پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی گروه کنترل، دختران نوجوان، آموزش مهارت

امتياز اضطراب صفتي گروه مداخله قبل از آموزش 03/40 بود که پس از اجراي آموزش به 23/36 کاهش يافت، در حالي که ميانگين امتياز اضطراب صفتي گروه شاهد قبل از مداخله 21/40 بود که در Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، سلامت روان، کتاب مقدس

بهشتي تا زمان انتشار کتاب موفق به يافتن نوارهاي پنج جلسه ي مفقود نشد و تنها 10 جلسه در دسترس است.– رضايي راد، دکتر عبدالحسين(1384)، امر به معروف در ترازوي تاريخ (گامي نوين در فقه Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، پرسش نامه، سن ازدواج

امر به معروف و نهي از منکر………………………………………………………………………………….. 16شکل (2 -2): مدل حجاب و اصطلاحات مربوط به آن ……………………………………………………………………………………. 32شکل (2-3) مدل عوامل مؤثر بر امر به معروف و نهي از منکر ………………………………………………………………………… 45شکل (2-4) مدل Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی دختران نوجوان، انتخاب رشته، گروه کنترل

ري مجذور‌کاي مشخص گرديد که تفاوت آماري معني‌داري بين دوگروه از لحاظ متغير مورد بررسي وجود ندارد و اعضاي مورد مطالعه در دوگروه از اين نظر همگن هستند ( نمودار 5-4). نتيجه آزمون آماري: 213 Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، سن ازدواج

ي روشي ………………………………………………………………………………………………………………. 1004-3- آمار استنباطي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1034-3-1- آزمون فرضيات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1034-3-1- 1- آزمون فرضيه اول ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1034-3-1- 2- آزمون فرضيه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 104 فهرست مطالبعنوان صفحه4-3-1- 3- آزمون فرضيه سوم …………………………………………………………………………………………………………………… 1054-3-1- 4- آزمون Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی گروه کنترل، دختران نوجوان، اخلاق پژوهش

آن برخورد مي‌نماييد؟ راه حل را ليست نماييد و بهترين آن را با ذکر علت انتخاب، بيان نماييد.تمرين جلسه 2-5(تمرين نهايي): 5 مورد از موقعيت‌هاي استرس‌زاي تحصيلي خود را در نظر گرفته و پاسخ‌ مربوطه Read more…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، پرسش نامه، داده ها و اطلاعات

زن…………………………………………………………………. ……………… ……………… ……………………………….. 432-2-4-3 مبارزه با نفس…………………………………………………………………… ………………… …………………….. ……………………….. 442-2-4-4 ايجاد امنيت …………………………………………………………………. …………………………………. ……………….. ……………….. 442-3 عوامل مؤثر بر امربه معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب ………. ………………………………………… ………………….. 452-3-1 Read more…

By mitra7--javid, ago