منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکت در انتخابات

ممکن است براي ما پاپوش درست کنند.-اگز غريبهاي به من پيشنهاد شراکت دهد آن را نميپذيرم چون به همه نميتوان اعتماد کرد.-آدم تا از کسي بدي نديده است، بايد به او اعتماد کند.-شهر و محله ما مکان امني است.4-1-9-3- اعتماد نهادي-به نظر شما تا چه اندازه ميتوان به عملکرد گروهها، ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکت در انتخابات، ظاهر و باطن

1377،ص185) 2-3- روش تحقيق اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش صورت ميپذيرد و ابزار گردآوري اطلاعات در آن، پرسشنامه است. در واقع با توجه به سوالات، اهداف و فرضيات پژوهش، اقدام به طراحي پرسشنامه نمودهايم. تحقيق پيمايشي يکي از فنون بسيار قديمي تحقيق به شمار ميرود، ميتوان از روش ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شناخت علم

آنان با توجه به خط مشيهايي که خود دارند، اخبار را منتقل ميکنند و کوشش مينمايند فرد را در جهت اعتقادات خود هدايت کنند و رفتار مورد نظررا در فرد به وجود آورند. اين افراد گاهي هم سکوت مي کنند و با سکوت خود جريان ارتباطي را قطع ميکنند. در ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، فقه امامیه، سند رسمی، اصل حاکمیت اراده

شود». با توجه به اینکه دنیای حقوق دنیای ارتباط و ایجاد نظم در اجتماع است و به رویدادهایی می پردازد که در جامعه رخ می دهد میل و اشتیاق تصمیم درونی نمی توانند در الزام بیرونی اثر کنند و پیوند خارج را که عقد را به مهم بافته است از ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان ضمن عقد، عقد وکالت، قانون مدنی، شرط ضمن عقد

ا به اعتبار نقشی كه اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌كنند.  1) انفساخی كه به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای كه پس از پایان مدت یك سال خود به خود از بین برود.  2) انفساخی كه ناشی از حكم قانونگذار است، ادامه مطلب…