دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  سوالات کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری دولتی 84 ریاضی و آمار 31_ اگر و باشد دامنه تابع کدام است؟ 1) 2) 3) 4) 32_ برد تابع با ضابطه در کدام بازه است؟ 1) 2) 3) 4) 33_ ضابطه معکوس تابع کدام است؟ 1) 2) 3) 4) 34_ کدام تابع بر روی دامنه خود، یک به یک است؟ 1) 2) 3) 4) 35_ در بسط دو جمله ای ، جمله فاقد x برابر کدام است؟ 1) 2) 3) 4) 36_ با جابجایی ارقام موجود 3, 3,2,2,1,1 چند عدد شش رقمی زوج حاصل می شود؟ 1) 15 2) 20 3) 30 4) 45 37_ یکی از جذرهای عدد به صورت است، کدام است؟ 1) 2) 3) 4) 38_ حاصل کدام است؟ 1) 2) 3) 4) 39_ اگر باشد، حاصل برابر کدام است؟ 1) 2) 3) 4) 40_ خط مماس بر منحنی تابع در نقطه ای به طول 2 واقع بر آن نیمساز ناحیه اول را با کدام طول قطع می کند؟ 1) 2) 3) 4) 41_ تابع در کدام بازه صعودی است؟ 1) 2) 3) R 4) 42_ مجموعه طول نقاط عطف نمودار تابع کدام است؟ 1) 2) 3) 4) 43_ از رابطه با شرط مقدار در نقطه کدام است؟ 1) 2) 3) 4) 2 44_ در تابع دو متغیری ، حاصل در نقطه (2 و 1) کدام است؟ 1) 2) 3) 4) 45_ نقطه بحرانی تابع چگونه است؟ 1) زینی 2) ماکسیمم 3) می نیمم 4) عطف 46_ دیفرانسیل کامل تابع در نقطه به ازای و برابر کدام است؟ 1) 12/0 2) 15/0 3) 20/0 4) 24/0 47_ سود با نرخ 12 درصد در پایان هر ماه بر سرمایه افزوده می شود. پس از چه مدت این سرمایه 3 برابر می شود؟ 1) 8 سال و 5 ماه 2) 8 سال و 10 ماه 3) 9 سال و 3 ماه 4) 9 سال و 11 ماه 48_ اگر و و ، مقدار به ازای 2=t و 1= s کدام است؟ 1) 2) 3) 4) 49_ جواب انتگرال کدام است؟ 1) 2) 3) 4) 50_ حاصل انتگرال کدام است؟ 1) 2) 3) 4) 51_ مساحت سایه زده در شکل مقابل کدام است؟ y 1) 2) 3) 4) 2- x 2 52_ اگر ، مقدار مشتق F(X) به ازای 1 = x چقدر است؟ 1) 0 2) 3) 4) 53_ اگر درایه (عنصر) واقع در سط دوم و ستون سوم ماتریس کدام است؟ 1) 2) 3) 4) 54_ اگر باشد، دترمینان ماتریس کدام است؟ 1) 0 2) 236 3) 237 4) نشدنی 55_ به ازای کدام مقدار a دستگاه معادلات بیشمار جواب دارد؟ 1) 3 2) 5 3) 6 4) 7 56_ کدام مقیاس دارای ویژگی های بهترین برای اندازه گیری است؟ 1) اسمی 2) ترتیبی 3) نسبتی 4) فاصله ای 57_ میانگین هندسی اعداد b , a , 12 , 9 , 5/12 و 6 برابر است، میانگین هندسی a و b کدام است؟ 1) 2) 3) 4) 58_ در جدول زیر، چارک سوم کدام است؟ 26_22 22_18 18_14 14_10 حدود دسته 10 18 15 9 فراوانی 1) 3/20 2) 6/20 3) 3/21 4) 7/21 59_ در 100 داده آماری است، مقدار کدام است؟ 1) 64 2) 144 3) 196 4) 256 60_ در جدول زیر، مقدار میانگین است، عدد a کدام است؟ 23_20 20_17 17_14 14_11 11_8 حدود دسته 6 12 18 10 4 فراوانی 1)18/0 2) 36/0 3) 64/0 4) 72/0 61_ در جدول سوال 60، اندازه مد (MO) کدام است؟ 1) 5/15 2) 6/15 3) 7/15 4) 8/15 62_ در یک موسسه میانگین نمرات مسئولیت پذیری کارکنان 78 با واریانس 16 می باشد. بنابر قانون چی بی شف نمرات چند درصد از این کارکنان در فاصله (86, 70) قرار می گیرد؟ 1) 80 2) 75 3) 72 4) 60 63_ در یک توزیع با میانگین 5/12 و انحراف معیار 3، مقدار میانه 7/12 محاسبه شده است. ضریب چولگی پیرسون و اختلاف آن با نرمال چگونه است؟ 1) 2/0- و تفاوت اندک 2) 2/0 و تفاوت اندک 3) 1/0 و تقریباْ نرمال 4) 6/0 و تفاوت زیاد 64_ از 9 عدد کالای یکسان موجود در یک کارتن، 3 عدد معیوب است. 4 کالا به طور تصادفی از بین آنها برداشته می شود، با کدام احتمال لااقل سه کالای برداشته شده سالم است؟ 1) 2) 3) 4) 65_ در یک خانواده دو فرزندی می دانیم که یکی از فرزندان پسر است، با کدام احتمال لااقل یکی از فرزندان دختر است؟ 1) 2) 3) 4) 66_ به ازای کدام مقدار a، جدول زیر می تواند توزیع احتمال متغیر تصادفی X باشد؟ 1) 32/0 2) 41/0 3 2 1 0 x 3) 44/0 4) 56/0 1- a3 a 26/0 1/0 (x=X)f 67_ دو متغیر مستقل x و y با توزیع توام جدول زیر داده شده است. (y.x) E کدام است؟ 1) 3/0- 2) 2/0- 1 0 1- x 3) 2/0 3) 3/0 y 3/0 2/0 1/0 1 0 15/0 25/0 2 68_ تابع چگالی متغیر تصادفی x به صورت است، کدام است؟ 1) 2) 3) 4) 69_ توزیع نمرات ارزشیابی یک سازمان نرمال است. با میانگین 5/14 و انحراف معیار 6، اگر یک نمونه 25 نفری از بین آنان انتخاب شود، با کدام احتمال میانگین نمرات ارزشیابی آنان بین 16 و 13 است؟ 1)3944/0 2) 6056/0 3) 7888/0 4) 8944/0 70_ معادله خط رگرسیون بین دو متغیر x و y در جدول زیر به صورت است، شیب a کدام است؟ 1) 25/1- 2) 1- 7 5 3 x 3) 1 4) 25/1 5 10 9 y


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

2 (12256)

روان‌شناسی خواب روان‌شناسی خواب، شاخه ای از علم روان‌شناسی است که به بررسی تغییرات بدن انسان در سطوح مختلف عمق خواب می‌پردازد. در این شاخه از روان‌شناسی اختلالات خواب از جمله: 1. خوابگردی 2. فلج ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (12257)

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد ابرکوه) سازمان خدمات بهزیستی استاد راهنما: جناب آقای مهندس مجتبی کوثری دانشجویان: امیرحسین غلام‌آزاد مرتضی تیموری سال تحصیلی 87 ـ 1386 با تشکر از زحمات اساتید بزرگوار جناب آقای کوثری و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (12255)

قدیمی ترین شاعر زن ایرانی استاد راهنما : جناب آقای نیک روش گردآورنده : سید هاشم موسوی IT6 پاییز 87 رابعه بنت کعب قدیمی ترین شاعر زن حضور زنان در تاریخ ادبیات هم همچون دیگر ادامه مطلب…

background