پایان نامه ارشد

c (2177)

دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد خلخال پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته پژوهش علوم اجتماعی عنوان: تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال استاد راهنما: دکتر اقباله عزیزخانی استاد مشاور: دکتر محبوبه Read more…

By 92, ago