پایان نامه با کلمات کلیدی امام صادق، امام رضا (ع)، امر به معروف

که نسبت به پدر و مادر خويش نيکوتر رفتار مي نمود بيشتر از برادرشان بود که اين فعل را انجام نمي داد.نقل شده: در حيره وقتى كه امام صادق (ع) آمده بود پيش منصور دوانيقى يكى از سرهنگان مهماني برگزار کرده بود، حضرت صادق(ع) نيز در آن دعوت تشريف داشت ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی گروه کنترل، دختران نوجوان، آموزش مهارت

امتياز اضطراب صفتي گروه مداخله قبل از آموزش 03/40 بود که پس از اجراي آموزش به 23/36 کاهش يافت، در حالي که ميانگين امتياز اضطراب صفتي گروه شاهد قبل از مداخله 21/40 بود که در پس‌آزمون به 95/40 افزايش يافت(74). نتيجه کار نوريان و همکاران مويد يافته‌هاي پژوهش ما مي‌باشد.مطالعه ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، سلامت روان، کتاب مقدس

بهشتي تا زمان انتشار کتاب موفق به يافتن نوارهاي پنج جلسه ي مفقود نشد و تنها 10 جلسه در دسترس است.– رضايي راد، دکتر عبدالحسين(1384)، امر به معروف در ترازوي تاريخ (گامي نوين در فقه سياسي اسلام)،تهران: بوستان کتاباين کتاب که در دو فصل تدوين شده در فصل اول آن ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی گروه کنترل، کاهش استرس، آموزش مهارت

ميلي فشار رواني بيشتري را تجربه مي‌کنند. بطوري که ميانگين استرس ناشي از ناکامي در دختران 41/0 ± 90/2 و در پسران 46/0 ± 96/2 گزارش شد (76) .مطالعه شکري و همکاران 1385 نيز نشان داد که دانشجويان دختر در بعد ناکامي استرس بيشتري از پسران دانشجو را گزارش کردند. ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی گروه کنترل، آموزش مهارت

رل افزايش داشته است. در مقايسه درون گروهي نيز با استفاده از آزمون آماري تي‌زوج مشخص شد که در هر دو گروه تغييرات ايجاد شده در نمرات اين بعد، تفاوت آماري معني‌داري قبل و بعد مداخله وجود دارد (جدول 19-4). جدول 19-4: مقايسه ميانگين نمرات استرس ناشي از فشارها در ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، پرسش نامه، سن ازدواج

امر به معروف و نهي از منکر………………………………………………………………………………….. 16شکل (2 -2): مدل حجاب و اصطلاحات مربوط به آن ……………………………………………………………………………………. 32شکل (2-3) مدل عوامل مؤثر بر امر به معروف و نهي از منکر ………………………………………………………………………… 45شکل (2-4) مدل زير شاخه هاي مقبوليت ………………………………………………………………………………………………………. 46شکل(2-5) مدل آسيب هاي معرفتي مطرح شده امر به معروف ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی دختران نوجوان، انتخاب رشته، گروه کنترل

ري مجذور‌کاي مشخص گرديد که تفاوت آماري معني‌داري بين دوگروه از لحاظ متغير مورد بررسي وجود ندارد و اعضاي مورد مطالعه در دوگروه از اين نظر همگن هستند ( نمودار 5-4). نتيجه آزمون آماري: 213 /0p= 2df= نمودار 5-4: درصد نوع اشتغال مادران در دو گروه آزمون و کنترل – ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، سن ازدواج

ي روشي ………………………………………………………………………………………………………………. 1004-3- آمار استنباطي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1034-3-1- آزمون فرضيات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1034-3-1- 1- آزمون فرضيه اول ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1034-3-1- 2- آزمون فرضيه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 104 فهرست مطالبعنوان صفحه4-3-1- 3- آزمون فرضيه سوم …………………………………………………………………………………………………………………… 1054-3-1- 4- آزمون فرضيه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………… 1064-3-1- 6- آزمون فرضيه ششم ………………………………………………………………………………………………………………….. 1074-3-1- 6- آزمون فرضيه ششم ……………………………………………………………………………………………………………………1084-3-1- ادامه مطلب…

پایان نامه با واژگان کلیدی گروه کنترل، دختران نوجوان، اخلاق پژوهش

آن برخورد مي‌نماييد؟ راه حل را ليست نماييد و بهترين آن را با ذکر علت انتخاب، بيان نماييد.تمرين جلسه 2-5(تمرين نهايي): 5 مورد از موقعيت‌هاي استرس‌زاي تحصيلي خود را در نظر گرفته و پاسخ‌ مربوطه را بنويسيد:موقعيت استرس‌زااحساساتتجاربي که مرا دچار استرس مي‌کندانتخاب عمل جلسه ششم1. از دانش‌آموزان خواسته شد ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، پرسش نامه، داده ها و اطلاعات

زن…………………………………………………………………. ……………… ……………… ……………………………….. 432-2-4-3 مبارزه با نفس…………………………………………………………………… ………………… …………………….. ……………………….. 442-2-4-4 ايجاد امنيت …………………………………………………………………. …………………………………. ……………….. ……………….. 442-3 عوامل مؤثر بر امربه معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب ………. ………………………………………… ………………….. 452-3-1 مقبوليت آمر و ناهي …………………………………………………………….. …………………………. …. ………………………………….. 462-3-2 نحوه بيان آمر و ناهي …………………………………………………………… ادامه مطلب…