پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکت در انتخابات، ظاهر و باطن

1377،ص185) 2-3- روش تحقيق اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش صورت ميپذيرد و ابزار گردآوري اطلاعات در آن، پرسشنامه است. در واقع با توجه به سوالات، اهداف و فرضيات پژوهش، اقدام به طراحي پرسشنامه Read more…

By mitra7--javid, ago