پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکت در انتخابات، ظاهر و باطن

1377،ص185) 2-3- روش تحقيق اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش صورت ميپذيرد و ابزار گردآوري اطلاعات در آن، پرسشنامه است. در واقع با توجه به سوالات، اهداف و فرضيات پژوهش، اقدام به طراحي پرسشنامه Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، فقه امامیه، سند رسمی، اصل حاکمیت اراده

شود». با توجه به اینکه دنیای حقوق دنیای ارتباط و ایجاد نظم در اجتماع است و به رویدادهایی می پردازد که در جامعه رخ می دهد میل و اشتیاق تصمیم درونی نمی توانند در الزام Read more…

By yazoa, ago