مقالات و پایان نامه ها

فرهنگ سازماني

فرهنگ سازماني سازمانها بايد محيطي رابراي اشتراک، انتقال و تقابل دانش در ميان اعضاء به وجود آورند و افراد را به منظور تفهيم تعاملاتشان آموزش دهند. يک سازمان همانند يک فرد داراي يک شخصيت است. Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

انواع ريسك

انواع ريسك در قسمت قبل، ريسك كلي دارايي‌ها كه عامل مهمي در تجزيه و تحليل سرمايه‌گذاري است مورد بررسي قرار گرفت. با اين وجود با مدنظر قرار دادن تئوري پرتفوي و تئوري قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

استراتژي هاي متناسب جهت افزايش تعلق خاطر كاركنان

استراتژي هاي متناسب جهت افزايش تعلق خاطر كاركنان امروزه با توجه به تنوع بالاي نيروي كار،يك رويكرد يكسان، براي تعلق خاطر همه كاركنان موفق نخواهد بود. به دليل گستردگي دامنه ي نيازهاي كاركنان، توجه به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

استراتژي هاي توانمند سازي

استراتژي هاي توانمند سازي                                         وظيفه رهبران سازمان فراهم ساختن تسهيلاتي جهت پياده سازي استراتژي توانمند سازي است . اين استراتژي ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم موجب تغيير نگرش و رفتار کارکنان مي شوند Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پيدايش مديريت منابع انساني الكترونيك

پيدايش مديريت منابع انساني الكترونيك: مدیریت منابع انسانی در ابتدای پیدایش به دو شکل ظهور و بروز پیدا کرد: الف: تغییر در اهداف: به طور كلي پيدايش مديريت منابع انساني مجازي نتيجه فشار فزآينده بر Read more…

By 92, ago