پایان نامه ارشد

c (2212)

بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی، خودپنداره و انگیزهی پیشرفت دانشآموزان اول و دوم دبیرستان یزد در سال تحصیلی 1392-1391 فصل اول کلیات پژوهش 1-1- مقدمه امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2202)

دانشگاه آزاد اسلامي شماره: سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي تاريخ: باسمه تعالي پيوست: تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه اينجانب بهراد محرم زاده دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد نا پيوسته در رشته روانشناسي عمومی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2213)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی عنوان بررسی اثربخشی آموزش علوم تجربی ششم ابتدایی بر اساس راهبرد نقشه مفهومی در مدارس پسرانه ابتدایی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2203)

به ما هر چیز را چنان نما که هست. فیه ما فیه/مولانا دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2214)

دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی عنوان: بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی ، آموزشی، فیزیکی و روانی از دیدگاه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2204)

فهرست عنوان صفحه فصل یک: کلیات پژوهش 1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 1-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 1- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………5 1-4 ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 6 1-5 پرسش های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 1-6 تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………….11 فصل دوم: ادبیات و پیشینه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2216)

تعهد نامه اصالت پايان نامه كارشناسي ارشد اينجانب احمد یوسفی رازلیقی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 89258315026 در رشته تحقیقات آموزشی که در تاریخ 18 /10/1392 از پایان نامه خود تحت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2205)

تحصيلات تکميلي پايان نامه کارشناسي ارشد در (علوم تربيتی-مديريت و برنامهريزي آموزشي) عنوان: ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان(پردیسهای استان سیستان و بلوچستان)، بر اساس اسناد بالا دستی. استاد راهنما: دكتر عليرضا حيدرزادگان تحقيق و نگارش: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2217)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) عنوان: بررسی تاثیر عدمتقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیتهای واقعی استاد راهنما: دکتر هاشم ولیپور استاد مشاور: دکتر جواد مرادی Read more…

By 92, ago