دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    3-1 واحد تحلیل و سطح تحلیل واحد تحلیل عبارتست از فرد، گروه، طبقه و یا هر پدیده اجتماعی و موضوعی که ویژگیهای آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، در تعیین واحد تحلیل، این سؤال مطرح است که متغیر وابسته تحقیق، صفت چه کسی است؟ صفت مورد بررسی صفت فرد است یا صفت گروه یا طبقه و...؟ فی الواقع واحد تحلیل همان موصوف است. با عنایت به اینکه موضوع تحقیق حاضر بررسی تاثیر احساس عدالت بر هویت ملی جوانان شهر تهران است، لذا واحد تحلیل در این تحقیق "فرد" پاسخگو (جوان) بوده و بدین ترتیب سطح تحلیل نیز خرد است. 3-2 روش سنجش و ابزار گردآوری اطلاعات جهت سنجش متغیرهای استخراج شده، پرسشنامه ای متشکل از 40 سؤال تنظیم گردید. پرسشنامه مذکور حاوی سؤال‌های باز و بسته می‌باشد که سؤال‌های بسته غالباً از طریق طیف 5 قسمتی لیکرت و ترتیبی طراحی شده اند. بدین ترتیب به جای آنکه پاسخگو مستقیماً مخاطب قرار گیرد، از او در مورد "نظر مردم" سؤال می‌شود. در ساخت پرسشنامه، عواملی چون روان بودن جمله بندی سؤال ها و عبارات، توالی منطقی سؤال ها از نظر ترتیب قرار گرفتن در پرسشنامه، زمان بندی و تبعیت از ساختار طبیعی گفتگو درسؤال و جواب در نظر گرفته شد. در ابتدای پرسشنامه نیز دو پرسش کلی به عنوان پرسش اشتیاق آور برای ترغیب پاسخگو به مصاحبه طرح گردید. 3-3 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق متغیر وابسته: متغیر وابسته این مطالعه، هویت ملی است که به معنای احساس سربلندی و تعلق خاطر نسبت به اجتماع ملی می‌باشد و مؤلفه‌های آن که شامل تاریخ، زبان، فرهنگ، نظام سیاسی، دین، قلمرو و سرزمین و اجتماع است. متغیرهای مستقل: احساس عدالت توزیعی به عنوان متغیر مستقل این مطالعه به معنای احساس مبتنی بر رعایت دو اصل برابری در توزیع فرصت ها، حداقل امکانات و برخورداری از منابع ارزشمند اجتماعی و شایستگی در دریافت مزایا و پاداش ها براساس شایستگی و توانایی و استعداد می‌باشد. این متغیر براساس چهار منبع ارزشمند اجتماعی و تعریف عدالت بر مبنای توزیع این چهار منبع به چهار متغیر فرعی تفکیک شده است که به شرح زیر می‌باشد: احساس عدالت سیاسی: به معنای برابری افراد در دستیابی به قدرت سازمان یافته و منابع آن می‌باشد بدین معنا که افراد بتوانند به طور برابر، حق مشارکت سیاسی، تشکیل حزب، کاندیدا شدن و انتقاد از دولت و نظام سیاسی را داشته باشند. همچنین برابری میان افراد دارای قدرت و فاقد آن در مقابل قانون وجود داشته باشد و قانون برای همه به طور یکسان و به دور از تبعیض اجرا گردد. احساس عدالت اقتصادی: به معنای احساس برابری افراد در دسترسی به حداقل درآمد و شغل و دستیابی به منابع ثروت مادی، دریافت حقوق و مزایای مادی براساس شایستگی و توانایی و زحمت افراد در انجام کار، دسترسی برابر به حداقل امکانات مسکن برای همگان، برابری در برخورداری از حداقل امکانات بهداشتی و بیمه تأمین اجتماعی می‌باشد. احساس عدالت منزلتی: منزلت افراد در جامعه به معنای میزان تعهد اجتماعی است که نسبت به وی وجود دارد. چنانچه جامعه برای فرد براساس نظام ارزش گذاری خود منزلت بالایی قائل باشد میزان احترام وی و تعهد افراد برای رعایت حقوق و یاری رساندن به او بیشتر است. عدالت منزلتی بیشتر ناظر بر این امر است که منزلت و جایگاه افراد در جامعه براساس توانایی و شایستگی و حقوق برابر آنان به عنوان یک انسان باشد. احساس عدالت فرهنگی (معرفتی): به معنای احساس برابری در برخورداری از حداقل امکانات تحصیلی و آموزشی برای همگان و کسب مدارج تحصیلی براساس شایستگی و توانایی فرد می‌باشد. همچنین به معنای برخورداری برابر از منابع دانش و اطلاعات که می‌تواند از مجراهای مختلفی مانند کتب، نشریات و مجلات صورت گیرد نیز در نظر گرفته شده است. متغیر واسطه ای (مداخله ای) مشروعیت نظام سیاسی این متغیر به عنوان رابط میان احساس عدالت توزیعی و ابعاد آن با هویت ملی در نظر گرفته شده است بدین معنا که احساس عدالت و ابعاد آن هم می‌تواند به طور مستقیم بر هویت ملی افراد تأثیرگذار باشد و هم از طریق متغیر واسطه ای به نام « مشروعیت نظام سیاسی». این مفهوم بیان کننده تأیید گرایشی قواعد قدرت است که به معنای تعلق خاطر، وفاداری، تبعیت، تمایل و احساس تایید آمیز شهروندان نسبت به نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. در جامعه ما مشروعیت نظام سیاسی به معنای باور به حقانیت قوانین و قواعد و ناشی شدن و انطباق آن با اسلام، احساس تعلق نسبت به نظام و دولت و سرنوشت آن و باور به تحقق نفع عموم در قوانین است. در جدول ارائه شده در صفحات بعدی تعاریف مفهومی متغیرهای مستقل، وابسته و کنترل و شاخص‌های آنها آورده شده است. متغیرهای کنترل که به منظور تعیین میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته سنجیده شده است توضیح مفصلی نداشتند و به همین دلیل در این جا از تکرار آن جلوگیری می‌نمائیم و در جدول 3-1 ارائه می‌گردد. جدول 3-1: تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق حوزه هویت ملی (متغیر وابسته) عنوان متغیر تعریف شاخص‌های متغیر (معرف‌ها) بعد اجتماعی روابط دوستانه و عاطفی اعضای جامعه نسبت به همدیگر و احساس تعهد و مسئولیت هر فرد در مقابل دیگر اعضای جامعه احساس مثبت یا منفی نسبت به دیگر اعضای جامعه،‌ تمایل به برقراری ارتباط دوستی و کاری و خویشاوندی با آنان،‌ارزشمندبودن دیگران وحقوق آنان بعد تاریخی آگاهی مشترک افراد یک جامعه از گذشته تاریخی و احساس دلبستگی به آن احساسات مثبت یا منفی نسبت به حوادث و وقایع و شخصیت‌های تاریخی و ملی بعد جغرافیایی محدوده و قلمرو و سرزمین مشترک وتعلق خاطر نسبت به آن آمادگی برای دفاع از سرزمین، ارجحیت زندگی در کشور خود به سایر نقاط بعد سیاسی مقبولیت دولت درمیان اعضا و احساس تعلق افراد نسبت به نظام سیاسی وحکومت میزان وفاداری اعضای جامعه نسبت به نهادها، نظام حکومتی ارزشها و ایدئولوژی‌های سیاسی و مرزهای کشور بعد دینی داشتن دین و تعالیم مذهبی مشترک و پایبندی و وفاداری به آن اعتقاد و تمایل به شخصیت‌های مذهبی، مناسک و آیین‌هایمذهبی، ا رجحیت دین و اعتقادات و شخصیت‌های دینی خود بر دیگر آیین‌های مذهبی بعد فرهنگی دارابودن میراث فرهنگی مشترک، گسترده و فراگیر که نشانه‌های تاریخ یک ملت باشند سنتها، اعیاد، اسطوره‌ها، عرف‌ها، بناها و مناسک عام بعد زبانی نظام معنایی مشترک میان افراد یک جامعه احساس ارزشمندی زبان فارسی و تمایل به حفظ آن و مفتخر بودن به آثار ادبی ادامه جدول 3-1 متغیرهای کنترل عنوان متغیر تعریف شاخص مذهب اعتقاد به یکی از مذاهب موجود در اسلام و یا اعتقاد به یکی از ادیان غیراسلامی سنی / شیعه اقلیت دینی قومیت احساس تعلق و دلبستگی فرد به یکی از اقوام موجود درکشور فارس، لر، کرد، ترک، تالش، ‌ترکمن ، عرب استفاده از رسانه‌های ارتباطی خارجی استفاده و بهره‌برداری از یکی از رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری ارتباطی خارجی استفاده از ماهواره، اینترنت و روزنامه و نشریات خارجی سن تعداد سالهای گذرانده عمر فرد ــ تحصیلات تعداد سالهایی که فرد در مدرسه یا دانشگاه به یادگیری دانش اشتغال داشته است. ــ مسافرت به خارج از کشور سفر و رفت و آمد به یکی از کشورهای خارج ــ گروه مرجع اشخاصی که بر رویکرد و نگرشهای فرد نفوذ داشته و فرد می‌کوشد تا آنان را خشنود سازد مسافرت و یا سکونت یکی از اعضای خانواده، دوستان صمیمی و بستگان نزدیک در خارج از کشور پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی موقعیت و منزلتی که افراد بر اساس میزان درآمد، تحصیلات، شغل و یا دیگر عناصر ارزشمند اجتماعی در جامعه کسب می‌کنند شغل، درآمد، تحصیلات جنسیت ----------------------------------- زن، مرد ادامه جدول 3-1 حوزه عدالت توزیعی (متغیرهای مستقل) عنوان متغیر تعریف شاخص احساس عدالت سیاسی احساس برابری در دسترسی به منابع قدرت و تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های سیاسی برابری در مشارکت در امور سیاسی (کاندیدا شدن، ازادی عضویت در احزاب،‌حق انتقاد از سیاستهای حکومت) برابر در مقابل قانون، در نظر گرفتن ملاک و شایستگی در دستیابی به پستهای کلیدی آزادی ابراز عقیده احساس عدالت اقتصادی احساس برابری در دسترسی همگان به یک شغل و حداقل درآمد و ثروت مادی و شاخصهای رفاه مادی برابری شغلی برای واجدین شرایط، حقوق متناسب با تلاش و شایستگی، دسترسی برابر به امکانات مسکن، امکانات بهداشتی، بیمه تأمین اجتماعی احساس عدالت فرهنگی احساس برابری در دسترسی به منابع معرفتی و دانش و برخورداری از حداقل امکانات تحصیلی و آموزشی برای همگان و کسب مدارج تحصیلی بر اساس شایستگی و توانایی. برابری در برخورداری از امکانات تحصیلی، دسترسی به مدارج تحصیلی متناسب با استعداد و توانایی، برابری در برخورداری از منابع اطلاعاتی و دانش احساس عدالت منزلتی احساس برابری در برخورداری از احترام اجتماعی و تعهد جامعه نسبت به فرد و جایگاه وی، فقدان تمایزات طبقه‌ای و منزلتی، احترام به افراد ورای ویژگی‌های کلیشه‌ای، تحرک منزلتی براساس توانایی و شایستگی افراد ارزشمند بودن شغل از نظر دیگران، کمک و همکاری دیگران، برابری در دستیابی به مشاغل دارای اعتبار ومنزلت، حفظ حرمت انسانی اشخاص به طور برابر. متغیر رابطه‌ای مشروعیت نظام سیاسی تأیید گرایشی قواعد قدرت که به معنای تعلق خاطر و وفادری و تبعیت و تمایل تأییدآمیز شهروندان نسبت به نظام سیاسی و قانونی باور به حقانیت قوانین وقواعد، احساس تعلق نسبت به نظام و دولت، احساس تعهد نسبت به سرنوشت نظام و دولت و احساس مسئولیت در برابر آن، باور به تحقق نفع عموم در قوانین جدول 3-2: عناوین متغیرها و سطوح سنجش و ابزار سنجش آنها ردیف نام متغیر مورد بررسی سطح سنجش واحد سنجش تعداد معرف شماره سؤال یا گویه مربوط در پرسشنامه 1 هویت ملی اجتماعی ترتیبی/ اسمی گویه / سؤال 6 2و5/1-1/1 تاریخی ترتیبی گویه 7 7/3-1/3 دینی ترتیبی گویه 5 5/6-1/6 فرهنگی ترتیبی گویه 5 5/7-1/7 زبانی ترتیبی گویه 4 4/8-1/8 جغرافیایی ترتیبی گویه 5 5/4-1/4 سیاسی ترتیبی گویه 6 6/5-1/5 2 احساس عدالت اقتصادی ترتیبی گویه 9 9/10-1/10 احساس عدالت سیاسی ترتیبی گویه 10 10/9-1/9 احساس عدالت فرهنگی ترتیبی/ اسمی گویه 4 4/11-1/11 احساس عدالت منزلتی ترتیبی /اسمی گویه/ سؤال 8 1و 7/12-1/12 3 مشروعیت نظام سیاسی ترتیبی گویه 6 6/28-1/28 4 مذهب اسمی سؤال 1 40 5 قومیت اسمی سؤال 3 27و 26و 25 6 استفاده از رسانه‌های ارتباطی خارجی اسمی سؤال 4 23و 21و 17و 16 7 مسافرت خارج از کشور اسمی سؤال 1 18 8 سکونت آشنایان و بستگان در خارج از کشور یا رفت و آمد آنها به خارج اسمی سؤال 2 20و 19 9 پایگاه اجتماعی اقتصادی (فرد و خانواده) تحصیلات سؤال سؤال 3 39و 38و 30 شغل سؤال سؤال 3 35و 34و 32 درآمد سؤال سؤال 3 37و 36و 33 3-4 جامعه آماری جامعه آماری این تحقیق کلیه جوانان 29-18 ساله ساکن در شهر تهران می‌باشند که براساس سرشماری سال 1375 مرکز آمار ایران جمعیت آن 344/481/1 نفر می‌باشد. 3-5 حجم نمونه حجم نمونه تحقیق حاضر با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده است. باتوجه به انتخاب نمونه براساس فرمول مذکور حد مطلوب اطمینان در این تحقیق همانند اغلب تحقیقات اجتماعی مساوری 95 درصد در نظر گرفته شده است که در این صورت مقدار t یعنی اندازه متغیر در توزیع طبیعی و نرمال 96/1 می‌باشد زیرا" توزیع نمونه ای در نمونه‌های بزرگ عموماً به شکل توزیع نرمال ظاهر می‌شود" (سرایی، 125:1382)، همچنین به علت صرفه جویی در هزینه و زمان از پیش برآورد واریانس استفاده می‌کنیم که به علت نبود آن از پیش برآورد p استفاده می‌کنیم که براساس پیش آزمون انجام شده میزان آن برابر با 6/0 بدست آمده است. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه به شرح زیر تعیین شده است: حجم نمونه n= (حجم جامعه آماری)344/484/1N= (ضریب اطمینان 95 درصد) 96/1 =T (احتمال وجود صفت معین در نمونه)6/0 =P احتمال عدم وجود صفت معین در نمونه4/0= q (محدوده اطمینان یا درجه اطمینان)05/0 =d n= n= = 3-6 شیوه نمونه گیری شیوه نمونه گیری این پژوهش خوشه ای چند مرحله ای می‌باشد. هنگامی که گردآوری فهرست کاملی از عنصر هایی که جمعیت را تشکیل می‌دهند ناممکن یا غیرعملی باشد می‌توان از این نوع نمونه گیری استفاده نمود. در این روش، ابندا خوشه ای از مناطق شهر در نظر گرفته می‌شود پس با استفاده از انتخاب تصادفی چند منطقه و سپس در میان بلوک‌های هر منطقه تعدادی بلوک برگزیده می‌شوند.در بلوک‌های انتخابی ابتدا از خانوارها فهرست برداری شده و سپس فرد نمونه در هر خانوار مشخص می‌گردد. بر این اساس به دلیل پوشش کامل جوانان شهر تهران، شاخص و فاکتور خاصی برای تعیین مناطق در نظر گرفته نشد بلکه با خطی فرضی شهر تهران به پنج بخش شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم گردید. در هر منطقه نیز تعدادی بلوک به تصادف انتخاب گردید. بدین ترتیب که از شمال منطقه 1، از جنوب منطقه 16، از غرب منطقه 9، از شرق منطقه 14 و از مرکز منطقه 6 انتخاب گردید. ابتدا در هر بلوک فهرست برداری انجام گرفت و سپس در هر بلوک از جهت جنوب غربی آن پرسشگران اقدام به تکمیل پرسشنامه از فرد نمونه که می‌بایست در سن 29-18 سال باشد نمودند همچنین با استفاده از روش سیستماتیک فاصله میان خانوارهای نمونه 5 در نظر گرفته شد تا نمونه گیری سهم جمعیتی مناسبی را در برگرفته باشد و بلوک‌های بیشتری مورد بررسی قرار گیرند. چنانچه در یک بلوک نمونه مورد نظر تکمیل نمی شد به بلوک مجاور آن مراجعه و پرسشنامه تکمیل می‌گردید. تعداد نمونه در نظر گرفته شده برای هر منطقه با توجه به حجم جمعیت منطقه مذکور تعیین گردید و به منظور رعایت نسبت جنسی در نمونه گیری، نسبت جمعیت دختر و پسر در هر منطقه تعیین و پرسشنامه ها به تناسب تعداد هر یک از دو جنس اختصاص داده شد. 3-7 روایی و اعتبار پرسشنامه روایی یا اعتبار به این مساله می‌پردازد که آیا همان چیزی را اندازه گیری می‌کنیم که واقعاً قصد درایم به روایی سؤالات پرسشنامه اولیه پس از آزمون مقدماتی در یک نمونه 30 نفری در دو بعد روایی محتوا و روایی ساختارهای مورد بررسی و کاوش قرار گرفت. « در روایی محتوا دو نوع رایج روایی وجود دارد که عبارتند از: روایی صوری (نظری) و روایی نمونه گیری. روایی صوری به ارزیابی ذهنی محقق از ابزار اندازه گیری بستگی دارد روایی صوری با این پرسش که آیا ابزار اندازه گیری آنچه را پژوهشگر قصد سنجش آن را دارد اندازه می‌گیرد یا نه ارتباطی ندارد، بلکه با این امر در ارتباط است که اندازه گیری، آنچه را ذهنیت پژوهشگر بوده است بیان می‌کند یا نه؟ » (فرانکفورد و نچمیاس، 1381:236) در حقیقت برای سنجش اعتبار صوری، محقق می‌تواند با افراد صاحب نظر و متخصص مشورت نماید و چنانچه توافق نظر بین داوران وجود داشته باشد می‌تواند نتیجه بگیرد پرسشنامه از روایی صوری برخوردار است که این مساله در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است در عین حال در مورد برخی از سؤالات چنانچه پاسخ‌های یک سؤال، بدون تغییر یا یک دست موافق و یا یک دست مخالف بودند سؤال مورد نظر، ابزار سنجش مناسبی در نظر گرفته نشد و از پرسشنامه حذف گردید. همچنین سؤالاتی که در مصاحبه مقدماتی برای پاسخگویان مبهم، دو پهلو و یا غیر قابل فهم بود در پرسشنامه نهایی حذف شد. برای بالا بردن روایی نمونه گیری نیز در انجام پیش آزمون، منطقه و جنسیت در نمونه گیری لحاظ گردید تا صفت جمعیتی نمونه نیز رعایت شده باشد. اعتبار ساختاری که رابطه ابزار سنجش با چهار چوب نظری را بررسی می‌نماید تا تعیین کند که آیا ابزار با مفاهیم و فرضهای نظری به کارگرفته شده رابطه دارد( پیشین:240 ) نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که با توجه به آلفای بدست آمده برای گویه‌های هر متغیر و سطح مطلوب آلفا که 7/0 می باشد، برخی از گویه ها حذف و یا اصلاح گردید و برخی نیز به همان شکل اولیه باقی ماند و در نهایت پرسشنامه تحقیق با استفاده از 40 سؤال تدوین گردید. جدول 3-3: نتایج تحلیل روایی متغیرهای اصلی تحقیق نام متغیر اصلی تعداد گویه تعداد پاسخگو ضریب روایی هویت ملی 40 368 86% احساس عدالت سیاسی 10 368 81% احساس عدالت اقتصادی 9 368 70% احساس عدالت منزلتی 8 368 60% احساس عدالت فرهنگی 4 368 55% احساس عدالت توزیعی 31 368 84% مشروعیت سیاسی 6 368 77% 3-8 نحوه تکمیل پرسشنامه به منظور جمع آوری اطلاعات از تعدادی پرسشگر که عمدتاً دارای مدرک کارشناس علوم اجتماعی بودند استفاده گردید که پیش از آغاز عملیات جلسه ای آموزشی برای آنها برگزار و محتوای پرسشنامه، نحوه پرسش و کیفیت برقراری ارتباط پاسخگو و جلب اطمینان وی به آنان توضیح داده شد و بخشی از پرسشنامه به شیوه آزمایشی و با پاسخگویان فرضی اجرا شد. همچنین به منظور بالا رفتن دقت و اطمینان از کیفیت کار به هر یک از پرسشگران یک نسخه «راهنمای پرسشگر» که شامل نکات لازم برای تکمیل پرسشنامه و انتخاب نمونه آماری بود ارائه گردید. بر این اساس پرسشگران، با مراجعه به خانوارهای نمونه با فرد واجد شرایط (سن 29-18 سال) مصاحبه به عمل آورده اند. 3-9 روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها اطلاعات گردآوری شده، ضمن بازبینی و پالایش، کدگذاری شده و پس از وارد کردن به کامپیوتر با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در بخش توصیفی برای توصیف داده ها از جداول یک بعدی فراوانی و آمارهای مربوط به آن مانند میانگین، میانه و نما استفاده شده و در بخش تحلیل داده ها به منظور توصیف روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق از جداول تقاطعی، آزمون X2 و ضرایب همبستگی مناسب و تحلیل واریانس و آمارهای مناسب آن استفاده شده است. 3-10 محدودیت‌های تحقیق هر تحقیقی در فرایند انجام با محدودیت‌ها و موانعی روبرو است. در اینجا به پاره‌ای از تنگناهای مرتبط با این پژوهش اشاره می‌گردد تا راهنمای محققان در انجام تحقیقات بعدی باشد: 1. عدم وجود منابع غنی داخلی درخصوص عدالت و ابعاد آن یکی از موانع موجود بود. موضوع عدالت بیشتر در تعدادی مقالات و کتب به صورت فرعی مورد بررسی قرار گرفته است. این مفهوم بیشتر از ابعاد نظری مورد توجه قرار گرفته و شاخص‌های آن در جامعه ایران به درستی مشخص نگردیده است. حتی توافق نظری نسبت به این مفهوم در میان صاحب‌نظران و محققین علوم اجتماعی و سیاسی وجود ندارد و این امر تبیین مناسب موضوع را در قالب یک پایان‌نامه تحصیلی تاحدودی با مشکل مواجه می‌ساخت. 2. عمدتاً در منابع خارجی نیز تشتت آراء درخصوص مفهوم عدالت وجود دارد و البته در بین آنان نیز عدالت مفهومی بیشتر نظری است و هنوز در خصوص دست یابی به یک معنای مشترک، اختلاف عقاید زیادی وجود دارد. در عین حال شرایط جوامع غربی با توجه به نظام سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی آنان در تبیین موضوع عدالت با جامعه ما متفاوت است. بنابراین جمع‌بندی، تلفیق و یا تطبیق و استفاده از نظریات و منابع خارجی در این خصوص نیز یکی دیگر از محدودیت‌های این پژوهش به شمار می‌رود. 3. علیرغم تأکید بر محرمانه ماندن اطلاعات اخذشده از پاسخگویان و عدم درج مشخصات آنان به نظر می‌رسد بی‌اعتمادی در میان جامعه به شکلی پاسخگویان را در تنگنا قرار داده و تمایل به پاسخگویی در میان آنان را پایین می‌آورد تا جاییکه برای تکمیل نمونه تحقیق می‌بایست به تعداد بیشتری از افراد برخلاف آنچه پیش‌بینی شده مراجعه می‌گردید. شاید استفاده از شیوه‌های دیگر تحقیق در سنجش موضوع این تحقیق بتواند زوایای آن را بهتر مشخص نماید. 4. عدم وجود اطلاعات و آمار درخصوص شاخص‌های مختلف مربوط به جوانان نمونه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات را تاحدودی تحت تأثیر قرار داده و استفاده از برخی روشها را غیرممکن ساخته است.


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

2 (12256)

روان‌شناسی خواب روان‌شناسی خواب، شاخه ای از علم روان‌شناسی است که به بررسی تغییرات بدن انسان در سطوح مختلف عمق خواب می‌پردازد. در این شاخه از روان‌شناسی اختلالات خواب از جمله: 1. خوابگردی 2. فلج ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (12257)

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد ابرکوه) سازمان خدمات بهزیستی استاد راهنما: جناب آقای مهندس مجتبی کوثری دانشجویان: امیرحسین غلام‌آزاد مرتضی تیموری سال تحصیلی 87 ـ 1386 با تشکر از زحمات اساتید بزرگوار جناب آقای کوثری و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (12255)

قدیمی ترین شاعر زن ایرانی استاد راهنما : جناب آقای نیک روش گردآورنده : سید هاشم موسوی IT6 پاییز 87 رابعه بنت کعب قدیمی ترین شاعر زن حضور زنان در تاریخ ادبیات هم همچون دیگر ادامه مطلب…

background