود احزاب رأی دهندگانی را انتخاب خواهد کرد بی آنکه گرایش های سیاسی آنها را بداند و انتخابات جنبه مردم سالار نخواهد داشت. به کمک احزاب رأی دهنده یک سیاست و برنامه را برمی گزینند.
کارکرد تلاش برای بدست آوردن قدرت از راه برگزیدن نامزدها و سازماندهی مبارزات انتخاباتی
احزاب سیاسی با برگزیدن نامزد های انتخاباتی و سازماندهی مبارزات انتخاباتی برای به دست گرفتن قدرت تلاش می کنند.
کارکرد حمایتی: احزاب هنگامی که به قدرت می رسند نمایندگان خود را در یک گروه در مجلس متشکل کرده و کارکردی حمایتی می یابند. احزاب بوسیله گروه های پارلمانی نقش موثری در فعالیت پارلمانی ایفا می کنند و همچنین با تأثیر خود بر افکار عمومی به حمایت از عملکرد دولتمردان هم حزب خود می پردازند. البته گفتنی است که در کنار احزاب سخت و منضبط که نمایندگان آنها در مجلس موظف به اطاعت از مواضع و سیاست های حزب خود هستند مانند حزب محافظه کار انگلیس، احزاب نرم و غیر منضبطی مثلاَ در ایالات متحده وجود دارند که برای نمایندگان خود در مجلس آزادی عمل بیشتری می دهند.
بند دوم) بطلان تشکل ها
مطابق قوانین هر تشکل با اهداف و یا فعالیت های مغایر نظم عمومی، نامشروع، اخلاق حسنه و منافی عفت و با انگیزه تعرض به شکل حکومت یانظام سیاسی فعالیت کند قانوناً باطل است در این باره ماده 498 قانون مجازات اسلامی می نویسد: به نظر می رسد که حکم این ماده هر دسته ای را فارغ از این که داشته باشد و یا نداشته باشد در بر می گیرد.
بند سوم) حق زنان در تأسیس احزاب و تشکل ها
زنان نیز در قانون اساسی ایران برای دنبال کردن خواست های سیاسی خود می توانند حزب و یا انجمن تأسیس کنند و فعالیت های سیاسی داشته باشند. ماده 115 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در این باره می نویسد:
حق تأسیس احزاب و دیگر تشکل های سیاسی و فعالیت در آنها با رعایت حفظ استقلال کشور، وحدت ملی و مصالح نظام اسلامی
ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده از گروه های موضوع این قانون خواسته است در رعایت مصالح ملی و اصل استقلال کشور به اقدامات زیر دست نزنند:
گروههای موضوع این قانون باید در نشریات, اجتماعات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:
الف) ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.
ب) هر نوع اطلاعات , مبادله اطلاعات , تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمایندگیها , ارگانهای دولتی و احزاب کشور های خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی استقلال , وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
ج) دریافت هر گونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان
د) نقض آزادیهای مشروع دیگران
ه) ایراد تهمت , افترا و شایعه پراکنی
و) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور 
ز) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.
ح) نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی.
ط) تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله.
ی) اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز
گفتار سوم) آزادی احزاب در منابع بین المللی
ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته است:
.1 هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است
.2 هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 20 می نویسد:
1. هر کس‌ حق‌ اجتماع‌ آزادانه‌ با دیگران‌ را دارد از جمله‌ حق‌ تشکیل‌ سندیکا (اتحادیه‌های‌ صنفی‌) و الحاق‌ به‌ آن‌ برای‌ حمایت‌ از منافع‌ خود.
2. اعمال‌ این‌ حق‌ تابع‌ هیچ‌ گونه‌ محدودیتی‌ نمی‌تواند باشد مگر آنچه‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مقرر گردیده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ به‌ مصلحت‌ امنیتی‌ ملی‌ یا ایمنی‌ عمومی‌ ـ نظم‌ عمومی‌ یا برای‌ حمایت‌ از سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی‌ یا حقوق‌ و آزادیهای‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد. این‌ ماده‌ مانع‌ از آن‌ نخواهد شد که‌ اعضای‌ نیروهای‌ مسلح‌ و پلیس‌ در اعمال‌ این‌ حق‌ تابع‌ محدودیتهای‌ قانونی‌ بشوند.
3. هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ دولتهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ مورخ‌ 1948 سازمان‌ بین‌المللی‌ کار مربوط‌ به‌ آزادی‌ سندیکایی‌ و حمایت‌ از حق‌ سندیکایی‌ (حق‌ متشکل‌ شدن‌) را مجاز نمی‌دارد که‌ با اتخاذ تدابیر قانونگذاری‌ یا با نحوه‌ اجرای‌ قوانین‌ به‌ تضمینهای‌ مقرر در آن‌ کنوانسیون‌ لطمه‌ وارد آورند.
در ماده 5 منع تبعیض نژادی آمده است:
. حق‌ تشکیل‌ اتحادیه‌های‌ صنفی‌ و عضویت‌ در آنها
. حق‌ آزادی‌ اجتماع‌ و تشکیل‌ جمعیت‌های‌ مسالمت‌آمیز
در ماده 11 شورای حقوق بشر اروپا نیز به این حق اشاره شده و آمده است
١- هرکس از حق آزادی تشکیل مجمع صلح‌آمیز و آزادی تشکیل انجمن با سایرین برخوردار است که حق تشکیل و مشارکت در اتحادیه‌های تجاری را به منظور حفظ منافع شخص شامل می‌شود.
٢- هیچ محدودیتی درتحقق این حقوق غیراز محدودیت‌های مقرر قانونی و محدودیت‌هایی که در یک جامعه‌ی مردم‌سالار در راستای حفاظت از منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج و ارتکاب جنایت، جهت حفظ از سلامت یا اخلاقیات مردم یا به منظور حمایت از حقوق و آزادی‌های سایرین لازم و ضروری تشخیص داده می‌شوند، نباید اعمال شود. این ماده از تحمیل محدودیت قانونی بر سر اعمال این محدودیت‌ها توسط اعضای نیروهای مسلح، پلیس و مقامات اجرایی کشور ممانعت به‌عمل نمی‌آورد.
مبحث ششم) سازمان مردم نهاد
گفتار اول) سازمان های مردم نهاد در ایران
سازمان های مردم نهاد در ایران نیز مشغول فعالیت هستند و قوانین منحصر به خود را دارند.
در قانون سمن ها سازمان مردم نهاد این گونه توصیف شده است:
سازمان غیردولتی که در این آئین‌نامه «سازمان» نامیده می‌شود، به تشکلهایی اطلاق می‌شود که گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانفتاعی و غیرسیاسی می‌باشد.
عناوین «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «مؤسسه» و نظائر آن می‌تواند به جای واژه «سازمان» در نامگذاری به کار گرفته شوند.
از این قانون می توان چند موضوع را دریافت نمود. اول اینکه هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند چنین تشکلی را تأسیس کند و منحصر به شخص و یا گروهی نیست و از دیگر اینکه اهداف این سازمان ها باید غیر انتفاعی و غیر سیاسی باشد و به فعالیت های سیاسی نپردازد.
در بررسی مفهوم واژه غیر دولتی نیز در تبصره دو از بند اول آمده است:
تبصره 2- واژه «غیردولتی» به این معناست که دستگاههای حکومتی در تأسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند .مقامات و کارکنان دولتی در تأسیس و اداره سازمان، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد، مانع وصف غیردولتی سازمان نخواهد بود.
در توصیف غیر انتفاعی بودن نیز آمده است:
اهداف غیرانتفاعی عبارت است از عدم فعالیتهای تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضاء، مؤسسان، مدیران و کارکنان سازمان
بند اول) حقوق و تکالیف سازمان های مردم نهاد در ایران
سازمان های مردم نهاد دارای حقوق و تکلیفی هستند که این گونه در قانون احصا گردیده است:
فصل دوم – حقوق و تکالیف- سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید :
الف) ارائه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی.
ب) اظهارنظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب:
1- در فرایند برنامه‌ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح شهرستان، استان یا ملی برحسب مورد .

2- در مورد آثار و نتایج فعالیتهای دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی، نقائص و مشکلات موجود به مراجع و دستگاههای قانونی ذیربط.
پ) کمک به اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی از طریق توافق و تفاهم با آنها.
ت) برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق اهداف سازمان.
ث) انتشار نشریه.
ج) انجام هرگونه عملیات دیگر برای تأمین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان.
چ) حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی.
ماده5- سازمان مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس ازپایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال، سایر گزارشهای عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یادشده، حسب مورد، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه‌ای از گزارش سلانه مذکور برای اطلاع عموم، در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند.
پس بنا بر قانون سازمانهای مردم نهاد هر کسی(اعم از زن و مرد) می تواند سازمان مردم نهاد تأسیس کند ایین نامه امور سازمان های مردم نهاد چند شرط برای تأسیس سازمان قرار داده است.
این شرط ها در ماده 18 این گونه احصا گردیده است:
هیأت مؤسس باید دارای شرائط زیر باشند:
الف) داشتن هیجده سال تمام .
ب) تابعیت ایرانی.
پ) دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از مؤسسات در خصوص موضوع فعالیت سازمان.
ت) عدم عضویت در گروههایی که براساس رأی دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند و نداشتن محکومیت مؤثرکیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تبصره- هیأت مؤسس باید دارای حداقل پنج عضو باشد.
درفصل 4 منشور حقوق و مسئولیت های زنان نیز آمده است:
حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس یا شوراهای مختلف و مشارکت در برنامه‌ریزی‌های دولتی و تصدی مدیریت های عالی با رعایت موازین.
از این بند می توان استنباط نمود که زنان نیز همانند مردان قادرند از کلیه حقوق اجتماعی برخوردار شوند و حق تشکیل سازمان مردم نهاد نیز یکی از حق هاست.
قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی هم برای حفظ حقوق زنان در عرصه های داخلی و خارجی وضع شده است و این گونه بیان می دارد .
ماده 1ـ در سطر اول بند (1) بخش اول منشور حقوق و مسؤولیتهای زنان در نظام ‏جمهوری اسلامی ‏ایران مصوب 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی کلمه «تمامیت» ‏حذف و به جای آن کلمه « سلامت» ‏جایگزین گردید.‏
‏ ماده2ـ دولت موظف است در راستای تحقق اصول بیستم (20) و بیست و یکم ‏‏(21) قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری ‏اسلامی ایران، زمینه‌های تبیین و تحقق عملی ‏حقوق و مسؤولیتهای زنان در عرصه‌های ‏داخلی و بین‌المللی را براساس سند مرجع (منشور حقوق و ‏مسؤولیتهای زنان در نظام ‏جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی) فراهم ‏نماید.‏
‏ تبصره ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات و معاهدات مغایر با منشور ‏فوق ملغی و فاقد ‏اعتبار است.‏

مبحث هفتم) حق بر رفاه
گفتار اول) رفاه در اسلام
بر خلاف تصور عده ای که اسلام را دین رهبانیت، گوشه نشینی، فقر و ترک دنیا می دانند اسلام به رفاه انسان ها و اهمیت آن در زندگی بشر پی برده است و انسانی که از دینا غافل شده و به آن هیچ اهمتی ندهد در اسلام مذموم است. ثروت مندی در صورتی که انسان را به خدا نزدیک سازد و وسیله تقرب انسان به بارگاه خدا شود بسیار تأکید شده و اسلام مدافع آن است. در قرآن آمده است: (پروردگارا در دنیا و آخرت به ما نیکی و احسان فرما و ما را از عذاب آتش دوزخ مصون بدار.)
و براساس این آیه می توان به این نتیجه رسید که دنیا نیز در مکتب اسلام دارای اهمیت است و همه افراد باید برای سعادت دنیا و آخرت خود بکوشند.
شاخص های زیادی برای رفاه وجود دارد که هر کدام از انها دارای ابعاد و ویژگی هایی هستند و باید تبیین و بررسی شوند. حق بر رفاه نیز یکی از حقوقی است که اسلام آن را لحاظ نموده است و برخی از دانشمندان ان را این گونه تشریح نموده اند:

در تعالیم اسلام با تعیبر “تامین اجتماعی” از این مقوله یاد شده است و یکی از مقوله‌های مهم حکومت به شمار آمده است. از دیدگاه اسلام، همه انسان‌ها در برابر بی‌عدالتی و فقر در جامعه مسئول‌اند و برای تحقق تامین اجتماعی در جامعه اسلامی به دو بخش تدابیر حکومتی و فردی اشاره شده است. تدبیر حکومتی شامل مواردی از تأمین اجتماعی است که بر مبنای آن حکومت بخش از ثروت ثروتمندان را طبق ضوابطی(مانند زکات و خمس) دریافت می‌کند تا برای مصارف عمومی و رفع فقر هزینه کند. تدابیر فردی نیز شامل مصداق‌هایی از تأمین اجتماعی است که بر مبنای آن افراد به میل و اختیار خود(مانند صدقه، نذر، انفاق، وقف و …) به نیازمندان کمک می‌کنند.
حکمت بعثت پیامبران و رسالت پیامبران آن است که در آیه 25 سوره حدید می فرماید: (همانا ما رسولان خود را با دلیل های روشن (معجزات) فرستادیم و با آنان کتاب و میزان (مقیاس حقّ) نازل کردیم تا مردم به عدل و داد قیام کنند; و آهن را که در آن صلابت و سختی شدید و منافعی برای مردم هست نازل کردیم) و عدل بر نظام زندگانی بشر حاکم باشدو خداوند به تمام افراد با ایمان فرمان می دهد که قیام به عدالت کنند: (ای اهل ایمان، نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید هر چند بر ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد، (برای هر کس شهادت می‌دهید) اگر فقیر باشد یا غنی، خدا به (رعایت حقوق) آنها اولی است، پس شما (در حکم و شهادت) پیروی هوای نفس نکنید تا مبادا عدالت نگاه ندارید. و اگر زبان را (در شهادت به نفع خود) بگردانید یا (از بیان حق) خودداری کنید خدا به هر چه کنید آگاه است)
گفتار دوم) ابعاد رفاه
رفاه نیز دارای ابعاد مختلفی است و دانشمندان آان را به ابعاد مختلف تقسیم نموده اند:
فرهنگ رفاه: منظور از فرهنگ رفاه عبارت است از ارزش‌ها، باورها، و الگوهای فرهنگی یا به طور کلی نظام معنایی و شیوه زیست که موجب، مولد و معنا دهنده رفاه اجتماعی و شاخص‌های آن در یک جامعه است. در مباحث انسان‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی، الهیات، ادبیات و فلسفه، مقوله فرهنگ رفاه بیشتر بحث شده است.
رفاه فرهنگی: رفاه فرهنگی را می‌توان در معنای عام و خاص تعریف کرد. در معنای عام، رفاه فرهنگی ناظر به رضایت از زندگی و کیفیت زندگی است. اما در معنای خاص، رفاه فرهنگی ناظر به میزان برخورداری و دسترسی به خدمات و امکانات فرهنگی یعنی امکاناتی که موجبات خلاقیت و توسعه ذهن برای پرکردن اوقات فراغت و آسودگی معنوی است.
فرهنگ رفاهی: ارزش‌ها، باورها و الگوهای فرهنگی که در نتیچه برخورداری از رفاه شکل می‌گیرد. یا نظام معنایی و شیوه زیست که حاصل و برآیند رفاه یا شرایط مرفه زندگی است.
گفتار سوم ) حق بر رفاه در ایران
شاخص‌هایی که در ایران برای رفاه اجتماعی در نظر گرفته می‌شود، عبارت‌اند از: آموزش و پرورش، بهداشت، درمان، تغذیه، مسکن، اشتغال جمعیت و نیروی انسانی، هزینه و درآمد تأمین اجتماعی.
در کنار شاخص‌های اصلی، چند شاخص فرعی نیز برای رفاه در نظر گرفته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *